Uchwała Nr XXIX/157/2005

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.539.798 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.539.798 zł.

 § 2

 Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku

wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 2 oraz załączniku Nr 3 uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:

"zaciągania długu w kwocie 9.204.141 zł,

w tym z kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 3.470.260 zł. w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu"

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – dochody własne i wydatki związane z  ich uzyskiwaniem

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 – dotacje udzielane z budżetu

wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

600

Transport i łączność

-

-

38 000

1 842 642

Dotacja z gminy Michałów na remont drogi Sędowice – Wrocieryż o długości 1000 mb. na kwotę 38000,-

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na drogę Niego-sławice – Czarnocin zmnie-jsza się wydatki pochodzące z UE o kwotę 1.842.642 zł.

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

38 000

1 842 642

4270

6051

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 000

1 842 642

2.

750

Administracja publiczna

232 672

1 842 642

185 472

-

Zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę 130.000 zł

Zwiększenie dochodów z najmu lokali przy ul. 1-go Maja przez Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowej o kwotę 22.000 zł.

Podpisano porozumienia z gminami na 47.000 zł. w tym Gmina Kije i Michałów po 4.500 zł. na zakup cyfrowej centrali telefonicznej z Nr 112 dla Straży oraz na remont drogi z Gm. Michałów38.000 zł

Refundacja wydatków z UE poniesionych na budowę drogi powiatowej w 2004 r. t.j. przed podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na kwotę 33.672 zł.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na drogę Niegosławice – Czarnocin zmniejsza się dochody po-chodzące z UE o kwotę 1.842.642 zł.

75011

Urzędy wojewódzkie

-

-

80 000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

80 000

-

75020

Starostwa powiatowe

232 672

1 842 642

105 472

-

0420

0750

2310

6290

4210

4280

4300

6060

6291

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody z najmu i dzierżawy ...

Dotacje celowe otrzymane z gminy ...

Środki na dofinansowanie własnych ...

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwestycyjne ...

Środki na dofinansowanie własnych ...

130 000

22 000

47 000

33 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 842 642

-

-

-

-

49 972

500

20 000

35 000

3.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

9 000

Porozumienia z gminami Kije i Michałów na dofin. zakupu cyfrowej centrali telefon. z Europejskim Nr Ratunkowym 112 dla KP PSP w Pińczowie.

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne ...

9 000

4.

801

Oświata i wychowanie

9 872

9 872

Wpływy ze sprzedaży części majątku w ZSR w Chrobrzu na kwotę 9 872 zł.

80130

Szkoły zawodowe

9 872

2 044

0870

4240

Wpływy ze składników majątkowych

Zakup pomocy naukowych, ...

9 872

-

2 044

80195

Pozostała działalność

7 828

4240

Zakup pomocy naukowych, ...

7 828

5.

852

Pomoc społeczna

60 000

-

60 000

-

Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariuszy w DPS o kwotę 60.000 zł.

85202

Domy pomocy społecznej

60 000

-

60 000

-

0830

4010

4260

Wpływy z usług

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup energii

60 000

-

40 000

20 000

6.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

300

-

300

-

Dochody z wynajęcia pomieszczeń lokalowych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 300 zł.

85333

Powiatowe urzędy pracy

300

-

300

-

0750

4260

Dochody z najmu i dzierżawy ...

Zakup energii

300

-

300

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

200

-

Porozumienie z Powiatem Kazimierskim na prowadze-nie przez Poradnię Psycholo-giczno-Pedagogiczną badań dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Pińczowskiego.

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,...

-

-

200

-

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu ...

200

OGÓŁEM:

302 844

1 842 642

302 844

1 842 642

 

 

 

 

 

I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

  1. 60014
  2. 75411
  3. 85406

38.000

9.000

200

-

38.000

9.000

200

-

-

-

-

-

Razem IV

47.200

-

47.200

-

-

-

-

-

Sporządziła:

A. Różycka.

 Załącznik  Nr 2

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Dział klasyfikacji

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

§

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

Transport i łączność

621.519

440.403

60014

Drogi publiczne powiatowe

621.519

440.403

4010

4170

4270

6052

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

-

621.519

6.000

25.000

409.403

-

2.

710

Działalność usługowa

3.000

3.000

71015

Nadzór budowlany

3.000

3.000

4020

4040

4210

4410

4440

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

1.140

1.006

600

254

3.000

-

-

-

-

3.

750

Administracja publiczna

200.000

47.416

75020

Starostwa powiatowe

200.000

47.416

4010

4210

6050

6060

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

184.956

15.044

30.000

17.416

-

-

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

26.000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

25.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

25.000

75414

Obrona cywilna

-

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000

5.

801

Oświata i wychowanie

20.000

-

80130

Szkoły zawodowe

20.000

-

4270

Zakup usług remontowych

20.000

-

6.

851

Ochrona zdrowia

-

242.103

85111

Szpitale ogólne

-

242.103

2910

4560

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

-

-

215.601

26.502

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

245.597

85406

Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

-

20.000

4270

Zakup usług remontowych

-

20.000

85410

Internaty i bursy szkolne

-

225.597

4010

4110

4120

4210

4270

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

-

-

-

-

-

28.847

4.500

790

40.000

150.000

1.460

8.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

-

92195

Pozostała działalność

10.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

9.

926

Kultura fizyczna i sport

150.000

-

92601

Obiekty sportowe

150.000

-

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

-

RAZEM:

1.004.519

1.004.519

Sporządziła:

A. Różycka.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU

 

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zmniejszenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

Kwota po zmianie

1.

Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)

707 615

707 615

2.

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

(§ 911, § 931)

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)

z tego:

9 204 141

9 204 141

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)

4 241 779

771 519

3 470 260

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)

5.

Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941,

bezpośredniej - § 942)

6.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

7.

Przelewy z rachunków lokat (§ 994)

Razem przychody

9 911 756

0

0

9 911 756

Rozchody

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)

z tego:

1 317 036

1 317 036

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)

2.

Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)

3.

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)

4.

Przelewy na rachunki lokat (§ 994)

Razem rozchody

1 317 036

0

0

1 317 036

Sporządziła:

A. Różycka.

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005

 

 

 

Lp

 

 

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

Zmniejszenie o kwotę

 

Zwiększenie o kwotę

Łączne nakłady finansowe

po zmianach

Źródła finansowania wydatków:

dochody własne

po

zmianach

 

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1.1 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

600

60014

0

0

0

1.2 Zakup samochodu małolitrażowego

600

60014

0

0

1.3 Zakup walca ręcznego

600

60014

21 350

21 350

1.4 Zakup skrapiarki

600

60014

15 000

15 000

1.5 Zakup zbiornika na emulsję

600

60014

0

0

1.6 Zakup ciągnika rolniczego

600

60014

23 000

23 000

1.7 Zakup pługu odśnieżnego

600

60014

21 716

21 716

1.8 Zakup kosiarki do poboczy

600

60014

23 002

23 002

1.9 Przyczepa ciągnikowa samowyładowawcza

600

60014

0

0

Razem: dział 600

0

0

104 068

0

0

104 068

0

2.

2.1 Zakup komputerów i drukarek, ksera

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

750

75020

18 500

18 500

2.2 Zakup samochodu

750

75020

65 656

41 656

24 000 PFOŚiGW

2.3. Wniesienie dopłaty do posiadanych udziałów "Ciuchcia Express Ponidzie"

750

75020

26 007

26 007

2.4 Wykup gruntu pod Domem Pomocy Społecznej w Pińczowie

750

75020

200 000

40 000

40 000

2.5 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie

750

75020

230 000

80 000

150 000

2.6 Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa

750

75020

25 044

25 044

0

2.7 Remont dachu na budynku Starostwa przy ul. 1-go Maja

750

75020

60.000

60 000

2.8 Utwardzenie zjazdu i podjazdu przy budynku Starostwa

750

75020

35 000

35 000

35 000

2.9 Zakup komputera

750

75011

5 002

5 002

Razem: dział 750

200 000

35 000

505 209

231 209

0

250 000

24 000

3.

3.1 Budowa strażnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

754

75411

600 000

600 000

3.2 Zakup cyfrowej centrali telefonocznej

754

75411

19 000

19 000

10 000

9 000

dotacja z gmin

Razem: dział 754

0

19 000

619 000

10 000

600 000

0

9 000

4.

4.1Zakup samochodu

osobowego

Powiatowy Urząd Pracy

w Pińczowie

853

85333

35 000

35 000

Razem: dział 853

0

0

35 000

35 000

0

0

0

Ogółem wydatki inwestycyjne

200 000

54 000

1 263 277

276 209

600 000

354 068

33 000

Sporządziła:

A. Różycka

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 

Plan dochodów własnych i wydatków związanych z ich uzyskiwaniem w 2005 roku

 

Lp.

Dział rozdział

 

Nazwa środka

Stan na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan na koniec roku

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po

zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

600 60014

Powiatowy Zarząd Dróg

w Pińczowie

0

0

0

0

2.

750 75020

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

4 721

50 000

54 721

0

3.

754 75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie

0

2 000

2 000

2 000

2 000

0

4.

801 80130

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

0

4 000

4 000

0

5.

852 85202

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

3 203

52 203

55 406

0

6.

852 85218

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

3 000

60

60

60

3 060

0

7.

854 85403

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Pińczowie

121 244

205 000

326 000

244

8.

854 85406

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

w Pińczowie

0

2 000

2 000

0

9.

854 85410

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu

1 207

119 008

119 008

1 207

10.

854 85410

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

23.048

201 624

201 624

23.048

Razem:

0

0

156 423

0

2 060

635 895

0

2 060

767 819

0

0

24 499

Sporządziła:

A. Różycka 

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

Lp.

Dział rozdział

Podmiot

otrzymujący

Kwota dotacji przed zmianą

zmniejszenie o kwotę

zwiększenie o kwotę

Kwota dotacji po zmianie

Przeznaczenie dotacji

(cel publiczny)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

750

75023

Gmina

Działoszyce

6 000

0

0

6 000

OSP - zakup mundurów i remont dachów remiz strażackich.

2.

750

75023

Gmina

Kije

6 700

0

0

6 700

OSP- - dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego i zakupu umundurowania ochronnego – 6.000 zł.

KGW- dofinansowanie do zakupu strojów 700 zł.

3.

750

75023

Gmina

Michałów

7 000

0

0

7 000

Remont samochodu, motopompy i budynku OSP.

- Zakup strojów tanecznych dla Zespołu "Skrzaty" 1.000 zł.

4.

750

75023

Gmina

Pińczów

6 000

0

0

6 000

Dofinansowanie do remontu 2 remiz, budowy garażu i zakupu mundurów dla OSP.

5.

750

75023

Gmina

Złota

6 000

0

0

6 000

Zakup mundurów bojowych, umundurowania dla drużyn mło-dzieżowych i na obchody 40-lecia OSP w Stawiszycach.

6.

801

80140

Centrum Oświatowo – Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach

40 000

0

0

40 000

 

Finansowanie szkół niepublicznych

 

7.

801

80140

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

160 000

0

0

160 000

 

Finansowanie szkół niepublicznych

8.

852

85201

Powiat Buski

131 058

0

0

131 058

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

9.

852

85201

Powiat Kazimierski

9 886

0

0

9 886

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 

10.

852

85201

 

Miasto Kielce

 

131 754

 

0

 

0

 

131 754

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 

11.

854

85406

 

Powiat Kazimierski

 

0

 

0

 

200

 

200

Przeprowadzenie badań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Pińczowskiego.

Razem

504 398

0

200

504 598

Sporządziła:

A. Różycka

 

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXIX/157/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 20 października 2005 roku

 

 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku

 

 

 

Poz.

 

 

Lp.

 

 

Program inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

Okres realizacji programu

 

Łączne nakłady finansowe

Nakłady finansowe

poniesione w latach poprzednich

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Źródła finansowania wydatków:

 

Wysokość wydatków w roku 2006

 

 

 

Rok

rozpoczęcia

Rok zakończenia

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

1.1

Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów

odc. Pińczów - Szarbków

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

8.156.778

37.664

3.632.218

ZPORR

1.210.739

 

3.632.218

2.457.118

ZPORR – 75%

1.210.739

Budżet Powiatu

819.039

Budżet Powiatu – 25%

1.2

Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

2.910.703

44.896

669.215

ZPORR

 

215.766

 

669.215

1.480.140

ZPORR – 75%

215.766

Budżet Powiatu

500.686

Budżet Powiatu – 25%

1.3

Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

3.050.000

 

11.000

0

 

 

 

 

 

0

 

0

2.279.250

ZPORR – 75%

0

759.750

Budżet Powiatu – 25%

1.4

Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

1.170.000

 

6.000

349.200

ZPORR

 

69.840

 

395.760

523.800

ZPORR – 75%

46.560

Budżet Państwa

69.840

Budżet Państwa – 10%

69.840

Budżet Powiatu

104.760

Budżet Powiatu – 15%

1.5

Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

2.919.777

0

45.000

ZPORR

 

15.000

 

45.000

2.144.833

ZPORR – 75%

15.000

Budżet Powiatu

714.944

Budżet Powiatu – 25%

1.6

Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

4.554.328

0

60.000

ZPORR

 

20.000

 

60.000

3.355.746

ZPORR – 75%

20.000

Budżet Powiatu

1.118.582

Budżet Powiatu – 25%

1.7

Droga Nr 15320 Jadwinów – Pińczów

odc. Plac Wolności – ul. 1 i 3-go Maja - Skowronno Dolne – granica powiatu pińczowskiego

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2005

 

2006

 

5.975.894

 

0

75.000

ZPORR

 

75.000

 

75.000

4.369.420

ZPORR – 75%

75.000

Budżet Powiatu

1.456.474

Budżet Powiatu – 25%

X

Razem dział 600

X

600

X

X

28.737.480

99.560

6.483.538

0

0

1.606.345

4.877.193

22.154.382

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II

2.1

Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie

926

2004

2006

8.551.540

199.000

3.066.165

ZPORR

56.000

0

1.863.915

3.066.165

2.524.845

ZPORR – 75%

1.919.915

Budżet Powiatu

841.615

Budżet Powiatu – 25%

X

Razem dział 926

X

926

X

X

8.150.540

199.000

4.986.080

56.000

0

1.863.915

3.066.165

3.366.460

X

Ogółem wydatki

X

X

X

X

37.289.020

298.560

11.469.618

56.000

0

3.470.260

7.943.358

25.520.842

Sporządziła:

A. Różycka


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1507

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-11-14 10:19:30
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-11-14 10:20:45
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-11-14 10:20:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony