Uchwała Nr IV/22/2003

Wersja do druku

Uchwała Nr IV/22/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala :

§ 1

W Uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 11.877 zł.

  2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.877 zł.

§ 2

Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3

W załączniku nr 8 do uchwały nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 280.000 złotych wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                                                 RADY POWIATU

                                                                                 mgr ZBIGNIEW KIERKOWSKI

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/22/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

 

Lp

Klasyf. budżetowa

Nazwa

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Uzasadnienie zmian

dział

rozdział

§

zwiększe-nia

zmniej-szenia

zwiększe-nia

zmniej- szenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

020

Leśnictwo

-

-

2 625

-

02002

Nadzór nad gospodarką

leśną

-

-

2 625

-

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2 025

500

100

2

600

Transport i łączność

-

-

25 905

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

25 905

-

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

10 000

15 905

3

750

Administracja publiczna

48 000

-

-

-

Dochody za wynajem lokalu przy ul. 1-go Maja w Pińczowie przez Akademię Świętokrzyską

75020

Starostwa powiatowe

48 000

-

-

-

075

 

 

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

48 000

4

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-

5 163

-

-

Pismo MF. Nr ST4-4820-1/03

z 08.01.2003 r. zmniejszenie do kwoty 190.743

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-

5 163

-

-

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5 163

5

758

Różne rozliczenia

25 905

80 619

-

-

Pismo MF. Nr ST4-4820-1/03

z 08.01.2003 r. zmniejszenie do kwoty 8.975.102

 

 

 

 

 

Pismo MF. Nr ST4-4820-1/03

z 08.01.2003 r. zmniejszenie do

kwoty 658.460

Pismo MF. Nr ST4-4820-1/03

z 08.01.2003 r. zmniejszenie do

kwoty 2.691.572

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

63 907

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

63 907

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

-

16 712

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

16 712

75806

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

25 905

-

-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

25 905

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

801

 

 

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

-

-

-

63 907

80140

Centra kształcenia ustawi-cznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

-

-

-

63 907

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

63 907

7

851

Ochrona zdrowia

-

-

23 500

-

 

85111

Szpitale ogólne

-

-

23 500

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 500

RAZEM:

73 905

85 782

52 030

63 907

Sporządził:

A. Różycka.

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/22/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

 

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2003 roku

 

Lp.

Dział

rozdział

Podmiot otrzymujący

Zmniejszenie

dotacji

o kwotę

Przeznaczenie dotacji

(cel publiczny)

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

801

80140

 

 

Centrum Oświatowo-

Wychowawcze

“Edukacja” w Kielcach

 

 

63.907

 

 

 

 

 

 

Finansowanie szkół

niepublicznych

 

 

Razem

63.907

Sporządził:

A. Różycka

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/22/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

 

DOCHODY NA 2003 ROK

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Lp.

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Uzasadnienie zmian

1

2

3

4

5

6

7

1.

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

280.000

Układ wykonawczy budżetu Wojewody Świętokrzyskiego pismo Znak: Fn.I-3010/15/2003 z dnia 20-01-2003

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

280.000

235

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

280.000

Razem:

280.000

Sporządził:

A. Różycka.

 

                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                                 RADY POWIATU

                                                                                 mgr ZBIGNIEW KIERKOWSKI


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1552

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 12:05:21
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:22:31
Ostatnia zmiana: Przemysław Rasała, data: 2004-09-02 08:55:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony