UCHWAŁA NR XI/52/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XI/52/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/41/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.), §9 ust. 11 Statutu Powiatu i art. 35a ust.3, oraz z art.48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z §2 ust.2 i §6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88 poz. 808) – uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/41/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2003 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 32.746 zł.
  2. Kwotę określoną w pkt 1 przeznacza się na dofinansowanie :

      1) zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie -   

          6.000,00 zł.

       2) zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w kwocie - 3.500,00 zł.

       3) likwidacji barier architektonicznych w kwocie - 1.500,00 zł.

       4) działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie -21.746,00 zł.

§ 2

Dokonuje się przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami:

       1) zmniejsza się środki określone w ust. 2 pkt1 o kwotę 5.000 zł,

       2) kwotę określoną w pkt 1 przeznacza się na zwiększenie zadań określonych w ust.2 pkt 2 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1487

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 13:42:23
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:39:16
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:39:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony