Wersja do druku

Zamawiający:

zepół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1027

Data publikacji:
2018-08-27 10:40:11

Przedmiot: OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.).
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl
Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 Pińczów, dnia 27.08.2018 r.

OGŁOSZENIE


1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.).

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, Tel./fax. 041 357-30-31 ; 041 357-24-91, Internet: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/2/08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

3. Czas trwania umowy: 12 miesięcy.

4. Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można

zapoznać się w sekretariacie ZOZ w Pińczowie w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie

do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

5. Druk oferty można pobrać w sekretariacie ZOZ w Pińczowie lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl .

6. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” należy składać w sekretariacie ZOZ w Pińczowie w terminie do dnia 11.09.2018 r. do godz. 09:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 r. o godz. 09:15 w świetlicy ZOZ w Pińczowie.

8. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Wykonawca pozostaje związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. Umotywowane protesty w formie pisemnej należy składać w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, natomiast odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania konkursowego.

11. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(swko i zalczniki nocna i swiateczna.zip - 34.74 KB) Data publikacji: 2018-08-27 10:42:53 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 149
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-08-27 10:40:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-08-27 11:56:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu