UCHWAŁA NR XXVIII/149/2005

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2005

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 w sprawie uchwalenia Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2006

Na podstawie art.9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz.1001 z późn. zmianami) w związku z art.12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami)
, §9 pkt 9c Statutu Powiatu Pińczowskiego – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2006.

§ 2

Wymieniony w §1 program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Starostwo Pińczowskie

 Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2006

“ Zadziwiające, ile ludzie wspólnie potrafią zrobić dla innych, gdy nie przejmują się tym, komu przypisze się zasługę”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Starosta Pińczowski

 

Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2006 określa kierunki i priorytety powiatowej polityki rynku pracy oraz zamierzenia w zakresie kompleksowej polityki zatrudnienia. Podstawą opracowania jest
art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001) oraz art. 12 ust 9c ustawy
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.). Zadania określone w programie koncentrują się wokół priorytetów regionalnych oraz wytycznych Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok i są odpowiedzią na faktyczne
i jasno sprecyzowane problemy lokalnych rynków pracy.

Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2006 jest dokumentem informującym o tym, jak polityka zatrudnienia w powiecie odpowiada na wyzwania wynikające z priorytetów, wytycznych i zapisów szerszych dokumentów, określających kształt regionalnej, krajowej oraz europejskiej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Treść i struktura programu, wpisując się w kierunki działań, określa preferowane programy regionalne, projekty lokalne, a także priorytetowe grupy beneficjentów działań na rzecz zatrudnienia.

Wszystkie działania, przewidziane do realizacji na lata 2005 – 2006 , odpowiadają czterem filarom Europejskiej Strategii Zatrudnienia:

Filary te stanowią wyznaczniki dla polityki krajowej, regionalnej i lokalnej, w ramach której realizowane będą działania służące wzmocnieniu potencjału osobowo instytucjonalnego powiatu.

Podstawą programowania polityki wzrostu zatrudnienia na poziomie krajowym są zasady określone w Narodowym Planie Rozwoju, którego oś “Rozwój zasobów ludzkich
i zatrudnienia
” determinuje priorytety polityki państwa w zakresie rozwoju rynku pracy. Realizacji priorytetów wynikających z Narodowego Planu Rozwoju służy Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
, zawierający 10 wytycznych krajowej polityki zatrudnienia,
z którymi ściśle powiązane są priorytety i działania przewidziane do realizacji
w regionie świętokrzyskim.

Dokumentem na poziomie lokalnym, w który wpisują się działania Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005- 2006 , jest Strategia Rozwoju Powiatu Pińczowskiego.

 

Analiza lokalnego rynku pracy .

Cechy bezrobocia w powiecie pińczowskim ( stan na koniec lipca 2005 r.)

Na naszym terenie funkcjonują nieliczne duże zakłady produkcyjne zatrudniające ponad stu pracowników. Trzy duże zakłady przemysłowe niestety nie zatrudniają bezrobotnych .

W powiecie pińczowskim funkcjonuje / na koniec 2004 r./ ogółem 2349 podmiotów gospodarczych, z tego: osób fizycznych które zarejestrowały działalność gospodarczą 1826 , pozostałe jednostki 507 . W gminie Pińczów na miasto przypada ogółem 1115 podmiotów
z tego osób fizycznych prowadzących działalność 865 , pozostałe jednostki 250 ; na wieś przypada ogółem 401 podmiotów gospodarczych z tego osób fizycznych prowadzących działalność 325, pozostałe jednostki 76 .

Od początku roku z terenu wszystkich gmin do urzędu wpłynęło 309 ofert pracy z czego 242 są to oferty pracy subsydiowanej .

Zgłaszano oferty głównie w zawodach budowlanych, handlowych, gastronomicznych, miejsca pracy subsydiowanej organizowane były dla robotników gospodarczych, pracowników biurowych i administracyjnych .

Natomiast największe zapotrzebowanie na miejsca pracy jest w środowisku wiejskim. Należy jednak zaznaczyć, że jest to zainteresowanie niżej kwalifikowanymi stanowiskami pracy, nieadekwatnymi do oferty pracodawców , którzy oczekują od kandydatów o wiele wyższych kwalifikacji niż większość z nich posiada a osoby z wyższymi kwalifikacjami nie są nimi zainteresowane .

Charakterystyczny dla lokalnego rynku pracy jest brak inwestycji gospodarczych, które mogłyby przyczynić się do utworzenia w krótkim czasie znacznej ilości nowych miejsc pracy. Można stwierdzić, że lokalny rynek pracy jest w znacznym stopniu nasycony już zatrudnionymi i jego dynamika rozwoju jest niewielka.

 1. POLITYKA RYNKU PRACY

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN WYKONANIA

PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA

1

2

3

4

5

6

Zwiększenie efektywności pośrednictwa pracy świadczonego przez PUP.

Pozyskanie jak największej liczby ofert pracy. Poszerzenie informacji o rynku pracy wśród pracodawców.

Regularne wizyty pośredników w zakładach pracy. Rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących informacji o rynku pracy.

M. Żal

E. Domagała

2005 r.- 2006r.

 

Nakłady finansowe zgodne z przyznanymi limitami finansowymi na poszczególne lata.

Koordynacja kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy z potrzebami rynku pracy

Wdrożenie monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych.

Opracowanie raportów i sprawozdań o zawodach. Śledzenie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rejestrujących się w Urzędzie. Badania sondażowe w zakładach pracy funkcjonujących na terenie powiatu.

M. Żal

E. Domagała

Instytucje oświatowe działające w systemie pozaszkolnym

 

 

2005r. – 2006r.

Zwiększenie liczby bezrobotnych podejmujących pracę za pośrednictwem PUP.

Pozyskanie większej ilości ofert pracy odpowiedniej i subsydiowanej. Rozszerzenie informacji
o rynku pracy wśród bezrobotnych.

Dobór kandydatów pod oferty pracy. Przekazywanie informacji na stanowiska bezpośredniej obsługi. Kierowanie bezrobotnych do Doradcy Zawodowego, oraz na


zajęcia w Klubie Pracy.

E. Kasprzyk

E. Domagała

M. Mroziński

2005 r. – 2006 r.

Dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do zapotrzebowania rynku pracy.

Zorganizowanie szkoleń indywidualnych w oparciu o uprawdopodobnienie pracy, a w miarę potrzeb – grupowe.

Analiza i diagnoza rynku pracy pod kątem ofert pracy wpływających do PUP.

A. Pruś

A. Wesołowska

2005 r. – 2006r.

Według możliwości finansowych określonych w decyzji finansowej na FP w poszczególnych latach.

Zwiększenie oferty edukacyjnej

 1. Modernizacja oferty edukacyjnej na terenie szkół średnich.
 2. Uzyskiwanie opinii o nowych kierunkach kształcenia od PUP i zatwierdzenie przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Analiza potrzeb kształcenia wśród rodziców i młodzieży.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

 

 

Dyrektorzy Szkół Średnich i nauczyciele przedmiotów

j.w.

Według możliwości budżetowych.

Zwiększenie zadowolenia pracodawców z usług świadczonych przez pośrednictwo pracy.

Odpowiedni dobór kandydatów na zgłaszane wolne miejsca pracy.

Organizowanie Giełd Pracy. Wywieszanie ofert na tablicy ogłoszeń, przekazywanie ofert na stanowiska bezpośredniej obsługi.

Możliwość korzystania z ofert w Internecie oraz kiosków multimedialnych.

E. Domagała

 1. Pruś
 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

2005 r. – 2006r.

 

Według możliwości finansowych.

Stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości na terenie powiatu

Wspieranie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw.

 1. Udzielanie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
 2. Wspieranie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości.
 3. Opracowanie map wolnych powierzchni, budynków, itp. pod działalność gospodarczą na terenie powiatu.
 4. Stwarzanie takich warunków dzierżawy, które zachęcają pracodawców do inwestowania, rozpoczynania nowych działalności.
 1. Pruś

 

 

 

 

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

j.w

j.w

 

 

 

 

Według możliwości budżetowych

Stymulowanie wzrostu nowych miejsc pracy u pracodawców działających na terenie naszego powiatu

Wspieranie powstawania nowych miejsc pracy

 1. Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla zakładu pracy.
 2. Udostępnienie wolnych powierzchni, gruntów, budynków potencjalnym przedsiębiorcom.
 3. Stwarzanie takich warunków dzierżawy, które zachęcają pracodawców do inwestowania, rozpoczynania nowych działalności.
 1. Pruś

 

 

 

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

j.w

j.w

 

 

 

Według możliwości budżetowych.

 

j.w.

Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży

Rozpowszechnienie idei podejmowania pracy na własny rachunek wśród młodzieży oraz promowanie postaw przedsiębiorczych.

1. Upowszechnianie wiedzy i informacji o funkcjonowaniu rynku gospodarczego i finansowego w kontekście małych firm. Zapewnienie sieci doradców. Wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Szerszy dostęp do środków finansowych oraz promocja instytucji poręczeniowych. Udzielanie dotacji w ramach programu “ Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes”.

 1. Spotkania, prelekcje wśród młodzieży na terenie szkół i innych instytucji.
 2. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo młodzieżą.

A.Pruś.

A.Wesołowska – Doradca zawodowy.

E. Kasprzyk – Kierownik Działu Rynku Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

 

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

 

 

IV kwartał 2005-

2006 r.

 

Rezerwa finansowa Ministra Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według możliwości budżetowych

j.w.

Zwiększenie umiejętności bezrobotnych w poruszaniu się na rynku pracy.

Objęcie szkoleniem w Klubie Pracy osób bezrobotnych oraz Poradnictwem zawodowym .

1. Kierowanie na szkolenie w Klubie Pracy osób długotrwale bezrobotnych oraz osób mających trudności ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia, bądź z “grupy ryzyka”.

2. Realizacja lekcji przedsiębiorczości.

3. Promocja udziału młodzieży w programach realizowanych przy wsparciu EFS, edycji PHARE.

 1. Wesołowska
 1. Pruś
 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

 

 

Dyrektorzy szkół średnich.

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

j.w

Według możliwości finansowych określonych w decyzji finansowej na FP.

Według możliwości budżetowych.

j.w.

Dostosowanie kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Szkolenie absolwentów do potrzeb rynku pracy, głównie w kierunkach odmiennych do

posiadanego zawodu, organizowanie prelekcji w szkołach

 1. Kierowanie absolwentów na staż, badania ankietowe wśród młodzieży.
 2. Analiza potrzeb kierunków kształcenia wśród młodzieży w odniesieniu do ilości osób zarejestrowanych w poszczególnych zawodach.
 3. Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych na lokalnych rynku pracy

E. Domagała

 1. Wesołowska

 

Dyrektorzy szkół średnich

 

 

 

A. Gawrońska, Dyrektorzy szkół średnich.

 

2005r. – 2006 r.

j.w.

j.w.

 

 

W ramach możliwości budżetowych

Obniżenie wskaźnika bezrobotnych długookresowych.

Wyłączenie z ewidencji bezrobotnych jak największej ilości osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy.

1. Kierowanie tych osób w pierwszej kolejności do pracy stałej, subsydiowanej oraz na szkolenia w Klubie Pracy.

2. Promocja wszelkich działań zapobiegających tzw. “wykluczeniu społecznemu” osób pozostałych długotrwale bez pracy.

 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

 

Dyrektor PCPR

2005r – 2006 r.

 

 

j.w.

 

 

 

 

W ramach możliwości budżetowych

Udzielanie bezrobotnym efektywnej pomocy w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

Organizacja szkoleń w zakresie nauki umiejętności poszukiwania zatrudnienia, udzielanie porad zawodowych.

Kierowanie bezrobotnych do Doradcy Zawodowego oraz na szkolenia w Klubie Pracy.

 1. Pruś

A. Wesołowska

2005 r – 2006 r.

 

Wyzwolenie wśród ludzi młodych aktywności własnej

Zainspirowanie do dalszego działania, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowej i utrzymywanie stałej więzi z rynkiem pracy.

1. Zapoznanie z metodami i technikami poruszania się po rynku pracy, bilans i ocena preferencji i predyspozycji zawodowych, opracowanie własnych planów działania.

2. Realizacja zajęć przedsiębiorczości.

 1. Wesołowska – doradca zawodowy.

 

 

 

Dyrektorzy szkół średnich

2005 r. – 2006 r.

 

 

 

 

W ramach możliwości budżetowych

Zmniejszenie grupy bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny.

Przekwalifikowanie bezrobotnych w zawodach umożliwiających podjęcie stałej pracy.

Kierowanie na szkolenia osób powracających po raz kolejny do ewidencji bezrobotnych.

 1. Pruś
 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

2005 r.-2006r.

 

Zmniejszenie zjawiska bezrobocia pozornego.

Wyłączanie z ewidencji osób nie zgłaszających chęci podjęcia pracy zarobkowej.

Współpraca z Policja Zatrudnieniową i Wydziałem Kontroli Legalności Zatrudnienia.

 1. Pruś
 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

 

2005 r.-2006 r.

 

Programowanie działalności PUP w oparciu o badania lokalnego rynku pracy.

Stosowanie marketingowego podejścia w działaniach PUP w oparciu o analizę i rozpoznanie rynku pracy.

1. Badania ankietowe wśród pracodawców, wizyty pośredników w zakładach pracy.

2. Opracowania analizy lokalnego rynku pracy.

 1. Współpraca z organizacjami, instytucjami statutowo zajmującymi się problematyką bezrobocia
 1. Gawrońska

E. Kasprzyk

 

A. Gawrońska

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

 

2005 r.-2006r.

 

j.w.

 

j.w.

Według możliwości finansowych

 

 

 

Według możliwości budżetowych

  

 

II. INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN WYKONANIA

PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA

1

2

3

4

5

6

Zwiększenia skuteczności zatrudnieniowej aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zaktywizowanie większej liczby bezrobotnych kierowanych do pracy subsydiowanych, szkoleń, udzielanie dotacji.

Pozytywne opiniowanie wniosków gwarantujących zatrudnienie na stałe.

E. Kasprzyk

A. Pruś

 

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z planem finansowym na FP.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku do 25 roku życia.

Bieżące stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kierowanie młodzieży na staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne i udzielanie dotacji.

E. Domagała

E. Kasprzyk

A. Pruś

 

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z planem finansowym na FP.

Dostosowanie kierunków szkolenia bezrobotnych w formie indywidualnej do ich potrzeb, a w miarę potrzeb w formie grupowej.

Bieżąca analiza rynku pracy w zakresie oczekiwań pracodawców, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

Wizyty pośredników w zakładach pracy, współpraca z jednostkami szkolącymi, szkolenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i osób bezrobotnych.

 1. Wesołowska

E. Domagała

 

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z planem finansowym na FP.

Wyzwalanie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

Bieżące stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia

Wypłata dodatków aktywizacyjnych dla osób z prawem do zasiłku podejmujących zatrudnienie

R. Brzozowska

H. Madej

2005r. – 2006r.

Zgodnie z planem finansowym na F.P.

Promowanie inicjatywy podejmowania dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych i zaocznych

Bieżące stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia

Wypłata stypendiów w wysokości 40% zasiłku dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych podejmujących dalszą

naukę .

R.Brzozowska

H.Madej

2005r. -2006r.

Zgodnie z planem finansowym na F.P.

 

 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

CEL ORGANIZACYJNY

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN WYKONANIA

PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA

1

2

3

4

5

6

Zwiększenie roli pośrednictwa pracy w działalności PUP.

Ścisła współpraca pośredników ze stanowiskami pracy w PUP.

Natychmiastowa informacja o miejscach pracy oraz realizowanych skierowaniach.

M.Mroziński

E. Domagała

M.Żal

 

2005 r.-2006r.

Zgodnie z możliwościami finansowymi.

Poprawa terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych.

Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z k.p.a. oraz ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Realizacja aktów wykonawczych.

R. Brzozowska

H. Madej

A. Bochniak

 

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z możliwościami finansowymi.

Poprawa jakości usług świadczonych przez PUP.

Sprawniejsza obsługa bezrobotnych.

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu biurowego.

M. Galus

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z możliwościami finansowymi.

Podniesienie jakości usług dla interesantów poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników.

Dokładna, kompetentna informacja dla bezrobotnych.

Kierowanie pracowników PUP na szkolenia.

M. Galus

 

2005 r.- 2006 r.

Zgodnie z możliwościami finansowymi.

 GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI CELOWYMI.

CEL OPERACYJNY

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN WYKONANIA

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJE ZADANIA

1

2

3

4

5

6

Wykorzystanie instrumentów ekonomicznych przyznanych algorytmem w celu ograniczenia zjawiska bezrobocia.

Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Kierowanie bezrobotnych do prac subsydiowanych, na staże , przygotowanie zawodowe ,udzielanie dotacji, kierowanie na szkolenia .

E. Kasprzyk

 1. Wesołowska

E. Domagała

M.Mroziński

A.Pruś

 

2005 r.-2006 r.

Zgodnie z planem finansowym FP.

Złagodzenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez podjęcie dodatkowych działań aktywizacyjnych

Pozyskanie nowych źródeł finansowania programów rynku pracy

Sporządzenie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1,2 i 1,3 oraz ich realizacja

E.Kasprzyk

E.Domagała

A.Wesołowska

M.Mrozinski

A.Pruś

2005r.-2006 r.

Zgodnie z planem finansowym F.P.

 

 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI RYNKU PRACY

CEL OPERACYJNY

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN WYKONANIA

PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA

1

2

3

4

5

6

Zwiększenie liczby partnerów rynku pracy zaangażowanych w zapobieganie powstawania nowych stref bezrobocia i w łagodzenie jego skutków.

Zmniejszenie liczby bezrobotnych. Podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

 1. Współpraca z samorządami, urzędem powiatowym, pracodawcami na terenie działania PUP.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi.
 1. Gawrońska

E. Kasprzyk

E. Domagała

 1. Wesołowska

Kierownik Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej

 

 

2005 r.- 2006 r.

Zgodnie z możliwościami finansowymi PUP.

W ramach możliwości budżetowych.

Zmniejszenie nielegalnego zatrudnienia.

Ścisła współpraca z komórką Policji Zatrudnieniowej.

Zgłaszanie konieczności przeprowadzenia kontroli pod względem legalności zatrudnienia.

 1. Gawrońska

E. Kasprzyk

 1. Bochniak

R. Brzozowska

H. Madej

 

2005 r.-2006 r.

 

Szersze informowanie opinii publicznej o problemach związanych z bezrobociem i zatrudnieniem.

Współpraca z lokalną gazetą, udział w sesjach i komisjach samorządowych.

 1. Udzielanie wywiadów, wyjaśnień i informacji.
 2. Przedstawianie informacji w BIP.
 1. Gawrońska

E. Kasprzyk

A.Gawrońska,

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 

 

2005 r.-2006r.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1659

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-09-23 10:48:54
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-09-23 10:53:30
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-09-23 10:53:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony