2010

Wersja do druku

2010

Uchwała Nr XLIII/212/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Uchwała nr XLIII/213/2010

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXV/181/2010

w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego

Uchwała Nr XXXV/182/2010

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXV/183/2010

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego Z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010

Uchwała Nr XXXV/184/2010

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXV/185/2010

w sprawie powierzenia Gminie Kije realizacji zadania publicznego Powiatu Pińczowskiego oraz wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Kije pomocy rzeczowej

UCHWAŁA NR XXXV/186/2010

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

UCHWAŁA NR XXXV/187/2010

w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie

Uchwała Nr XXXVI/188/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/189/2010

w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXXVI/190/2010

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”

UCHWAŁA NR XXXVI/191/2010

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXVI/192/2010

w sprawie zasad realizacji zadań, udzielania dofinansowania oraz przyjęcia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu powiatu, stanowiących wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

UCHWAŁA NR XXXVI/193/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Usuwania Odpadów Azbestowych

Uchwała Nr XXXVI/194/2010

w sprawie zmian w planie wydatków powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/195/2010

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/196/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIX/197/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/200/2010

w sprawie sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48 stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXXIX/198/2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2009

UCHWAŁA NR XXXIX/199/2010

w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie organizacji pozarządowej

Uchwała Nr XXXIX/201/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XL/202/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XL/203/2010

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów dotyczącego przekazania zarządzania drogami (ulicami) powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pińczów

UCHWAŁA NR XL/204/2010

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU Zbigniew Kierkowski

UCHWAŁA NR XL/205/2010

w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

UCHWAŁA NR XL/206/2010

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

Uchwała nr XLI/207/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLII/208/2010

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa

UCHWAŁA NR XLIII/209/2010

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa

Uchwała Nr XLII/210/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XLII/211/2010

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLIII/214/2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń z przeznaczeniem na zabiegi dotyczące chirurgii gałki ocznej oraz na Poradnię Okulistyczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XLIII/215/2010

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015

UCHWAŁA NR XLIII/216/2010

w sprawie zmiany do uchwały NR XLII/208/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa

UCHWAŁA NR XLIII/217/2010

w sprawie zmiany do uchwały NR XLII/209/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” III Edycja z udziałem środków z budżetu państwa


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1921

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2010-02-24 11:46:21
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2010-02-24 11:47:17
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2010-02-24 11:47:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony