Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1013

Data publikacji:
2018-04-12 08:30:07

Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2.

Treść przetargu:

ZAPROSZENIE  nr PiPR.IV.041.5.25. 2016
do złożenia oferty na zamówienie  o wartości poniżej 30 000 euro

 Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5  na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych obejmujących” budowę urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2”.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację , doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne.

Zamówienie prowadzonej jest w trybie Zarządzenia Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 z dnia 19 maja 2018 roku - §5 .

Opis przedmiotu zamówienia:

1.             Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni lekkoatletycznej ogólnej z odcinkiem prostym, o dł. Łącznej ok.100 m, szerokości– 3x1,22m, o nawierzchni poliuretanowej wraz skocznią do skoku w dal( i trójskoku) składająca się rozbieżni, belki odbicia i zeskoczni.

2.             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określa projekt budowlany będący załącznikiem do zaproszenia, z wyłączeniem zakresu opisanego jako „Boisko do piłki nożnej” (pozycje 3 i 3.1 opisu technicznego).

3.              Zgodnie z ustaleniami decyzji o pozwoleniu na budowę z dn.28.09.2017 roku Nr AB.VI.6740.197.2017  zadanie podlega nadzorowi archeologicznemu  przy pracach ziemnych. Usługę nadzoru archeologicznego zapewni Inwestor.

4.             Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

 

Termin wykonania zamówienia :      

Do 31.08.2018r.

Umowa na wykonanie robót zostanie zawarta nie później niż 30 kwietnia 2018roku.


Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:          

CPV- 45000000-7 – roboty budowlane
CPV - 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

 

Kryterium wyboru :

·         cena - 90%    ocena wg wzoru: C=(C min/C of.por.) x 90

gdzie:

C min- najniższa całkowita cena spośród wszystkich ofert,

C of.por.- zaoferowana całkowita cena w ofercie porównywanej,

C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.

 

·         rękojmi 10% ocena wg wzoru: G=(G of.por /60 miesiąc )x 10

gdzie:

G of.por.- długość okresu gwarancji w ofercie porównywanej (w przypadku, gdy proponowany okres będzie równy lub dłuższy niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów),

G- ilość punktów za okres gwarancji przyznanych ofercie porównywanej.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-ce.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert.

 

Wymagania dla Wykonawców:

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym i przedstawić dokumenty referencje/protokoły odbioru z ostatnich 3 lat potwierdzających terminowe wykonanie co najmniej 2-ch zamówień w zakresie realizacji nawierzchni sportowych o minimalnej powierzchni – 100m2każda.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę – wypełniony formularz, wraz dokumentami referencyjnymi - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Pińczów, ul. Zacisze 5 – sekretariat, w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 12:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, zaakceptowany wzór umowy.

 

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty:

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty zostanie przekazana stronie  internetowej w zakładce „przetargi” w BIP.

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować : Małgorzata Dymek – kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, drogą e-mailową: promocja@pinczow.pl

 

Załączniki:

1.              Formularz ofertowy

2.              Wykaz robót wykonanych

3.              Wzór umowy

4.              Pozwolenie na budowę

5.              Projekt budowlany

Przedmiar robót


Załączone pliki:

projekt bieżni
(projekt biezni.pdf - 8252.188 KB) Data publikacji: 2018-04-12 08:33:30 Redaktor: Monika Strojna
przedmiar dla bieżni
(przedmiar dla biezni.pdf - 98.524 KB) Data publikacji: 2018-04-12 08:33:49 Redaktor: Monika Strojna
pozwolenie na budowę bieżni
(pozwolenie na budowę biezni.pdf - 1077.828 KB) Data publikacji: 2018-04-12 08:32:53 Redaktor: Monika Strojna
dokumenty - zaproszenie, formularz, wykaz, wzór umowy
(19.1 zapytanie bieznia umowa.doc - 328.192 KB) Data publikacji: 2018-04-12 09:13:45 Redaktor: Monika Strojna
pytania i odpowiedzi 1
(odpowiedzi 1.docx - 66.98 KB) Data publikacji: 2018-04-16 14:26:14 Redaktor: Monika Strojna
rzut przyziemia - rysunek calosciowy
(rzut przyziemia.pdf - 84.471 KB) Data publikacji: 2018-04-16 14:26:47 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 549
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-04-12 08:30:07
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-04-12 08:34:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu