Uchwała Nr XIX/92/2004

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.425 zł.
  2.  

  3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.425 zł.
  4. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.788.012 zł.
  5. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.788.012 zł.

  

§ 2

 

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1 i 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 § 4

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach w sposób następujący:

§ 5

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
  2. - w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

  3. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4a.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w dotacjach dla innych podmiotów w sposób następujący:

§ 7

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

600

Transport i łączność

1.175

-

1.175

-

Dochody za sprzedaż złomu 175

 

Zwiększenie dochodów za dzierżawę parkingu przez "Delta" i "Mobil" – Nauka Jazdy o kwotę 1.000 zł

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.175

-

1.175

-

0840

0750

4300

Dochody z najmu i dzierżawy składników...

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Zakup usług pozostałych

175

1.000

 

1.175

2

750

Administracja publiczna

30.400

61.000

17.584

-

Zwiększ. dochodów za użytko-wanie wieczyste – 12.600 zł. i za mat. przetargowe 6.800 zł

Zawarto porozumienie z Powiatem Kazimierskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zamieszka-łej na terenie Powiatu Pińczowskiego – 11.000 zł.

Przesunięcie na 2005 r. termi-nu opracowania projektu tere-nów zielonych i rekreacyjnych na terenie Powiatowego Ośrodka Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji – 60.000 zł.

Brak wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000

75020

Starostwa powiatowe

30.400

61.000

17.584

-

0470

0690

2320

 

6260

 

 

2360

 

4300

4410

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ... Wpływy z różnych opłat

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dochody jednostek samorządu terytorialne-go związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

12.600

6.800

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.584

5.000

3

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20.000

-

-

-

Zwiększenie dochodów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę 20.000 zł i dotyczą wpłat wnoszonych przez osoby prawne

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20.000

-

-

-

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20.000

4

852

Pomoc społeczna

-

-

26.816

-

85204

Rodziny zastępcze

-

-

26.816

-

3110

Świadczenia społeczne

26.816

5

926

Kultura fizyczna i sport

-

-

5.000

60.000

 

 

 

Dotacja na sfinansowanie obozu i zakup sprzętu sporto-wego dla Parafialnego Klubu Sportowego "PONIDZIE- NIDA" w Pińczowie

92601

Obiekty sportowe

-

-

-

60.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

60.000

92695

Pozostała działalność

-

-

5.000

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5.000

OGÓŁEM:

51.575

61.000

50.575

60.000

 

 

 

I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. 85204

11.000

-

11.000

-

-

-

-

-

Razem IV

11.000

-

11.000

-

-

-

-

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Dział klasyfikacji

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

§

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

1

600

Transport i łączność

2.939.940

151.928

60014

Drogi publiczne powiatowe

2.939.940

151.928

6050

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.939.940

-

-

151.928

2

750

Administracja publiczna

44.184

-

75019

Rady powiatów

24.184

-

3030

4410

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Podróże służbowe krajowe

19.284

4.900

75020

Starostwa powiatowe

20.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

-

3

852

Pomoc społeczna

7.936

32.120

85204

Rodziny zastępcze

-

24.184

3110

Świadczenia społeczne

-

24.184

85203

Ośrodki wsparcia

7.936

7.936

4010

4110

4210

4410

4430

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

-

6.736

-

1.200

-

6.700

200

-

200

-

836

4

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

20.000

92195

Pozostała działalność

-

20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

20.000

RAZEM:

2.992.060

204.048

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zwiększenie o kwotę

Zmniejszenie

o kwotę

Kwota po zmianie

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

Nadwyżka z lat ubiegłych - § 957

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat - § 911, § 931

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - § 951

Przychody z prywatyzacji majątku powiatu (pośredniej- § 941, bezpośr.- § 942

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-dżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955

-

-

 

4.539.500

-

-

28.962

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

2.788.012

-

-

-

-

-

 

1.751.488

-

-

28.962

Razem przychody

4.568.462

-

2.788.012

1.780.450

Rozchody

1.

2.

3.

4.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992

Wykup papierów wartościowych - § 971, § 982

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991

Lokaty - § 994

750.416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750.416

-

-

-

Razem rozchody

750.416

-

-

750.416

Sporządził:

A Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

 

 

 

Lp

 

 

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

Zmniejszenie o kwotę

 

Zwiększenie o kwotę

Łączne nakłady finansowe

po zmianach

Źródła finansowania wydatków:

dochody własne

po

zmianach

 

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1.1 Zapłata drugiej raty za koparko-ładowarkę

600

60014

75 441

75 441

0

1.2 Droga nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przecławka 703 mb

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

600

60014

555

227.533

127.755

99.778

1.3 Droga nr 15785 Działoszyce-Dzierążnia odc. Jakubowice-Januszowice 2070 mb

600

60014

106.374

585.804

328.915

256.889

1.4 Droga nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gołuchów-Marynka 1620 mb

600

60014

75.799

422.791

237.387

185.404

1.5 Droga Nr 15121 Chmielnik-Pińczów odc. Pińczów – Szarbków

1.5.1 Dokumentacja techn.

1.5.2 Studium wykonaln.

600

60014

1 691 075

24 000

20 000

0

0

0

,,Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin

1.6.1 Dokumentacja techn.

1.6.2 Studium wykonaln.

600

60014

1 248 425

29 280

26 720

0

0

0

Razem: dział 600

3 221 673

555

1 311 569

769 498

0

0

542 071

SAPARD

2.

2.1 Zakup dwóch komputerów i drukarki

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

750

75020

10 000

10 000

2.2. Zakup komputera

75045

4 007

4 007

Razem: dział 750

0

0

14 007

10 000

4 007

0

0

3.

3.1 Budowa strażnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

754

75411

800 000

800 000

3.2 Zakup samochodu bojowego

754

75411

500 000

500 000

3.3 Zakup sprężarki

754

75411

50 000

50 000

Razem: dział 754

0

0

1 350 000

0

1 350 000

0

0

4.

4.1 Wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy LO

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

854

85410

0

0

Razem: dział 854

0

0

0

0

0

0

0

5.

5.1 Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

926

92601

315 000

0

0

Razem: dział 926

315 000

0

0

0

0

0

0

Ogółem wydatki inwestycyjne

3 536 673

555

2 675 576

779 498

1 354 007

0

542 071

Sporządził:

A Różycka

 

 

Załącznik Nr 4ado uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w zł.

 

 

Lp.

 

 

Program inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

Okres realizacji programu

 

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Źródła finansowania wydatków:

 

Wysokość wydatków w roku 2005

 

Wysokość wydatków w roku 2006

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów

odc. Pińczów - Szarbków

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

8.156.778

37.664

37.664

3.632.218

ZPORR

2.457.118

ZPORR

1.210.739

Budżet Powiatu

819.039

Budżet Powiatu

1.2

Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2004

2006

4.790.477

44.896

44.896

2.511.857

ZPORR

1.047.329

ZPORR

837.285

Budżet Powiatu

349.110

Budżet Powiatu

1.3

Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

4.511.000

 

11.000

 

11.000

1.350.000

ZPORR

2.025.000

ZPORR

180.000

Budżet Państwa

270.000

Budżet Państwa

270.000

Budżet Powiatu

405.000

Budżet Powiatu

1.4

Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78

Powiatowy Zarząd Dróg

 

600

 

2004

 

2006

 

1.406.000

 

6.000

 

6.000

420.000

ZPORR

630.000

ZPORR

56.000

Budżet Państwa

84.000

Budżet Państwa

84.000

Budżet Powiatu

126.000

Budżet Powiatu

1.5

Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

2.919.777

0

0

45.000

ZPORR

2.144.833

ZPORR

15.000

Budżet Powiatu

714.944

Budżet Powiatu

1.6

Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

4.554.328

0

0

60.000

ZPORR

3.355.746

ZPORR

20.000

Budżet Powiatu

1.118.582

Budżet Powiatu

1.7

Droga Nr 15119 Chwałowice – Szarbków-Galów

odc. Szarbków-Chrabków

Powiatowy Zarząd Dróg

600

2005

2006

1.624.186

0

0

18.000

ZPORR

1.200.140

ZPORR

6.000

Budżet Powiatu

400.046

Budżet Powiatu

X

Razem dział 600

X

600

X

X

27.962.546

99.560

0

0

99.560

0

10.716.099

17.146.887

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie

926

2004

2006

8.139.571

255.000

0

0

255.000

0

4.686.897

3.197.674

X

Razem dział 926

X

926

X

X

8.139.571

255.000

0

0

255.000

0

4.686.897

3.197.674

X

Ogółem wydatki

X

X

X

X

36.102.117

354.560

0

0

354.560

0

15.402.996

20.344.561

Sporządził:

A Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

 

 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku

 

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji przed zmianą

Zwiększenie

Kwota dotacji po zmianie

Przeznaczenie dotacji

(cel publiczny)

 

 

1.

 

801

80140

Centrum Oświatowo – Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach

 

 

40 000

 

 

0

 

 

40 000

 

finansowanie szkół niepublicznych

 

2.

 

801

80140

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

 

160 000

 

 

0

 

 

160 000

 

finansowanie szkół niepublicznych

 

 

3.

 

926

92695

Parafialny Klub Sportowy "PONIDZIE-NIDA" w Pińczowie

 

 

 

0

 

 

5 000

 

 

5 000

 

zakup sprzętu sportowego i sfinansowanie obozu

Razem

200 000

5 000

205 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5do uchwały Nr XIX/92/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 21 października 2004 roku

 

 

 

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku

 

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji przed zmianą

Zwiększenie

Kwota dotacji po zmianie

Przeznaczenie dotacji

(cel publiczny)

 

 

1.

 

801

80140

Centrum Oświatowo – Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach

 

 

40 000

 

 

0

 

 

40 000

 

finansowanie szkół niepublicznych

 

2.

 

801

80140

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

 

160 000

 

 

0

 

 

160 000

 

finansowanie szkół niepublicznych

 

 

3.

 

926

92695

Parafialny Klub Sportowy "PONIDZIE-NIDA" w Pińczowie

 

 

 

0

 

 

5 000

 

 

5 000

 

zakup sprzętu sportowego i sfinansowanie obozu

Razem

200 000

5 000

205 000


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1607

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 14:14:48
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-20 14:16:39
Ostatnia zmiana: Monika Strojna, data: 2009-08-28 14:12:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony