Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja do druku

REJESTRACJA POJAZDU

W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa:

1.wniosek o rejestrację

2.dowód własności pojazdu/umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/

3.dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany

4.karta pojazdu, jeśli był już wydana

5.dowód tożsamości (do wglądu)

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:

1.wniosek do rejestracji

2.dowód własności pojazdu (dokumenty sporządzone w j. obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego)

3.dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany

4.dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego

5.dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;

6.zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a)uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,

b)brak obowiązku, o którym mowa w lit.a;

7.zaświadczenie o pozytywnym wyniku badaniu technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

8.dowód tożsamości (do wglądu);

9.dowód wpłaty płacony przez sprowadzającego pojazd, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Opłatę uiszcza się w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Wpłat należy dokonywać  na rachunek BGK III Oddział w Warszawie nr 65113010620000010995200014 określając na dowodzie wpłaty cechy identyfikacyjne  pojazdu numer VIN albo numer nadwozia , podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy, markę pojazdu oraz dane sprowadzającego.

Opłaty:

Dowód rejestracyjny

54.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

Pozwolenie czasowe

13.50 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Znaki legalizacyjne tablicy

12.50 zł

Nalepka kontrolna na szybę/dot.tylko samochodów/

18.50 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica rejestracyjna samochodowa

80.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica indywidualna

1000.000 zł +0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica motocyklowa, ciągnikowa na przyczepę

40.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica motorowerowa

30.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Karta pojazdu

75.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

 

Opłata za każdy sprowadzony pojazd na terytorium kraju (samochód osobowy, samochód ciężarowy do 3,5 t oraz trójkołowy pojazd silnikowy z wyłączeniem motocykla trójkołowego) 500 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa

Rejestracja czasowa pojazdu

W celu zarejestrowania pojazdu czasowo należy przedstawić:

1.wniosek o rejestrację czasową;

2.dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności)

3.dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany

4.karta pojazdu jeżeli była wydana

5.wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane

6.w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić: dowód własności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą, tłumaczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego

7.dowód tożsamości

Opłaty:

 

Pozwolenie czasowe

18.50 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Komplet nalepek na tablice tymczasowe

12.50 zł

Tablica samochodowa

30.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica na przyczepę

40.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica motocyklowa, ciągnikowa

40.00 zł +0.50 zł opłaty ewidencyjnej

Tablica motorowerowa

30.00 zł + 0.50 zł opłaty ewidencyjnej

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu po:

 

1.złożeniu wniosku o wydanie wtórnika dowodu z powodu zniszczenia dowodu;

2.oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

3.przedstawieniu karty pojazdu, jeśli była wydana;

4.przedstawieniu tablic rejestracyjnych (jeżeli są wydane nowe tablice w celu legalizacji)

5.przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, jeżeli termin badania nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje wtórnik nalepki po:

1.złożeniu podania przez właściciela pojazdu o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pojazdu podać rodzaj pojazdu, markę pojazdu, numer rejestracyjny

2.przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana;

3.złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

W przypadku kradzieży/zagubienia/zniszczenia tablic rejestracyjnych organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu zamawia wtórnik tablicy rejestracyjnej po:

1.złożeniu przez właściciela pojazdu podania o zamówienie wtórnika tablicy rejestracyjnej samochodowej, do ciągnika, motoroweru, przyczepy;

2.oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

3.przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana;

4. złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

Opłaty:

Tablica samochodowa 1 sztuka

40.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

12.50 zł znaki legalizacyjne

Tablica samochodowa 2 sztuki

80.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

12.50 zł znaki legalizacyjne

Tablica rejestracyjna do ciągnika

40.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

12.50 zł znaki legalizacyjne

Tablica motorowerowa

30.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

12.50 zł znaki legalizacyjne

Tablica na przyczepę

40.00 zł + 0.50 zł opłata ewidencyjna

12.50 zł znaki legalizacyjne

 

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem dołącza się:

1.wniosek o dokonaniu zmian w dokumencie pojazdu;

2.wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu;

3.faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji

 

WYREJESTROWANIE POJAZDU

 

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestracyjnym i do wniosku dołącza:

1.zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;

2.dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;

3.dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicę;

4.dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;

5.dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty;

 

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

W celu czasowego wycofania z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

1.od 3 do 12 miesiąca

4.00 zł

2.od 13 do 24 miesiąca

2.00 zł

3.od 25 do 48 miesiąca

0.25 zł

WYDAWANIE LICENCJI W KRAJOWYM RANSPORCIE DROGOWYM

Licencje na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy wydawane są na okres 0d 2 do 50 lat

Wniosek o udzielenie licencji powinien zawierać:

1.oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2.numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

3.określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym, taksówką – także obszaru;

4.rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie licencji;

5.czas, na jaki licencja ma być udzielona;

Do wniosku dołącza się:

1.odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

2.kserokopia zaświadczenia o nadaniu REGONU

3.kserokopia zaświadczenia o nadaniu NIP-u

4.kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;

5.zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzających niekaralność osób o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz.2088 ze zmianami)

6.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 3 w/w ustawy;

7.oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.4;

8.wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Opłaty;

 

Za wydanie licencji w zależności od rodzaju licencji, czasookresu ważności licencji

od 700 do 1000 zł

Za wydanie wypisu z licencji

do 11% opłaty za licencję

 

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEWOZY REGULARNE I REGULARNE SPECJALNE NA OBSZARZE POWIATU

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1.proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

2.schemat połączeń komunikacji z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

3.potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego
z ich właścicielami lub zarządzającymi;

4.zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;

5.cennik;

6.wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;

7.kopię licencji;

 

Do wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1.informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

2.proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie  z rozkładem jazdy;

3.schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

4.potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi;

5.kopie licencji;

 

Opłaty:

PRZEWOZY REGULARNE

zezwolenie

250 - 550 zł w zależności od liczby lat

wypis z zezwolenia (za każdy pojazd) do

1% opłaty za zezwolenie

PRZEWOZY SPECJALNE

50% opłaty jak za przewozy regularne

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE

na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza

do podstawowej działalności gospodarczej

Zaświadczenia wdaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne powinien zawierać:

1.oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę;

2.numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

3.rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zaświadczenia;

4.czas na jaki zaświadczenie ma być wydane;

Do wniosku dołącza się:

1.odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

2.kserokopię zaświadczenia o nadaniu REGONU;

3.kserokopię zaświadczenia o nadaniu NIP-u

4.oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.4 lub w art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2088 ze zmianami);

5.wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;

Opłaty:

 

zaświadczenie

100 zł rok

wypis z zaświadczenia (za każdy pojazd)

 20 zł rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3241

Wprowadził(a) do systemu: Przemysław Rasała, data: 2011-04-19 14:57:18
Opublikował(a): Przemysław Rasała, data publikacji: 2011-04-19 14:58:57
Ostatnia zmiana: Katarzyna Korzeniowska, data: 2015-09-17 11:00:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony