UCHWAŁA NR XXXV/191/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXV/191/2006

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

 

 

Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art.20 ust.2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) – Rada Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje:

 

§1

 

Uchwala się Statut dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                   

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXV/191/2006

Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

 

S T A T U T

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie zwane dalej ,,Centrum” działa na podstawie:

 

1.      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2.      ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.59 z późń. zm.),

3.      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.),

4.      ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493),

5.      ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U z 1997r. Nr 142, poz. 950
z późn. zm.),

6.      ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104),

7.      uchwały Nr V/29/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 marca 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

8.      Statutu Powiatu Pińczowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu z dnia 21.11.1998r. Nr III/7/1998 (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 8 poz. 48 z dnia 3.03.1999r. z poźn. zm.).

                                                                              §2

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pińczowskiego.

2.      Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Pińczowie ul. Zacisze 5.

3.      Organem powołującym i kontrolującym Centrum jest Rada Powiatu.

4.      Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Starosta Pińczowski.

5.      Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu.

6.      Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta.

7.      Organizację Centrum określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

 

II. Zadania Centrum

 §3

Centrum realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

                                                                                                                        § 4

1.      Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy:

a)    opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

b)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

c)    organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

d)   zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w szczególności przez organizowaniem i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

e)    pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

f)     przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

g)    pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

h)    pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

i)      pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

j)      prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

k)   prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

l)      prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;

m)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

n)    szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu;

o)   doradztwo metodyczne dla  kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

p)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

q)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

r)     sporządzania bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

s)    utworzenie i utrzymanie Centrum, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników:

t)     realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

 

§ 5

1.  Do zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum należy:

a)      pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b)      prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

 

§ 6

1.       Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum należy:

a)      opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

-          rehabilitacji społecznej,

-          rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

-          przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

b)      współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu                 i realizacji programów o których mowa w pkt. a,

c)      udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa  w pkt. a oraz rocznej informacji z ich realizacji,

d)      podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

e)      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

f)        współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

g)      dofinansowanie:

-          uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

-          sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

-          zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

-          likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

-          rehabilitacji dzieci i młodzieży,

h)      dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

§ 7

Centrum może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności
i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8

Centrum organizuje szkolenie dla rodzin zastępczych, a zwłaszcza dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych lub zleca ich przeprowadzenie przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy lub inny podmiot posiadający program szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego                                  ds. zabezpieczenia społecznego.

 

§ 9

Starosta przy pomocy Centrum sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

III. Zasady funkcjonowania Centrum

 

§10

1.      Centrum kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektora Centrum zatrudnia  i zwalnia  Zarząd Powiatu.

3.      Dyrektor Centrum:

a)    reprezentuje „Centrum” na zewnątrz,

b)   jest odpowiedzialny przed Zarządem Powiatu za prawidłową organizację pracy oraz zgodne z prawem i zasadami gospodarności wykonywanie zadań pomocy społecznej,

c)    może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,

d)   może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,

e)    może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami,

f)     wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Starosty,

g)    może zawierać i rozwiązywać umowy cywilno-prawne z rodzinami zastępczymi
w sprawie powierzenia dziecka zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Starosty,

h)    współpracuje z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,

i)      przedkłada Sądowi co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zastępczych, o których mowa

j)     w art.74 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy,

k)   składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności „Centrum" oraz przedstawia wykaz potrzeb w  zakresie  pomocy  społecznej,  który stanowi podstawę do opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej,

l)      zatrudnia merytorycznie przygotowanych pracowników, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w odrębnych przepisach,

m)  składa Zarządowi Powiatu i Staroście oraz organom kontroli sprawozdania z realizacji podjętych zadań,

n)    przedkłada opinię Zarządowi Powiatu przy zatrudnianiu kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie.

o)   dokonuje czynności prawnych na podstawie i w granicach pełnomocnictwa ustalonego przez Zarząd Powiatu.

 

§11

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy opracowany na każdy rok kalendarzowy.
 3. Obsługę finansowo-księgową, kadrową i prawną Centrum prowadzi Starostwo Powiatowe w Pińczowie.
 4. Centrum może tworzyć rachunek dochodów własnych.
 5. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiada Dyrektor.

 

§12

 1. Pracowników Centrum zatrudnia Dyrektor Centrum.
 2. Zasady wynagradzania oraz prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§13

 1. W strukturach Centrum Funkcjonuje Powiatowy Zespół d/s Orzekania                                          o Niepełnosprawności, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 2. Przewodniczącego i członków Zespołu powołuje Starosta.
 3. Stosunek pracy z Przewodniczącym Zespołu nawiązuje Starosta, a z pracownikami Zespołu nawiązuje Dyrektor Centrum.
 4. Nadzór nad pracą Zespołu sprawuje Starosta.

§14

 1. W ramach Centrum funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który realizuje zadania własne powiatu w zakresie interwencji kryzysowej, opieki nad dzickiem i rodziną.
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej podlega Dyrektorowi Centrum.

 §15

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§16

Zmiany w Statucie dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§17

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.

           


 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1439

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 13:03:02
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-07-04 13:03:41
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-04 13:03:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony