UCHWAŁA NR XXVIII/148/2005

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2005

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Pińczowskiego na lata 2005-2007

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 15 i art.12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) §9 pkt 9b Statutu Powiatu Pińczowskiego – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala Strategię Bezpieczeństwa Powiatu Pińczowskiego na lata 2005-2007.

§ 2

Strategia określona w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

STAROSTA PIŃCZOWSKI

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W PIŃCZOWIE

 

 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO NA LATA 2005-2007

 Pińczów 2005 r

“Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.Jesteśmy Waszą Policją, razem tworzymy bezpieczne województwo świętokrzyskie”

 Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom zamieszkującym powiat , a także ochrona ich mienia mogą być zrealizowane tylko w oparciu o zintegrowane współdziałanie instytucji i podmiotów funkcjonujących na terenie pięciu gmin tworzących powiat oraz jednostek podległych strukturalnie Starostwu Powiatowemu w Pińczowie i Policji.

Zbyt często wiele zła ma miejsce wokół nas. Przybiera ono różnorodne formy – dorośli przeciw dzieciom, dzieci przeciw dorosłym i w końcu dzieci przeciw dzieciom. Odnotowujemy kolejne akty agresji zawsze kierowanej przeciwko słabszym .Taki wymiar zła poraża bo w każdej chwili sami możemy stać się jego ofiarą. W przeciwieństwie do wielkiej, spektakularnej przestępczości, o której dowiadujemy się nieustannie choćby z mediów, codzienne zło mamy na wyciągnięcie ręki. Za rogiem ulicy, na szkolnym korytarzu, , w pobliżu naszego domu, na autobusowym przystanku. Dlatego też działalność Policji opierać się będzie na przeciwdziałaniu tym czynnikom z udziałem samorządów, społeczeństwa i innych podmiotów czy też instytucji mających na uwadze ład i porządek publiczny.

Dla przeciętnego mieszkańca Powiatu Pińczowskiego zagrożeniem najpoważniejszym jest powszechne chamstwo, chuligaństwo, wandalizm, demonstrowane publicznie zachowania nacechowane brutalnością i wulgarnością.

Nie mamy zamiaru się z tym godzić, podejmujemy to wyzwanie. Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz pokonanie strachu traktujemy jako jeden z nieodzownych czynników rozwoju Miasta i Gminy Pińczów. Stajemy się wyczuleni na zło panujące wokół nas i bez żadnych obaw przeciwstawiamy się temu zjawisku.

Starosta Pińczowski i Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie realizując nałożone zadania przedkładają “STRATEGIĘ BEZPIECZEŃSTWA na lata 2005-2007” przyjmując jednocześnie za cel działalności przeciwstawienie się przemocy, strachowi i przestępczości.

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI STAROSTA PIŃCZOWSKI

w Pińczowie.

podinsp. mgr Jan Kowalski dr inż. Andrzej Kozera

 

Pińczów 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZAGROŻEŃ

W okresie 2004 roku na terenie Powiatu Pińczowskiego stwierdzono łącznie 1077 przestępstw tj. o 108 więcej niż w roku poprzednim. Dane te wskazują na wzrost ilości przestępstw stwierdzonych o 111,1% z jednoczesnym wzrostem wykrywalności o 6,4%. Przyczyną wzrostu ogólnej ilości przestępstw było znaczne ujawnienie przestępstw narkotykowych i gospodarczych.

Do najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa kategorii przestępstw zaliczają się: bójki, pobicia, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem i kradzieże pojazdów. Tego rodzaju czyny kształtują w dużej mierze odczucia społeczne obywateli, a także wpływają na ocenę skuteczności pracy Policji.

W zakresie przestępczości nieletnich w 2004 roku odnotowano spadek udziału nieletnich sprawców dokonujących czynów karalnych oraz spadek ilości popełnionych przez nich przestępstw. W 2004 roku nieletni popełnili o 43% mniej przestępstw, a sprawcami ich było o 18% osób mniej niż w roku ubiegłym. Należy to ocenić jako przejaw pozytywny ze strony otwarcia się szkól i nauczycieli na współpracę z policją w zakresie działań zapobiegawczych i profilaktycznych. Ponadto każdy fakt naruszenia przepisów prawa przez nieletniego kończył się wysłaniem pisemnej informacji do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Pińczowie oraz Szkoły do której nieletni uczęszcza.

Analiza przyczyn podejmowanych interwencji domowych wskazuje, iż blisko 80% z nich dotyczyła przemocy w rodzinie. Większość z tych przypadków wynikało
z agresywnego zachowania sprawców, potęgowanego działaniem alkoholu.

W okresie roku 2004 na drogach powiatu pińczowskiego odnotowano 47 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 5 osób, a 73 osoby zostały ranne. Z tego do23 wypadków doszło na terenie gminy Pińczów. W roku 2003 na drogach powiatu odnotowano 49 wypadków drogowych w których śmierć poniosły 3 osoby i 53 zostały ranne. W porównaniu do roku 2003 nastąpił nieznaczny spadek ilości wypadków drogowych o 4 %. Przy tendencji spadkowej wypadków drogowych odnotowano wzrost ilości osób zabitych i rannych w zdarzeniach drogowych. Spowodowane jest to wzrostem obciążenia ruchem kołowym dróg i pogarszającej się infrastruktury dróg na terenie powiatu pińczowskiego.

W roku 2004 w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie kontynuowano realizacje celów w zakresie obniżenia poziomu strachu i podniesienia poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Zwiększono widoczność patroli policyjnych w miejscach zagrożonych, które zwiększyły swoja represyjność w stosunku do młodocianych chuliganów i osób pod wpływem alkoholu. Głównym czynnikiem decydującym o poczuciu bezpieczeństwa społeczeństwa jest zagrożenie spowodowane chuligaństwem i wandalizmem oraz przestępczością pospolitą, których sprawcami są przeważnie młodociani.Za największą patologię uważany jest alkoholizm, którego skutki są najczęściej dostrzegane przez mieszkańców powiatu pińczowskiego.

W ubiegłym roku przeprowadzono badania wśród mieszkańców powiatu pińczowskiego mające na celu ocenę i rozpoznanie oczekiwań społeczeństwa wobec Policji.

W oparciu o powyższe ustalenia oraz wyniki badań opinii społecznej można wskazać następujące, główne zagrożenia najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa:

 • Przestępczość pospolita i dokuczliwe wykroczenia.
 • Chuligaństwo , wandalizm , patologie społeczne (np. alkoholizm narkomania).
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży (np. przemoc w rodzinie i szkole,
  tworzenie podkultur młodzieżow
  ych np. blokersi ).
 • Zagrożenia komunikacyjne dla ruch pieszego i zmotoryzowanego.

Jak wynika z przedstawionych danych realizacja Strategii Bezpieczeństwa w 2004 roku doprowadziła do zmniejszenia ilości przestępstw, a tym samym spowodowała obniżenie strachu w społeczeństwie. Należy zatem kontynuować sprawdzone już działania oraz wprowadzić nowe zadania, które spowodują jeszcze większy wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli miasta i gminy Pińczów.

 

CELE STRATEGICZNE

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Policji na lata 2005-2010 Policja Świętokrzyska realizować będzie trzy główne cele strategiczne:

 

1. Rzeczywista poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego realizacja przyczyni się do utrzymania wysokiego społecznego poczucia bezpieczeństwa. Nastąpi to poprzez ograniczenie przestępczości , zjawisk patologicznych oraz obniżenie strat materialnych i niematerialnych powstałych wskutek popełnionych przestępstw.

2. Podniesienie efektywności działania Policji poprzez usprawnienie zarządzania zasobami i informacją wiąże się z tym utrzymanie na wysokim poziomie profesjonalizmu zawodowego Policji. Poprawa efektywności odbywać się będzie stopniowo począwszy od tego, że wzrostowi oczekiwań i wymagań społecznych musi towarzyszyć poprawa organizacji pracy, doskonalenie zawodowe poprzez szkolenia i pracę własną Policjantów.

3. Poprawa wizerunku Policji w społeczeństwie i wzrost zaufania społecznego do Policji opierać się będzie na przeciwdziałaniu zagrożeniom z udziałem i przy współpracy samorządów, społeczeństwa oraz mediów. Aby uzyskać w społeczeństwie pozytywny obraz postrzegania Policji, należy podjąć działania ukierunkowane na podniesienie poziomu jej funkcjonowania wedle oczekiwań społecznych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie realizując zadania Strategii Rozwoju Policji Świętokrzyskiej w latach 2005-2010 przedkłada Strategię Bezpieczeństwa na lata 2005 -2007 przyjmując do realizacji następujące cele:

 

1. Stworzenie bezpiecznego otoczenia

2. Ochrona dzieci i młodzieży

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Strategia Bezpieczeństwa na lata 2005-2007 jest przedsięwzięciem długofalowym, którego ideą jest zwalczanie dokuczliwych dla społeczeństwa przestępstw i wykroczeń oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli w miejscu swojego zamieszkania.

 

 

 

 

 

PARTNERZY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

W celu skutecznej realizacji zakładanych celów niezbędne jest współdziałanie wielu podmiotów. Szczególne znaczenie wśród nich zajmują władze samorządowe i Policja. Znaczną pomoc w działaniach, głównie o charakterze prewencyjnym, udzieli Straż Miejska ,Straż Leśna oraz Społeczna Straż Wędkarska W działaniach profilaktycznych konieczne jest współdziałanie m.in. z przedstawicielami szkół, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, wolontariatem , których celem głównym jest ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami.

Źródłem finansowania będą środki własne podmiotów realizujących, dotacje celowe, darowizny osób fizycznych i prawnych.

 

L.p.

Zamierzony cel

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

I.

Stworzenie bezpiecznego otoczenia

Zapobieganie
i zwalczanie przestępczości pospolitej
i dokuczliwych wykroczeń oraz
eliminowanie wandalizmu
i zachowań chuligańskich.

 1. Wyznaczenie stref zagrożenia na terenie miasta Pińczowa i Działoszyce.
 2. Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych np. monitoringu itp.
 3. Zdecydowane działanie wobec osób naruszających porządek prawny.
 4. Zwiększenie efektywności działań operacyjno-rozpoznawczych w oparciu o:
 5. skuteczne ściganie sprawców przestępstw kryminalnych.

  Zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo –śledczych.

 6. Uzyskiwanie informacji od społeczeństwa, przy wykorzystaniu telefonu STOP PRZESTĘPCZOŚCI
 7. Nagradzanie wniosków i inicjatyw społecznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa powiatu .(nagrody za ujawnienie wandali, przestępców ,wskazanie sprawców)

Sekcja Prewencji

Zesp. Łączn. i Inf.

Posterunki Policji

 

 

Sekcja Kryminalna

Rzecznik Prasowy

Rada Programowa BPP

Starostwo Powiatowe

Urzędy Gmin

I półrocze 2005

I półrocze 2005

na bieżąco

na bieżąco

 

 

 

 

na bieżąco

na bieżąco

 

Zwiększenie ilości pełnionych służb patrolowych.

 1. Zwiększenie liczby policjantów w ogniwach patrolowo interwencyjnych.
 2. Organizowanie wspólnych patroli prewencyjnych np.: patrole piesze, jednoosobowe, wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, , Straży Wędkarskiej, Straży Leśnej .
 3. Nasycenie służbami patrolowymi stref zagrożeń.
 4. W dni targowe dodatkowe patrole ze Strażą Miejską na terenie Targowiska miejskiego oraz w rejonie parkingów samochodowych.

Sekcja Prewencji

Straż Miejska

Posterunki Policji

Straż Leśna

Straż Wędkarska Sekcja Kryminalna

cały rok

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Uaktywnienie dzielnicowych w działaniu na rzecz społeczności lokalnych.

 1. Organizowanie spotkań i szkoleń ze społecznością lokalną celem rozpoznawania i rozwiązywania problemów (właściciele podmiotów gospodarczych, księża, osoby samotne)
 2. Wymiana informacji i utrzymywanie stałego kontaktu z administratorami obiektów (wspólnoty mieszkaniowe) i osiedli mieszkaniowych , miejscowości.
 3. Współdziałanie z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie pomocy ofiarom przestępstw i przemocy domowej.
 4. Aktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych w celu podejmowania działań profilaktycznych, w ramach programu Bezpieczny Powiat Pińczowski.
 5. Poprawienie widoczności i znajomości dzielnicowego w społecznościach lokalnych poprzez:

publiczna informację o dzielnicowych w administracjach osiedli, lokalnych mediach.

Sekcja Prewencji

Posterunki Policji

Urząd Miasta i Gminy Pińczów. Urzędy Gmin

Starostwo Powiatowe

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

Starostwo Powiatowe

Urząd Miasta i Gminy, Urzędy Gmin

Sekcja Prewencji

 

Rzecznik Prasowy

KPP Pińczów

na bieżąco

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

 

31.12.2005

 

na bieżąco

 

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczowa

 1. Zwiększenie ilości monitorowanych miejsc zagrożonych( rejon dworca PKS, Plac Wolności )
 2. Budowa profesjonalnego monitoringu wizyjnego na ul. Plac Wolności –rejon Parku Miejskiego

.

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Zespół Łączn. i Inf.

Sekcja Kryminalna

31.12.2005

 

 

na bieżąco

Eliminowanie czynników kryminogennych

 1. Zwalczanie narkomanii, alkoholizmu poprzez:
 2. kontrolę podmiotów zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu,

  cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu wobec podmiotów sprzedających alkohol nieletnim lub naruszających inne przepisy,

  ujawnianie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub narkotykówi podejmowanie w takich przypadkach dalszych działań restrykcyjnych wobec osób udzielających dzieciom i młodzieży tych środków,

 3. leczenie i terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w rodzinie

działania edukacyjne i pomocowe wobec ofiar przemocy;

realizacja procedury “Niebieskie Karty” izolowanie sprawcy od ofiary (występowanie z wnioskami o leczenie sprawców, postępowania karne, schroniska, ).

udział w pracach Miejsko Gminnych Komisjach d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sekcja Prewencji

Zespół PG

PIH, Urząd Skarbowy

Urząd Kontroli Skarb.

Miejska Gminna Komisja

Rozwiązywania

Problemów Alkohol.

Dekanat Pińczowski Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno Gospodarczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pińczowskie Towarzystwo Trzeźwości

Kluby AA

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

Likwidacja miejsc niebezpiecznych

 1. Określenie miejsc sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń
 2. Doświetlenie poprzez montaż latarni w wytypowanych miejscach(ul. Grodziskowa, Oś. Podgórze, Nowowiejska)
 3. Egzekwowanie właściwego zabezpieczenia obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez ich właścicieli i administratorów.
 4. Dostosowanie obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej do wymogów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych oraz bezpieczeństwa publicznego
 5. Odzyskiwanie “bezpiecznych miejsc” poprzez np. wykonanie prac porządkowych (wycięcie krzaków i zarośli, rozbiórka lub zabezpieczenie miejsc i obiektów - pustostanów).
 6. Dodatkowe oświetlenie miejsc parkowania pojazdów na osiedlach

Sekcja Prewencji

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

Urzędy Gmin: Złota ,Kije, Michałów

spółdzielnie mieszkaniowe

kluby sportowe

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

30.06.2005

31.12..2005

na bieżąco

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

Kształtowanie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń.

 1. Opracowywanie i kolportaż materiałów informacyjnych
 2. Włączenie lokalnych mediów do promowania bezpiecznych zachowań.
 3. Wykorzystanie Policyjnego Punktu Pomocy
 4. Przedstawianie na imprezach kulturalno rozrywkowych treści profilaktycznych.

Rzecznik Prasowy

Sekcja Prewencji

Policji

Media lokalne(Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia, Słowo Ludu)

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

 

 

 

II

Ochrona dzieci i młodzieży

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i ich otoczeniu

  1. Wprowadzenie do realizacji kompleksowego, jednolitego programu przeciwdziałania patologiom w szkole (przemoc, alkoholizm, narkomania).
  2. Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Szkoła- Rodzina-Środowisko.
  3. Aktywny udział Policji i Straży Miejskiej w profilaktyce i zwalczaniu przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży:

profilaktyczne przedsięwzięcia podejmowane przez dzielnicowego ( prelekcje, spotkania, współpraca z pedagogami szkolnymi);

zwalczanie źródeł przestępczości (ściganie członków agresywnych grup nieformalnych, współpraca z pedagogami szkolnymi);

realizowanie działań prewencyjnych w rejonach szkół w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa młodzieży i eliminowania negatywnych zachowań

Sekcja Prewencji

Dyrekcje Szkół

Stowarzyszenia

Urząd Miasta i Gminy Pińczów i Działoszyce , Urzędy Gmin

Straż Miejska

Sekcja Kryminalna

 

 

 

 

 

 

31.12.2005

 

na bieżąco

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży

Ograniczenie negatywnych skutków działalności nieformalnych grup młodzieżowych (pseudokibice, blokersi)

 1. Udostępnienie pomieszczeń szkolnych poza lekcjami i zwiększenie limitu godzin wychowawczych dla kadry pedagogicznej;
 2. Wyłonienie i włączenie liderów i autorytetów młodzieżowych w realizację przedsięwzięć prewencyjnych (np. samorząd uczniowski);
 3. Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży (np. piwnice, klatki schodowe, rejony lokali gastronomicznych)
 4. Uaktywnienie organizacji sportowych, młodzieżowych, parafialnych pod katem organizowania form spędzania wolnego czasu (np. obozy, kolonie, świetlice);
 5. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo osobiste;
 6. Skuteczne zabezpieczenie imprez masowych (mecze piłkarskie, koncerty, festyny)
 7. Współdziałanie z klubami sportowymi i klubami kibica pod kątem eliminowania negatywnych zachowań.
 8. Zwiększenie aktywności wolontariatu w organizacji form spędzania wolnego czasu.
 9. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia czasu wolnego młodzieży w czasie wakacji.
 10. Współudział Dzielnicowych w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży
 11. W stosunku do sprawców wybryków chuligańskich w czasie trwania imprezo charakterze masowym wnioskowanie przed Sądem o zastosowanie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy , mecze sportowe.

Dyrekcje Szkół

Urząd Miasta i Gminy Pińczów i Działoszyce, Straż Miejska

Stowarzyszenia

organizacje pozarządowe

Sekcja Prewencji

Posterunki Policji

Rzecznik Prasowy

kluby sportowe

 

 

 

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

 

na bieżąco

 

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Objęcie zainteresowaniem wagarującej młodzieży i nieletnich pozostających bez opieki

 1. Kontrola miejsc gromadzenia się wagarującej młodzieży szkolnej i jej legitymowanie;
 2. Informowanie placówek oświatowych oraz prawnych opiekunów o naruszeniu przez nieletnich obowiązujących norm prawnych lub zachowaniach mogących powodować demoralizację lub ich zagrożenie;
 3. Podejmowanie wobec dzieci i młodzieży nie realizujących obowiązku szkolnego i zagrożonych demoralizacją środków profilaktycznych i prawnych.
 4. Planowanie działań wspólnie z gronem pedagogicznym szkół pod kątem ujawniania uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego np. Dzień Wagarowicza, okres przedwakacyjny.

Sekcja Prewencji

Straż Miejska

kuratorzy sądowi

Sąd-Wydział Rodzinny i Nieletnich

Urząd Miasta i Gminy Pińczów Działoszyce , Urzędy Gmin Michałów, Kije, Złota, Dyrekcje Szkół

na bieżąco

na bieżąco

 

na bieżąco

 

III

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Edukacja użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

 1. Działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych ukierunkowane na bezpieczne poruszanie się po drodze.
 2. Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów
 3. Organizacja akcji promujących bezpieczne poruszanie się po drodze.
 4. Opracowywanie, i kolportaż materiałów profilaktycznych,
 5. Współdziałanie z lokalnymi mediami.

szkoły

Sekcja Ruchu Dróg.

Urząd Miasta i Gminy Pińczów i Działoszyce, Urzędy Gmin, Sekcja Prewencji

media lokalne

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Wymuszenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego wśród kierowców i pieszych

 1. Prowadzenie intensywne działania zmierzających do eliminowania osób nietrzeźwych z ruchu drogowego
 2. Eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych technicznie pojazdów.
 3. Prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy.

Ogniwo Ruchu Dróg.

 

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Poprawa organizacji ruchu

(działania długofalowe)

 1. Poprawa układu komunikacyjnego
 1. Gacki – Bogucice- Włochy

2. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Pińczowa.

 

Starostwo Powiatowe

Urząd Gminy ;

Kije, Złota, Michałów , Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

 

 

do

uzgodnienia

na bieżąco

 

 

Poprawa organizacji ruchu

(w zakresie małej inżynierii)

 1. Oświetlenie przejść dla pieszych
 2. Poprawa organizacji ruch obok szkół ( chodniki, spowalniacze , zatoczki dla wysiadającej młodzieży)
 3. Montaż atrap radiowozów policyjnych
 4. Utwardzenie wyjazdów z dróg polnych na drogi gminne i powiatowe
 5. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na drogach
 6. Dodatkowe oznakowanie miejsc szczególnie narażonych na zdarzenia drogowe.

. Starostwo Powiatowe

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

KPP Pińczów

 

na bieżąco

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3691

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-09-23 10:27:41
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-09-23 10:29:22
Ostatnia zmiana: Monika Strojna, data: 2010-06-11 09:40:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony