UCHWAŁA NR XXXIII/182/2006

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2006

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.20 ust.2 w związku z art. 238 ust.3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) – Rada Powiatu w Pińczowie uchwala się co następuje:

 

 

§1

Uchwala się Statut dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski  

 

 

 

 

 

      Załącznik

      do Uchwały Nr XXXIII/182/2006

      Rady Powiatu W Pińczowie

      z dnia 27 Kwietnia 2006 roku

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

W PIŃCZOWIE

  

2006

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Uchwała określa Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

2.      Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:

·        przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001) – zwanej dalej Ustawą

·        przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

·        przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm)

·        przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm)

·        ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

·        innych obowiązujących aktów prawnych

·        niniejszego Statutu

 

§ 2

1.      Urząd jest samodzielną powiatową jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania organu zatrudnienia – Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.

2.      Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Pińczowski.

3.      Obszar działania Urzędu obejmuje Powiat Pińczowski w skład którego wchodzą gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Złota i Michałów.

4.      Siedzibą Urzędu jest Miasto Pińczów.

 

 Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§ 3

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności  w zakresie:

1.      polityki rynku pracy

2.      usług rynku pracy

3.      instrumentów rynku pracy

4.      rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

5.      praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

 

§ 4

Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:

1.      opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o których mowa w odrębnych przepisach;

2.      pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3.      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4.      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5.      inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6.      inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7.      inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8.      inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9.      opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10.  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć  mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy;

11.  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12.  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

14.  wydawanie decyzji o:

a)      uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;

b)      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów;

c)      obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy;

d)      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lun umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków o których mowa w art. 46 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

15.  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w tym realizowanie decyzji o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

16.  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,  w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

17.  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18.  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

19.  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

 

§ 5

Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:

1.      Pośrednictwo pracy, które realizowane jest w szczególności poprzez:

a)      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

b)      pozyskiwanie ofert pracy;

c)      udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

d)      informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

e)      inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami;

f)        współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

g)      informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;

2.      Usługi EURES, które polegają w szczególności na:

a)      udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;

b)      udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

c)      inicjowani i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami na międzynarodowym rynku pracy;

d)      informowanie o sytuacji na rynkach pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów nadwyżkowych i deficytowych;

e)      przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;

f)        informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;

g)      inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi;

3.      Poradnictwo zawodowe polega na:

a)      udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:

·        udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;

·        udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

·        kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

·        inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

b)      udzielaniu pomocy i doradztwie pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy, w tym na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

4.      Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowywaniu bezrobotnych          i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, co realizowane jest w szczególności przez:

a)      uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwanie pracy;

b)      uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;

c)      dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;

d)      organizację szkoleń mających na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób pobierających rente szkoleniową i żołnierzy rezerwy;

 

§ 6

Do zadań Urzędu z zakresu instrumentów rynku pracy, które to wspierają podstawowe usługi rynku pracy należy w szczególności:

1.      finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd;

2.      finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Urząd;

3.      dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

4.      refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

5.      inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, dodatku aktywizacyjnego, stypendium;

6.      przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącego podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej;

7.      refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

8.      refundowanie bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną;

 

§ 7

Do zadań Urzędu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

1.      opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej;

2.      pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;

3.      kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkolno – rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

4.      współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa;

5.      doradztwo organizacyjno – prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

6.      współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

7.      współpraca z właściwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

8.      zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami;

 

§ 8

Do zadań Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy wykonywanie przepisów prawa wspólnotowego oraz w szczególności:

1.      realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób – w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;

2.      realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;

3.      uczestnictwo i realizowanie zadań w ramach sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia;

4.      pozyskiwanie środków z programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

5.      badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca;

  

§ 9

Urząd realizuje inne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w tym zadania administracji rządowej, powiatu oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 10

1.      Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

2.      Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za całokształt swojej działalności.

3.      Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu.

4.      Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.

5.      Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy zastępców.

6.      Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

7.      Zastępcy Dyrektora działają w granicach przyznanych im kompetencji przez Dyrektora Urzędu.

8.      Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora.

9.      Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwienia w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.

10.  Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia o którym mowa w ust. 9 także innym pracownikom Urzędu.

 

§ 11

1.      Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie.

2.      Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

 

§ 12

W celu realizacji zadań Urząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

 

§ 13

1.      Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, Ustawie oraz wynikających z innych przepisów prawa w Urzędzie mogą być tworzone działy, referaty, i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).

2.      Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny” ustalony i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§ 14

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.

§ 15

1.      Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3.      Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.

4.      Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5.      Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

1.      Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

§ 17

1.      Statut Powiatowego Urzędu Pracy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1537

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-05-19 07:58:29
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-05-19 07:59:13
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-05-19 07:59:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony