UCHWAŁA NR XXIII/116/2005

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXIII/116/2005

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 24 lutego 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22 i art. 12. pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001 roku z póź. zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Program Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005-2006, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Program współpracy samorządu powiatu pińczowskiego w realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 1

do Uchwały XXIII/116/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2005 roku

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

SAMORZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Z

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA LATA 2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

Wydział Promocji i Polityki Regionalnej

 

PIŃCZÓW - STYCZEŃ 2005

 

WSTĘP

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z póz. zm.) do zadań mu przypisanych należy między innymi współpraca z organizacjami pozarządowymi, zwanymi także organizacjami III sektora lub co najbardziej oddaje ich charakter - organizacjami społecznymi czy obywatelskimi.

Do cech wyróżniających organizacje pozarządowe zalicza się przede wszystkim: niekomercyjną, opartą na pracy ochotniczej działalność, niezależność od struktur państwowych, innowacyjność, skłonność do eksperymentowania, elastyczność w wyborze celów i szybkość działania.

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe są fundamentem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Chociaż wiele dzieli te podmioty, łączy je rzecz najważniejsza wspólny cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców terenu wspólnego działania. I jest to główny motyw i cel współpracy samorządu i organizacji społecznych.

 

PRZEDMIOT PROGRAMU

Przedmiotowy Program Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005-2006 określa ramy programowe współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu pińczowskiego zgodnie z obowiązującym stanem instytucjonalo- prawnym.

Sferę zadań objętych programem współpracy wyznaczają zadania własne powiatu określone art.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z póz. zm.) wpisujące się w treść art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr 96, poz.873) i obejmujące sferę życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego .

Przyjmuje się różne formy wspierania działań organizacji wśród których wyodrębnia się pomoc finansową i pozafinansową.

Program przewiduje także samoorganizację podmiotów pozarządowych w kierunku absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM – KOMPETENCJE , KRYTERIA KWALIFIKACJI

2.1. SAMORZĄD POWIATU

 

2.2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje Pozarządowe zgłaszające ofertę udziału w “ Programie..”:

Wg definicji ustawowych podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są:

 

PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU POWIATU Z ORAGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (wg stanu pranego na dzień 1 stycznia 2005 roku)

3.1. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM:

3.2. W ZAKRESIE FINASOWANIA:

3.3. W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG:

OBSZAR, FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

4.1 OBSZAR WSPÓŁPRACY

Współpraca z podmiotami “Programu..” dotyczy zadań własnych powiatu określonych w artykule 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym obejmujących obszary:

Opisany powyżej obszar współpracy samorządu powiatu wpisuje się w sferę zadań publicznych których wyliczenie zawarto w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , obejmując zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

2) działalności charytatywnej;

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;

5) ochrony i promocji zdrowia;

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19) ratownictwa i ochrony ludności;

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocji i organizacji wolontariatu;

 1. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, prowadzące działalność pożytku w zakresie określonym w pkt. 1-23.

4.2. FORMY WSPÓŁPRACY

Samorząd Powiatu Pińczowskiego prowadzić będzie współpracę z organizacjami pozarządowymi z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji, jeżeli uzna celowość wspierania lub powierzania zadania i sposobu jego realizacji określonego przez organizację.

Współpraca może przybierać następujące formy:

4.2.1 pomoc i wsparcie pozafinansowe:

4.2.2 pomoc i wsparcie finansowe:

 

4.3. OGÓŁNE ZASADY REALIZACJI WSPÓŁPRACY

 

CELE I ZADANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU POWIATU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005-2006

 1. POZYSKANIE PEŁNEJ WIEDZY WRAZ UTWORZENIEM BANKU DANYCH O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POWIATU
 2. Zadania :

  1.1. Inwentaryzacja zasobów instytucjonalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze powiatu wraz z ich klasyfikacją wg form organizacyjno-prawnych.

  1.2. Utworzenie Powiatowego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych z o określeniem ich obszaru działania.

  Wykonujący:

  ad. 1.1 Starostwo Powiatowe - Wydział Promocji i Polityki Regionalnej przy współudziale Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Spraw Społecznych

  ad. 1.2. Starostwo Powiatowe - Wydział Promocji i Polityki Regionalnej

  Termin realizacji:

  I / II kwartał 2005 roku.

  Forma realizacji:

  Spotkania , konferencje , wywiady

  Efekty oczekiwane:

  Powstanie aktualnej bazy organizacji pozarządowych działających w obrębie powiatu,

  Bieżący i szybki przepływ informacji .

 3. WSPIERANIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POWIATU
 4. Zakres zadania :

  2.1. Wdrażanie do praktyki współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ustanowionego prawa krajowego i miejscowego.

  2.2. Promowanie działających organizacji oraz animowanie ich rozwoju w obszarach o niskiej aktywności społecznej.

  2.3. Udostępnianie wiedzy posiadanej przez samorząd z zakresu obszarów współdziałania .

  Wykonujący:

  Starostwo Powiatowe - Wydział Promocji i Polityki Regionalnej przy współudziale Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Spraw Społecznych

  Termin realizacji: ROK 2005/2006

  Forma realizacji:

  Spotkania , konferencje , warsztaty, konsultacje, kampanie promujące

  Efekty oczekiwane:

  Aktualna i kompleksowa informacja nt. działań powiatu na rzecz organizacji pozarządowych,

  Rozpoznanie potrzeb związanych z funkcjonowaniem III sektora ,

  Upowszechnianie dobrych praktyk,

   

   

 5. WSPÓŁDZIAŁANIE SAMORZĄDU W KIERUNKU SAMOORGANIZACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KIERUNKU ABSORPCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ.
 6. Zakres zadania :

  3.1. Edukacja liderów organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych – informowanie o dostępnych szkoleniach / organizowanie szkoleń

  3.2.Systematyczna prezentacja na stronie internetowej starostwa aktualnych możliwości aplikowania po granty lokalne, krajowe czy międzynarodowe.

  3.3.Udzielanie przez samorząd rekomendacji organizacjom podejmującym inicjatywy pomocowe na rzecz mieszkańców powiatu ,

  Wykonujący:

  Ad 3.1 i 3.2 .Starostwo Powiatowe - Wydział Promocji i Polityki Regionalnej

  ad. 3.3 –Zarząd Powiatu

  Termin realizacji: ROK 2005/2006

  Forma realizacji:

  Spotkania , konferencje , wywiady

  Efekty oczekiwane:

  Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych

  Zwiększenie skuteczności aplikowania o środki pomocowe,

  Zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w działaniach na rzecz miejscowej społeczności .

   

 7. WSPÓŁDZIAŁANIE SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zakres zadania : Ustalany w corocznie uchwalanych przez Radę Powiatu planach współpracy

Wykonujący: Wydziały starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne

Forma realizacji:

Szkolenia, konsultacje, informacje, konkursy otwarte , dotacje

Efekty oczekiwane:

Podniesienie poziomu aktywności społecznej,

Polaryzacja zdrowego stylu życia ,

Podniesienie poziomu aktywności sportowej i popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców powiatu ,

Integracja środowisk , wyrównywanie szans życiowych ,

Rozwój produktów turystycznych

Ochrona dziedzictwa kulturowego i wzrost świadomości ekologicznej,

Wzrost poziomu bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały XXIII/116/2005

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 24 lutego 2005 roku

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

SAMORZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ORAGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA ROK 2005

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawą opracowania Programu współpracy samorządu powiatu w realizacji zadań

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005” zwanego dalej Programem ...” jest:

 1. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,po873 z póź.zm.)
 2. Zintegrowany Program Współpracy Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005-2006”

§ 2. Ilekroć w “ Programie...” jest mowa o :

 1. “Ustawie ..” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z póź.zm.)
 2. “Powiecie “ – rozumie się przez to Powiat Pińczowski.
 3. “Podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy,
 4. “Dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku , poz.148 z póź.zm.)
 5. “Konkursie otwartym ” –rozumie się przez to konkurs o którym mowa w art. 11 i art. 13 ustawy.

 1. OBSZAR I FORMA WSPÓŁPRACY

§ 3. Sferę zadań objętych programem współpracy wyznaczają zadania własne powiatu określone art.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z póz. zm.) wpisujące się w treść art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr 96, poz.873).

§ 4. Stosownie do zapisu art. 5 ust.3 podstawowymi kierunkami działań powiatu w zakresie współpracy na rok 2005 są zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. ochrony i promocji zdrowia;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 11. ratownictwa i ochrony ludności;
 12. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 5. 1. Współpraca w roku 2005 w ramach opisanych § 4 działań kształtować się będzie na zasadzie pomocy i wsparcia poza finansowego oraz wsparcia finansowego poprzez zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych.

2.Zlecanie realizacji zadania publicznego może formę:

2.1 powierzenia wykonania zadań publicznych , wraz z udzieleniem datacji na finansowanie ich realizacji ,

  1. wspierania realizacji takich zadań wraz z udzieleniem datacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 6. 1.Powierzenie oraz wsparcie realizacji zadania publicznego obywa po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

2.Otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu Pińczowskiego, nie wcześniej niż po przekazaniu do Rady Powiatu projektu budżetu na dany rok , na zasadach określonych w ustawie.

3.Do konkursu ofert mogą także przystąpić jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 7. Powierzenie realizacji zadania może nastąpić w innym trybie niż konkurs otwarty, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i trybie określonym przepisami zamówień publicznych.

§ 8. Zarząd Powiatu zlecający wykonanie zadania publicznego dokonuje kontroli i oceny jego wykonania.

§ 9. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku,
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 roku, Nr 193, poz. 1891).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1781

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-27 14:16:40
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-27 14:22:38
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-27 14:22:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony