Uchwała Nr XII/59/2003

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XII/59/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

 § 1

 W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 35.783 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 35.783 zł.

3. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 164.246 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 164.246 zł.

 § 2

 Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 4

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach w sposób następujący:

§ 5

W planie przychodów i wydatków środków specjalnych dodaje się pozycję nr 6 w sposób następujący:

 § 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7

 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 8

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/59/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Lp

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

dział

rozdział

§

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

750

Administracja publiczna

154 114,83

307 360,83

-

-

Z powodu błędnej kwalifikacji ochodów, zmniejsza się dochody o kwotę 164.246 zł.

Porozumienie z gminami na kwotę 11.000 zł. w tym - Działoszyce – 10.000 zł. zł. dofinansowanie do zakupu samochodu dla Staży - Pińczów – 1.000 zł. dla Środowiskowego Domu Samopomocy 1.000 zł. z przezn. na szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Zmiana paragrafu dochodu 270 ujętego w uchwale RP XI/50/2003 z 27.XI.2003 na paragraf 629, kwota 143.114,83 zł.

75020

Starostwa powiatowe

154 114,83

307 360,83

084

 

231

 

 

 

270

 

 

 

 

629

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów), samo

rządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych zródeł

 

 

11 000

 

 

 

 

 

 

 

 

143 114,83

164 246

 

 

 

 

 

143 114,83

 

 

 

 

2

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

10 000

-

75411

Komendy powiatowe PSP

10 000

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

10 000

3

758

Różne rozliczenia

34 288

-

-

-

Pismo Ministra Finansów

Nr ST5-4820-55p/03

z 4.XII.03 zwiększenie subwencji oświatowej

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

34 288

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

34 288

4

801

Oświata i wychowanie

-

-

26 203

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

4 042

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 042

80120

Licea ogólnokształcące

4 043

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 043

80130

Szkoły zawodowe

18 118

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 118

5

853

Opieka społeczna

-

10 263

1 000

10 263

Zmniejszenie dochodów spowodowane odejściem pensjonariusza z Domu Pomocy Społecznej

85302

Domy pomocy społecznej

-

10 263

-

10 263

083

4110

Wpływy z usług

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 263

10 263

85303

Ośrodki wsparcia

-

-

1 000

-

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

758

-

8 843

-

 

 

Dochód ze sprzedaży złomu w ZSZ w Pińczowie – 758 zł.

85410

Internaty i bursy szkolne

758

8 843

084

40104210

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

758

8 085

758

OGÓŁEM:

189 160,83

317 623,83

46 046

10 263

 

  

- 2 -

 

 

 

I

 

Nazwa działu

i rozdziału

Wydatki

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

Wydatki na zadania własne

1. -

Razem I

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

1. -

Razem II

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego

1. -

Razem III

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

  1. 75411
  2. 85303

10 000

1 000

-

-

10 000

1 000

Razem IV

11 000

-

11 000

-

-

-

-

-

Sporządził:

A. Różycka.

 PZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

  Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/59/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

 

Lp

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział

Rozdział

§

o kwotę

Rozdział

§

o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

750

75020

4110

5 100

-

-

-

750

5 100

-

-

2

801

80120

"

"

"

"

"

"

"

"

80130

"

"

"

"

"

80146

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4410

4430

4440

4010

4040

4110

4120

4210

4410

4300

380

1 758

104

3 000

1 400

4 303

563

761

187

668

302

605

19

1 720

331

400

80120

"

"

"

80130

"

"

"

-

-

-

-

-

-

-

3020

4010

4210

4300

3020

4110

4300

4440

-

-

-

-

-

-

-

679

12 532

979

240

198

520

1 200

153

-

-

-

-

-

-

-

801

16 501

801

16 501

3

851

-

-

-

85111

6220

200 000

-

-

851

200 000

4

853

85318

"
"

85321

85324

"

85333

"

"

4040

4110

4120

4210

4210

4300

4260

4410

4430

219,00

1 400,00

200,00

460,91

1 452,00

2 000,00

1 872,00

121,00

136,00

85318

"

-

85321

85324

-

85333

"

-

4010

4440

-

4010

4430

-

4010

4110

4120

3 225,85

593,15

-

460,91

1 452,00

-

5 100,00

1 794,00

335,00

853

7 860,91

853

12 960,91

5

854

85410

4110

490

85410

4010

490

854

490

854

490

Razem:

29 951,91

X

229 951,91

Sporządził:

A. Różycka.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XII/59/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zwiększenie o kwotę

Zmniejszenie o kwotę

Kwota po zmianie

1.

2.

3.

4.

 

5.

6.

Nadwyżka z lat ubiegłych

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu

Przychody z prywatyzacji majątku powiatu

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955

-

-

1.241.725

-

-

 

21.071

-

-

164.246

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

1.405.971

-

-

 

21.071

Razem przychody

1.262.796

164.246

-

1.427.042

Rozchody

1.

2.

3.

4.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992

Wykup papierów wartościowych

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991

Lokaty

537.996

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

537.996

-

-

-

Razem rozchody

737.996

-

200.000

537.996

Sporządził:

A. Różycka

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XII/59/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NA 2003 ROK

 

w zł.

Lp

Dział,

rozdział

 

Nazwa środka

Stan na

początek roku

 

Przychody

 

Wydatki

Stan na koniec roku

Zwiększenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

6.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pińczowie

-

13.000

13.000

-

RAZEM:

-

13.000

13.000

-

Sporządził:

A. Różycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1493

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2004-08-02 12:06:36
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:45:29
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:45:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony