UCHWAŁA Nr VI/26/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr VI/26/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

Na podstawie art.12 pkt11 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998r. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami), §9 pkt11 Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz.602 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdów z drogi przez jednostki wyznaczone przez Starostę:

1. Pojazdy do 3,5 t DMC – 2,00 zł/km

2. Pojazdy powyżej 3,5 t DMC – 3,00 zł/km

Ustalone ceny zawierają wszelkie koszty związane z tą operacją, tzn. dojazd, holowanie, załadunek, rozładunek, itp.

Opłaty wyszczególnione w punkcie 1 i 2 powiększa się o należny podatek VAT.

§2

Ustala się następujące opłaty za parkowanie pojazdów, na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę.

Opłata dobowa za parkowanie wynosi:

1. Pojazdy do 3,5 t DMC 8 ,00 zł

2. Pojazdy powyżej 3,5 t DMC 10,00 zł

Opłaty wyszczególnione w pkt.1 i 2 powiększa się o należny podatek VAT.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1501

Wprowadził(a) do systemu: Wioleta Usnarska, data: 2004-07-08 12:38:01
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-07-08 13:03:36
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-07-08 13:03:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony