UCHWAŁA NR VII /35/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VII /35/2003

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVI/73/2000 z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 oraz art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami /w związku z art.30 ust. 6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku Nr 56 poz.357 z późniejszymi zmianami / oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za  wysługę lat/ Dz. U. z 2000 roku Nr 39 poz. 455 z późniejszymi zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/73/2000 dokonuje się następujących zmian: w §2 ust.4 po punkcie “e” dodaje się pkt “f” w brzmieniu “pracy w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Uzasadnienie:

Konieczność zmian w Uchwale Rady Powiatu z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego wynika z nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 39poz.455) zawartej w Dz.U. z dnia 21 lutego 2003 roku Nr 34 poz. 286 i jej celem jest dostosowanie aktu prawa miejscowego tj. uchwały Rady Powiatu do w/w rozporządzenia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1532

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-13 12:12:59
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:30:08
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:30:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony