Uchwała Nr XVII/84/2004

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/84/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 sierpnia 2004 roku 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 189.493 zł.
  2.  

  3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.628.993 zł.

 

§ 2  

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.439.500 zł będzie przychód pochodzący z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

- w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2004 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2004 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/84/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 sierpnia 2004 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

Dział

Rozdział

§

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

600

Transport i łączność

-

-

3 184 500

Zabezpieczenie 25% udziału własnego na inwestycje dróg Nr 15121 Chmielnik-Pińcz. odc. Pińczów – Szarbków 6 764 300 zł. Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin 4 993 704 zł.

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

3 184 500

4270

6050

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

145 000

3 039 500

2

750

Administracja publiczna

40 000

40 000

-

Przesunięcie części dochodów z § 0420 do § 0590 kwoty 40 000 zł dotyczącej wpłat za licencje i koncesje

75020

Starostwa powiatowe

40 000

40 000

-

0420

0590

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

40 000

40 000

3

758

Różne rozliczenia

189 493

-

-

Zwiększenie subwencji ze śro-dków rezerwy oświatowej o kwotę 189.493 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 16.VII.2004

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

189 493

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

189 493

4

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

189 493

Dofinansowanie do remontu budynku internatu przy LO w Pińczowie

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

189 493

4270

Zakup usług remontowych

189 493

5

926

Kultura fizyczna i sport

-

-

255 000

Do przygotowania wniosku apli-kacyjnego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-ju Regionalnego w celu pzyska-nia funduszy strukturalnych na realizację planowanego zadania inwestycyjnego pn. Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji z przeznacze-niem na projekt budowlany, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, studium wykonalności, ocenę wpływu na środowisko.

92601

Obiekty sportowe

255 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

255 000

OGÓŁEM:

229 493

40 000

3 628 993

 

 

 I

 

 

Nazwa

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. -

Razem IV

-

-

-

-

-

-

-

-

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/84/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 sierpnia 2004 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Dział klasyfikacji

Wydatki budżetowe

Dział

Rozdział

§

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

1

020

Leśnictwo

-

6.233

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

-

6.233

4010

4110

4120

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.920

848

121

344

2

750

Administracja publiczna

41.233

-

75019

Rady powiatów

41.233

-

3030

4300

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

15.000

26.233

-

-

3

757

Obsługa długu publicznego

35.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

35.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

35.000

RAZEM:

41.233

41.233

Sporządziła:

A. Różycka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3do uchwały Nr XVII/84/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 sierpnia 2004 roku

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zwiększenie o kwotę

Zmniejszenie

o kwotę

Kwota po zmianie

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

Nadwyżka z lat ubiegłych - § 957

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat - § 911, § 931

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - § 951

Przychody z prywatyzacji majątku powiatu (pośredniej- § 941, bezpośr.- § 942

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-dżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955

-

-

 

1.100.000

-

-

28.962

-

-

 

3.439.500

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

4.539.500

-

-

28.962

Razem przychody

1.128.962

3.439.500

-

4.568.462

Rozchody

1.

2.

3.

4.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992

Wykup papierów wartościowych - § 971, § 982

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991

Lokaty - § 994

750.416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750.416

-

-

-

Razem rozchody

750.416

-

-

750.416

Sporządził:

A Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik Nr 4do uchwały Nr XVII/84/2004

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 5 sierpnia 2004 roku

Wydatki inwestycyjne na 2004 rok

Lp

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

Zmniejszenie o kwotę

 

Zwiększenie o kwotę

Łączne nakłady finansowe

po zmianach

Źródła finansowania wydatków:

dochody własne

po

zmianach

 

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

1.1 Zapłata drugiej raty za koparko-ładowarkę

600

60014

75 441

75 441

0

1.2 Droga nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przecławka 703 mb

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

600

60014

226 978

115 189

111 789

1.3 Droga nr 15785 Działoszyce-Dzierążnia odc. Jakubowice-Januszowice 2070 mb

600

60014

692 178

351 189

340 989

1.4 Droga nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gołuchów-Marynka 1620 mb

600

60014

498 590

252 995

245 595

1.5 Droga Nr 15121 Chmielnik-Pińczów odc. Pińczów – Szarbków

1.5.1 Dokumentacja techn.

1.5.2 Studium wykonaln.

600

60014

1 691 075

24 000

20 000

1 691 075

24 000

20 000

1 691 075

24 000

20 000

,,Droga 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska – Probołowice – Czarnocin

1.6.1 Dokumentacja techn.

1.6.2 Studium wykonaln.

600

60014

1 248 425

29 280

26 720

1 248 425

29 280

26 720

1 248 425

29 280

26 720

Razem: dział 600

0

3 039 500

4 532 687

794 814

0

3 039 500

698 373

SAPARD

2.

2.1 Zakup dwóch komputerów i drukarki

Starostwo Powiatowe

w Pińczowie

750

75020

10 000

10 000

2.2. Zakup komputera

75045

4 007

4 007

Razem: dział 750

0

0

14 007

10 000

4 007

0

0

3.

3.1 Budowa strażnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

754

75411

800 000

800 000

3.2 Zakup samochodu bojowego

754

75411

500 000

500 000

3.3 Zakup sprężarki

754

75411

50 000

50 000

Razem: dział 754

0

0

1 350 000

0

1 350 000

0

0

4.

4.1 Wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy LO

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

854

85410

0

0

Razem: dział 854

0

0

0

0

0

0

0

5.

5.1 Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

926

92601

255 000

315 000

255 000

60 00

Razem: dział 926

0

255 000

315 000

0

0

255 000

60 000

Ogółem wydatki inwestycyjne

0

3 294 500

6 211 694

804 814

1 354 007

3 294 500

758 373

Sporządził:

A. Różycka


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1528

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 14:01:49
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-20 14:02:42
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 14:02:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony