Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 1011

Data publikacji:
2018-04-09 14:42:39

Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej

Treść przetargu:

 ZAPROSZENIE  nr PiPR.IV.041.5.2016

do złożenia oferty na zamówienie  o wartości poniżej 30 000 euro

 

 Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5  na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę  materiałów promocyjnych dla projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację , doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16.

Zamówienie prowadzonej jest zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pińczowskiego nr 8.2014 z dnia 19 maja 2018 roku - §5 <Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro>.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych  obejmujących wykonanie:

  1. ogłoszenia w prasie lokalnej (powiat pińczowski) - 2 szt. – na rozpoczęcie i zakończenie projektu
  2. ogłoszenia w prasie regionalnej (woj. świętokrzyskie) – 2 szt. – na rozpoczęcie i zakończenie projektu

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia :      

pkt 1 i 2 (ogłoszenia na rozpoczęcie projektu) – do 30 kwietnia 2018 roku

pkt 1 i 2 (ogłoszenia na zakończenie projektu) – do 30 wrzesień 2018 roku

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:            CPV- 79341000-6 –usługi reklamowe

Kryterium wyboru : cena -100%

- Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści stanowiącej załącznik  nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Miejsce i termin składania ofert :

 Ofertę – wypełniony formularz, wraz dokumentami referencyjnymi - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Pińczów,  ul. Zacisze 5 – sekretariat, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku  do godziny 12:00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poszczególne usługi (prasę lokalną i prasę regionalną).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 1/„materiały promocyjne –oferta całościowa” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,

2/„materiały promocyjne –oferta częściowa” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,


Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zaakceptowany wzór umowy.

Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty:
Informacja o ogłoszeniu i wyborze oferty zostanie przekazana  stronie  internetowej w zakładce „przetargi” w BIP 

Wszelkie zapytania prosimy kierować : Małgorzata Dymek – kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,  pod numer telefonu: 41-35-760-01,wew.-240


Załączone pliki:

dokumenty zapytania promocja prasa
(zapytanie ofertowe dokumenty prasa.doc - 316.416 KB) Data publikacji: 2018-04-09 14:43:29 Redaktor: Monika Strojna
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 435
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-04-09 14:42:39
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-04-09 14:43:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu