Uchwała Nr VIII/43/2003

Wersja do druku

Uchwała Nr VIII/43/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

 

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 2 pkt 1 i art. 128 stawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 527.595,90 zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 527.595,90 zł.

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 4

W załączniku nr 4 do uchwały nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok § 3 zmienia się w ten sposób:

- zwiększa się zaciągnięcie kredytu o kwotę 241.725 zł.

- zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 178.929 zł

Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, dokonuje się zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie 62.796 zł. w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/43/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

Lp

Klasyf. budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

dział

rozdział

§

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

1

600

Transport i łączność

-

-

7.695,90

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

7.695,90

4270

Zakup usług remontowych

7.695,90

2

750

Administracja publiczna

22.834,60

5.138,70

-

-

Wpływ części refundacji wynagrodzeń z Pow. Urzędu Pracy na kwotę 5.138,70 Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu na kwotę 5.138,70

 

Zwiększenie dochodów na podst zawartych porozumień z:

U M i G Działoszyce – 7.695,90 na remont dróg oraz z Urzędem

Gminy Michałów - 10.000,- na zakup samochodu dla Straży

75020

Starostwa powiatowe

22.834,60

5.138,70

084

097

231

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie po-rozumień (umów) między j.s.t.

 

 

5.138,70

 

17.695,90

5.138,70

3

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

10.000

-

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10.000

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

10.000

4

758

Różne rozliczenia

500 000

-

-

-

Pismo Ministra Finansów Nr ST5-4820-17p/2003 z 28.07.03 r. zwiększ do kwoty 9.475.102,- z przezn. na dofinans. remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezp. uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

500.000

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

500.000

5

801

Oświata i wychowanie

9.900

-

9.900

-

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży sortownika i kombajnu do ziemniaków uzyskanych przez ZSR w Chrobrzu

80130

Szkoły zawodowe

9.900

-

9.900

-

084

4260

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Zakup energii

9.900

 

9.900

6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

500.000

-

85410

Internaty i bursy szkolne

-

-

500.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000

RAZEM I

532.734,60

5.138,70

527.595,90

-

II

 

 

 

Nazwa działu

i rozdziału

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu admini-

stracji rządowej i innych zadań zleco-nych ustawami

Ogółem

bieżące

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

1. -

Razem II

_

_

_

_

_

_

_

III

 

Wydatki na zadania przejęte

przez j.s.t.

1. -

Razem III

_

_

_

_

_

_

_

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.

1. UM i G Działoszyce

2. Urząd Gminy Michałów

7.695,90

10.000,00

-

-

7.695,90

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem IV

17.695,90

_

17.695,90

_

_

_

_

Sporządził:

A. Różycka.

  

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/43/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

 

 

 

Lp

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Zmniejszenia

Zwiększenia

Rozdział

§

o kwotę

Rozdział

§

o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

8

1

020

-

-

-

02002

"

4210

4300

1 200

600

-

-

02002

1 800

2

600

60014

-

-

4270

-

-

95 300

-

-

60014

"

"

4210

4140

6060

25 000

2 800

67 500

60014

95 300

60014

95 300

3

750

75020

4300

17 500

-

-

-

75020

17 500

-

-

4

853

85333

"

"

4040

4210

4260

291

700

1 509

85333

-

-

4120

-

-

2 500

-

-

85333

2 500

85333

2 500

5

921

-

-

-

-

-

-

92195

4210

4300

12 700

3 000

-

-

92195

15 700

Razem:

115 300

115 300

Sporządziła:

A. Różycka

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/43/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

 

 

 

 

L.p

 

 

Zadania

inwestycyjne

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca jego wykonanie

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

 

Zwiększenie

o

kwotę

Łączne

nakłady

finansowe

po

zmianach

Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:

dochody

własne

po

zmianach

dotacje

kredyty i

pożyczki

środki z innych

źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Modernizacja budynku internatu przy L O

w Pińczowie

Starostwo

Powiatowe

 

854

85410

500.000

950.000

950.000

Razem dział 854

500.000

950.000

950.000

-

-

-

OGÓŁEM

500.000

950.000

950.000

-

-

-

Sporządziła:

A. Różycka

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/43/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

Lp.

Przychody

Kwota przed zmianą

Zwiększenie o kwotę

Zmniejszenie o kwotę

Kwota po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nadwyżka z lat ubiegłych

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu

Przychody z prywatyzacji majątku powiatu

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 955

-

-

1.000.000

-

-

200.000

-

-

241.725

-

-

-

-

-

-

-

-

178.929

-

-

1.241.725

-

-

21.071

Razem przychody

1.200.000

241.725

178.929

1.262.796

Rozchody

1.

2.

3.

4.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992

Wykup papierów wartościowych

Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991

Lokaty

475.200

-

200.000

-

62.796

-

-

-

-

-

-

-

537.996

-

200.000

-

Razem rozchody

675.200

62.796

-

737.996

Sporządził:

A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1489

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-14 10:49:24
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:38:19
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:38:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony