Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1019

Data publikacji:
2018-06-11 09:36:58

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2018 Pińczów

Treść przetargu:

nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2018 Pińczów, dnia 04.06.2018 r.
Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni/ZOL szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oddział Chirurgiczny

- Oddział Wewnętrzny

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

- Poradnia Chirurgiczna

- Poradnia Diabetologiczna

- Poradnia Ortopedyczna

- Poradnia Medycyny Pracy

- Poradnia Urologiczna

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

- Poradnia Reumatologiczna

- konsultacje laryngologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy

- konsultacje neurologiczne w oddziałach szpitalnych, Poradni Medycyny Pracy

- konsultacje okulistyczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Medycyny Pracy

- konsultacje dermatologiczne w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

- konsultacje ginekologiczne pacjentów w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

- wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG i USG

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.
2. Rozpoczęcie
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01.07.2018 r.
3. Bliższych
informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039.
4. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 25.06.2018 r.do godz. 10:00.
5. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).
6. Oferty
zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.
7. Termin
związania ofertą60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
9.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zm.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.
10. Oferta
powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
11. Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.
12.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie
Bartosz
Stemplewski


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki dyzury konkurs ofert zoz pinczow.zip - 593.477 KB) Data publikacji: 2018-06-11 09:42:54 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 340
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-06-11 09:36:58
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-06-11 09:43:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu