PrzetargiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-13 19:06:10

 

 

WARSZTATY SZKOLNE   ZESPOŁU SZKÓŁ  ZAWODOWYCH im. STANISŁAWA STASZICA W PIŃCZOWIE ul. SPÓŁDZIELCZA 6A

 

Ogłaszają przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie – na okres 3 lat – pomieszczenia diagnostyki samochodowej

 

 Przedmiot wydzierżawienia stanowi:

 1. Pomieszczenie diagnostyki samochodowej o łącznej powierzchni użytkowej 72 m²
 2. Sprzęt i wyposażenie diagnostyki samochodowej
 3. Teren obejmujący pomieszczenie diagnostyki samochodowej (podjazd, parking)

 

Cena wywoławcza 1000,00 zł + 22% podatek Vat ( za 1 miesiąc)

 

Dzierżawca określi w ofercie rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić w wydzierżawionym lokalu.

Dzierżawca określi proponowany okres dzierżawy (max 3 lata)

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia

04.01.2008r. do godz. 12ºº sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych  Pińczów ul. Spółdzielcza 6

 

Wydzierżawiający dokona wyboru oferty, która będzie zawierała najkorzystniejsze propozycje oferenta.

Dzierżawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów mediów dostarczonych i odebranych do lokalu.

Bliższych informacji na temat przedmiotu dzierżawy udziela Kierownik Warsztatów Szkolnych p. Bogusław Placek tel. (041)3573060

 

Istotne elementy związane z przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie pomieszczenia diagnostyki samochodowej wraz z wyposażeniem:

 

 • Dzierżawca będzie wnosić czynsz dzierżawny z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Warsztatów Szkolnych
 • Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej w wysokości     5-cio krotnej ceny wywoławczej
 • Dzierżawca będzie opłacał podatek od nieruchomości od wydzierżawionego lokalu
 • Dzierżawca będzie świadczył nieodpłatnie dodatkowe usługi dla Warsztatów Szkolnych w postaci szkolenia młodzieży przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7ºº do 15ºº dla dwóch oddziałów szkolnej młodzieży
 • Dzierżawca zobowiązuje się, że zapewni dostęp do stacji diagnostycznej dla egzaminowanych uczniów
 • Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w pomieszczeniu przez cały rok
 • Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, kończącym się na koniec miesiąca
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego pomieszczenia oraz powierzonego sprzętu
 • Zawarcie umowy nastąpi z chwilą jej podpisania przez obie strony
 • Dzierżawca pomieszczenia będzie zobowiązany do realizacji w terminie do 28.02.2008 roku odpowiednich formalności związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów (do tego czasu nie będzie naliczany czynsz dzierżawny)
 • Dzierżawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia usług Stacji Kontroli Pojazdów         w terminie od dnia 01.03.2008 roku.

Nadto dzierżawca wyłoniony w wyniku przetargu obowiązany jest do:

 

·        Utrzymania terenu w czystości i porządku

·        Pokrywania kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem diagnostyki samochodowej a w szczególności: z okresowym przeglądem oraz badaniami          i naprawą sprzętu, w energię elektryczną, ogrzewaniem, z utrzymaniem czystości

·        Prowadzenia stałej konserwacji powierzonego sprzętu

·        Dbania o stan techniczny wydzierżawionego pomieszczenia

·        Poczynienia stosownych uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami dotyczącymi funkcjonowania przedmiotu wydzierżawienia

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 

·        Imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferent jest osobą prawną lub inny podmiot

·        Datę sporządzenia oferty, oświadczenia że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

·        Oferowana cenę i sposób zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu

·        Swoje zamiary w zakresie zagospodarowania przedmiotu dzierżawy

·        Opis przygotowania zawodowego i dotychczasowych doświadczeń oferenta    w zakresie świadczenia usług dotyczących pojazdów samochodowych

·        Zaświadczenie z KRS o niefigurowaniu oferenta w rejestrze dłużników niewypłacalnych, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty

·        Oświadczenie oferenta o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowań egzekucyjnych, sądowych i administracyjnych w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych

·        Legalność prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sadowego wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem oferty

·        Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

 

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 09.01.2008r. o godzinie 10ºº w Zespole Szkół Zawodowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04.01.2008r. do godziny 12ºº w kasie Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet kaucji.       W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  oferty bez podania przyczyn.

 

Pińczów dnia 28 listopada 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE

O wyniku przetargu pisemnego nieorgraniczonego na wydzierżawienie pomieszczenia diagnostyki samochodowej.

 

Warsztaty szkolne ZSZ w Pińczowie informują, że w dniu 09.01.2008 o godz. 10 zebrała się Komisja do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie pomiszeczenia diagnostyki samochodowej.

Komisja przetargowa postanowiła zamknąć przetarg bez wybierania którejkolwiek oferty. Komisja swą decyzję podjęła jednogłośnie.

 

 

 Powrót