2016

Wersja do druku

2016


Załączone pliki:

URP-XIII-71-2016
(URP-XIII-71-2016.pdf - 288.867 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:47:22 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pińczowskim na lata 2016-2021"

URP-XIII-72-2016
(URP-XIII-72-2016.pdf - 108.55 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:49:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pn. RAZEM dla powiatu pińczowskiego na lata 2016-2021"

URP-XIII-73-2016
(URP-XIII-73-2016.pdf - 59.62 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:57:46 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie odwołania Pana Jerzego Białoboka z funkcji prezesa zarządu Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o.

URP-XIII-74-2016
(URP-XIII-74-2016.pdf - 97.954 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:58:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

URP-XIII-75-2016
(URP-XIII-75-2016.pdf - 183.421 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:59:09 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XIII-76-2016
(URP-XIII-76-2016.pdf - 109.647 KB) Data publikacji: 2016-03-03 12:59:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XIII-77-2016
(URP-XIII-77-2016.pdf - 73.186 KB) Data publikacji: 2016-03-03 13:05:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały NR XII/67/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XIII-78-2016
(URP-XIII-78-2016.pdf - 68.24 KB) Data publikacji: 2016-03-03 13:06:50 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców powiatu o przeprowadzenie referendum

URP-XIII-79-2016
(URP-XIII-79-2016.pdf - 350.5 KB) Data publikacji: 2016-03-03 13:07:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XIII-80-2016
(URP-XIII-80-2016.pdf - 400.849 KB) Data publikacji: 2016-03-03 13:08:06 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XIV-81-2016
(81.pdf - 133.829 KB) Data publikacji: 2016-04-08 13:12:59 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2016- 2020

URP-XIV-82-2016
(82.pdf - 68.572 KB) Data publikacji: 2016-04-08 13:13:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XIV-83-2016
(83.pdf - 368.063 KB) Data publikacji: 2016-04-08 13:14:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XIV-84-2016
(84.pdf - 509.673 KB) Data publikacji: 2016-04-08 13:14:53 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XV-85-2016
(URP-XV-85-2016.pdf - 371.668 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:01:49 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XV-86-2016
(URP-XV-86-2016.pdf - 303.773 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:03:14 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XV-87-2016
(URP-XV-87-2016.pdf - 103.321 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:04:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum

URP-XV-88/2016
(URP-XV-88-2016.pdf - 66.714 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:05:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie obr 13 dz. nr 123/2 o pow.0 0220 ha i dz. nr 123/13 o pow. 0,0294 ha stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

URP-XV-89-2016
(URP-XV-89-2016.pdf - 57.294 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:06:31 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie odwołania skarbnika powiatu

URP-XV-90-2016
(URP-XV-90-2016.pdf - 55.128 KB) Data publikacji: 2016-05-13 14:07:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powołania skarbnika powiatu

URP-XVI-91-2016
(uchwala nr XVI.91.2016.pdf - 4217.445 KB) Data publikacji: 2016-06-30 11:17:45 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

URP-XVI-92-2016
(uchwala nr XVI.92.2016.pdf - 55.912 KB) Data publikacji: 2016-06-30 11:18:35 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego

URP-XVI-94-2016
(uchwala nr XVI.94.2016..pdf - 350.651 KB) Data publikacji: 2016-07-01 10:31:07 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XVI-95-2016
(uchwala nr XVI.95.2016.pdf - 230.143 KB) Data publikacji: 2016-07-01 10:31:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XVI-93-2016
(uchwala nr XVI.93.2016..pdf - 3026.352 KB) Data publikacji: 2016-07-01 10:41:37 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2015.

URP-XVII-96-2016
(uchwala nr XVII.96.2016.pdf - 310.602 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:00:01 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

URP-XVII-97-2016
(uchwala nr XVII.97.2016.pdf - 56.985 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:02:30 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego

URP-XVII-98-2016
(uchwala nr XVII.98.2016.pdf - 75.431 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:05:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

URP-XVII-99-2016
(uchwala nr XVII.99.2016.pdf - 53.658 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:31:02 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu

URP-XVII-100-2016
(uchwala nr XVII.100.2016.pdf - 56.462 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:32:39 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XVII-102-2016
(uchwala nr XVII.102.2016.pdf - 70.582 KB) Data publikacji: 2016-07-26 14:43:30 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XVII-101-2016
(uchwala nr XVII.101.2016.pdf - 68.401 KB) Data publikacji: 2016-07-28 11:59:29 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XVIII-103-2016
(uchwala Nr XVIII.103.2016.pdf - 288.601 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:05:36 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XVIII-104-2016
(uchwala Nr XVIII.104.2016.pdf - 72.599 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:06:58 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" przewidzianych do realizacji w 2017 roku z udziałem środków z budżetu państwa

URP-XVIII-105-2016
(uchwala Nr XVIII.105.2016.pdf - 68.867 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:07:56 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu pińczowskiego

URP-XVIII-106-2016
(uchwala Nr XVIII.106.2016.pdf - 65.035 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:08:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XVIII-107-2016
(uchwala Nr XVIII.107.2016.pdf - 58.007 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:09:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XVIII-108-2016
(uchwala Nr XVIII.108.2016.pdf - 68.404 KB) Data publikacji: 2016-09-20 15:10:33 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XIX-109-2016
(XIX.109.2016.pdf - 227.048 KB) Data publikacji: 2016-11-07 11:58:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

URP-XIX-110-2016
(XIX.110.2016.pdf - 982.313 KB) Data publikacji: 2016-11-07 12:00:28 Redaktor: Monika Budera

Opis: przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020

URP-XIX-111-2016
(XIX.111.2016.pdf - 277.191 KB) Data publikacji: 2016-11-07 12:02:17 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XIX-112-2016
(XIX.112.2016.pdf - 76.724 KB) Data publikacji: 2016-11-07 12:04:18 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

URP-XIX-113-2016
(XIX.113.2016.pdf - 95.609 KB) Data publikacji: 2016-11-07 12:06:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok

URP-XIX-114-2016
(XIX.114.2016.pdf - 78.455 KB) Data publikacji: 2016-11-07 12:12:40 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały NR XX/127/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

URP-XXI-118-2016
(uchwala Nr XXI.118.pdf - 8266.275 KB) Data publikacji: 2016-11-29 11:25:34 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany załącznika do Uchwały NR XIX/110/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Powiatu Pińczowskiego do roku 2020

URP-XXI-115-2016
(URP-XXI.115.2016.pdf - 346.712 KB) Data publikacji: 2016-12-06 14:18:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XXI-116-2016
(URP-XXI.116.2016.pdf - 543.392 KB) Data publikacji: 2016-12-06 14:18:57 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XXI-117-2016
(URP-XXI.117.2016.pdf - 59.424 KB) Data publikacji: 2016-12-06 14:20:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie powierzenia Gminie Pińczów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów

URP-XXII-119-2016
(RP 119 z 28.12.16.pdf - 305.916 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:51:20 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2027.

URP-XXII-120-2016
(RP 120 z 28.12.16.pdf - 846.563 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:52:05 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

URP-XXII-121-2016
(RP 121 z 28.12.16.pdf - 143.784 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:52:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok

URP-XXII-122-2016
(RP 122 z 28.12.16.pdf - 451.558 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:53:24 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok

URP-XXII-123-2016
(RP 123 z 28.12.16.pdf - 110.565 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:54:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

URP-XXII-124-2016
(RP 124 z 28.12.16.pdf - 328.077 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:54:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

URP-XXII-125-2016
(RP 125 z 28.12.16.pdf - 461.437 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:55:15 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

URP-XXII-126-2016
(RP 126 z 28.12.16.pdf - 229.769 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:56:15 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2017 roku

URP-XXII-127-2016
(RP 127 z 28.12.16.pdf - 133.561 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:57:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXII-128-2016
(RP 128 z 28.12.16.pdf - 65.277 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:58:20 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 rok

URP-XXII-129-2016
(RP 129 z 28.12.16.pdf - 61.327 KB) Data publikacji: 2017-01-04 08:59:48 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1731

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2016-02-01 13:12:16
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2016-02-01 13:13:15
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2017-07-24 11:18:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony