Wersja do druku

Zamawiający:

ZOZ PIŃCZÓW

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 41 357 30 31, fax. 41 357 24 91
E-mail:zozpinczow@onet.pl
Strona www: zozpinczow.republika.pl

Numer ID: 165

Data publikacji:
2006-12-15 18:20:31

Przedmiot: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO
NA UBEZPIECZENIE MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Treść przetargu:

Pińczów, dnia 15 grudnia 2006r

 

Znak sprawy: ZOZ/ZP/08/12/06

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

NA UBEZPIECZENIE MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i związanej z prowadzoną działalnością o charakterze medycznym,

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007

 

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami wyboru oferty

Cena (składka ubezpieczeniowa) 100 %

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - 30 dni od dnia złożenia oferty

 

6. OFERTY CZĘŚCIOWE – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

7. OFERTY WARIANTOWE - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

8. WADIUM – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

9. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, w  dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00, tel:041/357 30 39,

fax: 041/357 24 91Cena specyfikacji – bezpłatna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: , www.zozpinczow.republika.pl .

 

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć  do dnia 22.12.2006, godz. 10.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

 

11. WARUNKI DLA OFERENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności:

             a)      są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,

             b)      prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w szczególności: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę i szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody,

3)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, tj. w szczególności:

             a)      posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.09.2006 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %,

             b)      posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.09.2006 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.

4)       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5)       Zgodnie z Art 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca/Oferent wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

mgr Roman Szczygieł


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2607
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2006-12-15 18:20:31
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2006-12-15 18:24:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu