Uchwała Nr V/24/2003

Wersja do druku

 

Uchwała Nr V/24/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 marca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

 

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1

 

W Uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 11.000 zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.000 zł.

 

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 4

W załączniku nr 8 do uchwały nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

                                                                                                                                                              mgr Zbigniew Kierkowski

  

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/24/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 marca 2003 roku

 

Lp

Klasyfikacja

budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

 

Uzasadnienie zmian

dział

rozdział

§

zwiększenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

7

8

I

1

853

Opieka społeczna

11 000

11 000

Dec. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 3011.1/9/2003 z 7.III.03 r. z przezn. na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

11 000

11 000

211

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

11 000

 

3 000

1 000

200

2 800

3 000

1 000

RAZEM I

11 000

11 000

II

Nazwa działu

i rozdziału

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Ogółem

bieżące

 

majątkowe

razem

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

zwiększenia

zwiększenia

zwiększenia

1. 85321

11 000

11 000

4 200

-

Razem II

11 000

11 000

4 200

-

III

Wydatki na zadania przejęte

przez j.s.t.

1. -

Razem III

-

-

-

-

IV

Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.

1. -

Razem IV

-

-

-

-

Sporządził:

A. Różycka.

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/24/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 marca 2003 roku

 

 

 

Lp

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział

Rozdział

§

o kwotę

Rozdział

§

o kwotę

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

757

851

75702

-

8070

-

25 000

-

-

85111

-

6220

-

25 000

Razem :

25 000

25 000

Sporządził:

A. Różycka.

  

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/24/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 25 marca 2003 roku

 

 

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu

w 2003 roku

 

Lp.

Dział

rozdział

Podmiot otrzymujący

Zwiększenie

dotacji

o kwotę

Zmniejszenie

dotacji

o kwotę

Przeznaczenie dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

851

85111

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Pińczowie

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

-

Na modernizację struktury budowlanej pawilonu byłego oddziału ginekologicznego

Razem

25.000

-

Sporządził:

A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

                                                                                                                                                               mgr Zbigniew Kierkowski

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1507

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 12:12:38
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:24:18
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:24:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony