UCHWAŁA NR XXXIII/184/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2006

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2006 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 Działając na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1592 z późn. zm.), § 9 ust.11 Statutu Powiatu i art. 35a ust.3, oraz z art.48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z § 2 ust.2 i  § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88 poz. 808) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie pińczowskim, na które zostają przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2006 roku zgodnie z planem finansowym PFRON w wysokości 945 593,00zł.

 

I.  W zakresie rehabilitacji zawodowej kwotę                                     8 000,00 zł.

 

a)     finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego

osób  niepełnosprawnych                                                            8 000,00 zł.

 

II.  W zakresie rehabilitacji społecznej na zadania określone

w art.35a kwotę                                                                       937 593,00 zł.

w tym:

a)     dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 70 000,00 zł.

b)    dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków technicznych 120 000,00 zł.

c)  dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych                   76 893,00 zł.

d) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie  670 700,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

Przewodniczący rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1262

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-05-19 08:19:10
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-05-19 08:19:57
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-05-19 08:19:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony