UCHWAŁA NR IX/47/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IX/47/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 21października 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej we wsi Pełczyska gm. Złota, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 856/4 o powierzchni 0,2900 ha

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmian.), § 9 ust. 8 lit. a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 11 ust. 1 i art.13 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późn. zmian.) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Pińczowskiego mienia Skarbu Państwa – nieruchomość zabudowana położona we wsi Pełczyska gm. Złota oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 856/4 o powierzchni 0,2900 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pińczowie księga wieczysta KW 9800.

§ 2

Nieruchomość opisana w § 1 będzie wykorzystana w celu utworzenia terenu wystawowego służącego promocji Powiatu Pińczowskiego .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1532

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 14:58:11
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:35:02
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:35:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony