UCHWAŁA NR XXXV/193/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA  NR XXXV/193/2006

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z  dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w  Pińczowie  za  rok  2005

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację  publiczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz  art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)  także  art. 53  ust.1  ustawy z  dnia  27  marca  2002 roku  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala  co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  się  sprawozdanie  finansowe  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w  Pińczowie  za  rok  2005.

 

 

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały  jest:  opinia biegłego rewidenta  Mieczysława Kozaka  Nr ew. 1860/4898, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.  oraz informacja dodatkowa.

 

 

§ 3

Ujemny wynik finansowy pokrywa Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie we własnym zakresie.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1448

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 13:25:32
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-07-04 13:26:34
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 13:26:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony