UCHWAŁA NR IX/63/2011

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IX/63/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 18 lipca 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pińczowie do złożenia wspólniez Powiatem Buskim oraz Gminami Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pińczowie do złożenia wspólnie z Powiatem Buskim  oraz Gminami Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach  III Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energiąw budynkach użyteczności publicznej” przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego.

2.      Liderem projektu grupowego będzie Powiat Buski, a partnerami Powiat Pińczowskioraz Gminy Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica.

 

§ 2

 

W celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW upoważnia się Zarząd Powiatu w Pińczowie do zawarcia z partnerami o których mowa w §1 pkt 2 porozumienia określającego role i wzajemne rozliczenia oraz zobowiązania w projekcie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 858

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-08-05 14:13:44
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-08-05 14:14:42
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-08-05 14:14:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony