Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 41 3573039, fax. (41) 357 2491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 614

Data publikacji:
2012-02-14 08:24:35

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/4/02/2012)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 14.02.2012 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych

(numer sprawy ZOZ/ZP/4/02/2012)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 35815 -2012 W DNIU 14.02.2012 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy nici chirurgicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do SIWZ. CPV 33.14.11.21-4

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Barbara Drukała – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 22.02.2012 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00 .

Otwarcie ofert w dn. 22.02.2012 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(nici chirurgiczne.zip - 52.448 KB) Data publikacji: 2012-02-14 08:43:52 Redaktor: Mariusz Piskulak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 543
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-02-14 08:24:35
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-02-14 08:45:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu