Uchwała Nr XXVIII/151/2005

Wersja do druku

 Uchwała Nr XXVIII/151/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 105.250 zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 105.250 zł.

 

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/151/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody

budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

600

Transport i łączność

55 250

-

35 250

1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 20.000 zł.

2. Sprzedaż drewna – 34.760 zł.

3. Przekazanie bo budżetu kwoty 490 zł wynikającej z zamknięcia

r-ku środków specjalnych.

60014

Drogi publiczne powiatowe

55 250

-

35 250

0690

0870

2390

4140

4210

4300

Wpływy z różnych opłat

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

20 000

34 760

490

-

 

 

2 000

16 650

16 600

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000

-

-

 

 

Błędna klasyfikacja dochodów jest w rozdz. 75020 , § - 0470 a winna być w rozdz. 70005,

§ - 2360 kwota 50.000 zł.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000

-

-

2360

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ...

50 000

3.

750

Administracja publiczna

-

50 000

75020

Starostwa powiatowe

-

50 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

50 000

4.

803

Szkolnictwo wyższe

4 295

4 295

-

Przesunięcie planu dochodów:

z § - 2328 (EFS)

do § - 2389 (BP)

o kwotę 4.295 zł.

80309

Pomoc materialna dla studentów

4 295

4 295

-

2328

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu ...

Dotacje celowe otrzymane z powiatu ...

4 295

4 295

-

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000

-

70 000

 

Wpłaty za usługi dotyczące dożynek wojewódzkich oraz wydatki przeznaczone na ten cel.

92195

Pozostała działalność

50 000

-

70 000

0830

4210

Wpływy z usług

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

-

70 000

OGÓŁEM:

159 545

54 295

105 250

 

 

 

I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. -

Razem IV

Sporządziła: A. Różycka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/151/2005

Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Dział klasyfikacji

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

§

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

Transport i łączność

6.719.835

6.719.835

60014

Drogi publiczne powiatowe

6.719.835

6.719.835

6051

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)

-

6.719.835

6.719.835

-

2.

801

Oświata i wychowanie

5.000

-

80130

Szkoły zawodowe

5.000

-

4270

Zakup usług remontowych

5.000

3.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

5.000

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

4.

926

Kultura fizyczna i sport

3.066.165

3.066.165

92601

Obiekty sportowe

3.066.165

3.066.165

6051

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)

-

3.066.165

3.066.165

-

RAZEM:

9.791.000

9.791.000

Sporządziła: A. Różycka.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1501

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-09-26 09:28:13
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-09-26 09:29:54
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-09-26 09:29:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony