Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1014

Data publikacji:
2018-04-16 07:53:20

Przedmiot: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/04/2018.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/7/04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie.

Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91)

e-mail: zoz5@o2.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.

 1. Przedmiot ZaMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.

Kod CPV:

45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2 kładzenie nawierzchni podłóg

45442100-8 roboty malarskie

45442190-5 usunięcie warstwy malarskiej

45442180-2 powtórne malowanie

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2017.1579 ze zm.).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy – od dnia 07.05.2018 r. do maksymalnie dnia 31.05.2018 r.

 1. Wymagania:

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (specyfikacja techniczna).

 2. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia winni:

 1. wypełnić formularz ofertowy i kosztorys ofertowy, wg załącznika nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.

 2. załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

 3. załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Stanisława Kozioł pracowników ZOZ-u Pińczów – tel. 413573031 wew 511.

 1. TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku do godziny 8:00, na adres Zamawiającego do sekretariatu z dopiskiem:

WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.

Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

 2. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
  do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 4. Otwarcie ofert dnia 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 8:15 w siedzibie Zamawiającego na świetlicy.

 1. USTALENIA PROCEDURALNE:

 1. Cenę oferty należy określić w oparciu o specyfikację techniczną znajdującą się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego sprzętu do siedziby Zamawiającego.

 3. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

 4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

 5. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
  Sposób
  obliczenia punktów:
  ilość
  punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów, spośród ofert, których cena nie będzie przekraczała ceny jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty, które zdobędą taką samą największą ilość punktów, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 4. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

    1. załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

    2. załącznik nr 2 - Formularz oferty

    3. załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

    4. załącznik nr 4 - Wzór umowy

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski

Pińczów, dnia 16.04.2018 r.


Załączone pliki:


(7remont posadzki i scian.zip - 2902.561 KB) Data publikacji: 2018-04-16 08:31:19 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku zapyt ofert na remont posadzki i scian.doc - 16.384 KB) Data publikacji: 2018-04-24 09:41:08 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 266
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-04-16 07:53:20
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-04-16 08:33:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu