UCHWAŁA Nr IV/28/2011

Wersja do druku

 

UCHWAŁA Nr IV/28/2011

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 10 lutego 2011 roku

 

 

 

w sprawie uchwalenia  budżetu  Powiatu  na  2011 rok

 

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu powiatu w wysokości                                                              40.188.801,88 zł,

w tym:

a) dochody bieżące                                                                                                  31.609.130,26 zł

b) dochody majątkowe                                                                                              8.579.671,62 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości                                                           43.770.800,88 zł,

     z tego:

     a) wydatki bieżące                                                                                              30.994.407,99 zł

     b) wydatki majątkowe                                                                                         12.776.392,89zł

       zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat                                                                                                                     585.000,00 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011

   zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne

   zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości                                                                                         9.999.434,02 zł,

     a)  wydatki bieżące                                                                                                        162.890,13 zł,

     b)  wydatki majątkowe                                                                                                9.836.543,89 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b.

§ 3

1.       Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.581.999,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie                                                                             881.999,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie                        2.700.000,00 zł,

 

 

2.       Przychody budżetu w wysokości                                                                        6.740.000,00 zł,

Rozchody  budżetu w wysokości                                                                        3.158.001,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

    1) ogólną w wysokości                                                                                              40.000,00 zł,

    2) celową w wysokości                                                                                             47.730,00 zł,

          z przeznaczeniem na:

    a) zarządzanie kryzysowe                                                                                      47.730,00 zł,

§ 5

1.       Dochody i wydatki na zadania zlecone,

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 9.

4.       Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 107.000,00 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 7

1.       Dotacje podmiotowe

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.       Dotacje celowe

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 881.999,00 zł. w tym:

a) z tytułu kredytów                                                                -  w kwocie  881.999,00 zł.

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa

  w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p                                                      -   w kwocie   881.999,00 zł.

2)    spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 3.158.001,00 zł, w tym:

     a) z tytułu kredytów                                                              -   w kwocie  3.158.001,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 pkt 1a i 2a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

 

 

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

2)  dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi rocznymi w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych rocznych,

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi  w łącznej kwocie 232.000,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                                                        § 13      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 867

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 13:16:29
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 13:17:46
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2011-03-09 13:17:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony