Uchwała Nr III/18/2010

Wersja do druku

Uchwała  Nr III/18/2010

 

Rady  Powiatu  w  Pińczowie

 

z  dnia 30 grudnia 2010 roku

                             

 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów do tego uprawnionych

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych niepodatkowych należnych Powiatowi Pińczowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej zwanej dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

2.    Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1. dłużniku – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, powiatowe jednostki organizacyjne,
  2. należności – rozumie się przez to należność główną, odsetki wraz z kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi ustalone na dzień wydania decyzji,
  3. udzieleniu ulgi – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności,
  4. decyzji - rozumie się przez wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

 

§ 3

 

1. Należność może być umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy warunki uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

3. Umorzenie należności głównej następuje wraz z umorzeniem należności ubocznych. Umorzenie może obejmować wyłącznie należności uboczne.

4. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

     1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne może okazać się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) nie można ustalić dłużnika.

 

§ 4

 

1. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.

 

§ 5

 

1.    Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, o których mowa w niniejszej uchwale wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm) stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

2.    Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, informacji o udzielonej dotychczasowej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

                                                                                          

§ 6

 

Zastosowana ulga o umorzeniu należności lub udzieleniu ulgi w spłacaniu należności może być cofnięta jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w spłacie okazały się fałszywe bądź, że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

 

§ 7

 

1. Do umorzenia należności uprawnieni są:

1) Starosta oraz Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 3.000 zł,

2) Zarząd Powiatu - jeżeli wartość należności jest wyższa niż 3.000 zł., a nie przekracza kwoty 20.000 zł.,

3) Rada Powiatu, której wartość należności przekracza kwotę 20.000 zł.,

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji.

 

§ 8

 

Starosta oraz Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych mogą wyrazić zgodę na niedochodzenie należności z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

§ 9

 

Umorzenie należności oraz udzielanie ulg następuje:

1)   w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze umowy, a jeżeli umorzenie należności następuje z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli mającego formę zarządzenia Starosty Pińczowskiego oraz Kierownika jednostki organizacyjnej, uchwały Zarządu oraz Rady Powiatu w Pińczowie,

2)   w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji administracyjnej.

 

§ 10

 

Zarząd Powiatu w Pińczowie  jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w Pińczowie sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 11

 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/209/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, a także udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                                           RADY POWIATU

 

                                                           Zbigniew Kierkowski


 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 859

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2011-03-09 11:08:12
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2011-03-09 11:10:42
Ostatnia zmiana: Grzegorz Mitka, data: 2015-06-11 12:41:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony