UCHWAŁA NR XXVI/143/2005

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVI/143/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 313.904 zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 113.519 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu na 2005 rok pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 200.385 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 200.000 oraz wydatków w kwocie 230.000 zł. wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XXVI/143/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2005 roku

Lp

Klasyfikacja

budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

 

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

750

Administracja publiczna

285 404

30 000

Zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę 100.000 zł.

Wpływ środków z funduszu Sapard za 2004 rok w kwocie 185 404 zł.

Wydatki na porozum. z gminami dla OSP - 30.000.

75020

Starostwa powiatowe

285 404

30 000

0420

2310

6290

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dotacje celowe przekazane gminie na ...

Środki na dofinansowanie własnych ...

100 000

185 404

30 000

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

1 010

Na bieżące wydatki Powiatowego Związku OSP – 1.010 zł.

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

1 010

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 010

3.

757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów o pożyczek j.s.t.

-

64 009

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

-

64 009

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

64 009

4.

758

Różne rozliczenia

10 000

-

Odsetki od rachunku bankowego

75814

Różne rozliczenia finansowe

10 000

-

0920

Pozostałe odsetki

10 000

5.

852

Pomoc społeczna

14 700

14 700

Porozumienie z Powiatem Kazimi-erskim na kwotę 14.700 zł. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

85204

Rodziny zastępcze

14 700

14 700

2320

3110

Dotacje otrzymane z powiatu na ...

Świadczenia społeczne

14 700

14 700

6.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 800

3 800

Sprzedaż zdemontowanych rynien na kwotę 3.800,-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 800

3 800

0840

4270

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zakup usług remontowych

3 800

3 800

OGÓŁEM:

313 904

113 519

 

 

 

 

I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zwiększenia

zwiększenia

zwiększenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

0

0

0

0

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

0

0

0

0

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

0

0

0

0

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

  1. 75020
  2. 85204

30.000

14.700

30.000

14.700

0

0

Razem IV

44.700

44.700

0

0

Sporządziła: A. Różycka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/143/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2005 roku

 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zmniejszenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

Kwota po zmianie

1.

Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)

908 000

200 385

707 615

2.

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

(§ 911, § 931)

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)

z tego:

9 386 481

9 386 481

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)

4 424 119

4 424 119

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)

5.

Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941,

bezpośredniej - § 942)

6.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

7.

Przelewy z rachunków lokat (§ 994)

Razem przychody

10 294 481

200 385

0

10 094 096

Rozchody

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)

z tego:

1 317 036

1 317 036

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)

2.

Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)

3.

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)

4.

Przelewy na rachunki lokat (§ 994)

Razem rozchody

1 317 036

0

0

1 317 036

Sporządziła: A. Różycka

 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/143/2005  Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2005 roku

 Plan dochodów własnych i wydatków związanych z ich uzyskiwaniem w 2005 roku

 

Lp.

Dział rozdział

 

Nazwa środka

Stan na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan na koniec roku

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po

zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

Zmniejszenie

o kwotę

Zwiększenie

o kwotę

po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

600 60014

Powiatowy Zarząd Dróg

w Pińczowie

0

0

0

0

2.

750 75020

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

4 721

50 000

50 000

50 000

54 721

0

3.

801 80130

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

0

4 000

4 000

0

4.

852 85202

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

3 203

52 203

55 406

0

5.

852 85218

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

3 000

0

3 000

0

6.

854 85403

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Pińczowie

121 244

205 000

326 000

244

7.

854 85406

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

w Pińczowie

0

2 000

2 000

0

8.

854 85410

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu

1 207

81 958

81 958

1 207

9.

854 85410

Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

23.048

201 624

201 624

23.048

Razem:

0

0

156 423

0

50 000

596 785

0

50 000

728 709

0

0

24 499

Sporządziła:A. Różycka

 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/143/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2005 roku

 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2005 roku

 

Lp.

Dział rozdział

Nazwa funduszu

Stan na początek roku

Kwota przychodów

Kwota wydatków

Stan na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

1

710 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

110 366

200 000

230 000

80 366

Razem:

110 366

200 000

230 000

80 366

Sporządziła: A. Różycka


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1534

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-08-04 13:59:12
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-08-04 14:01:40
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-08-04 14:01:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony