UCHWAŁA NR IV/20/2003

Wersja do druku

UCHWAŁA NR IV/20/2003

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Pińczów nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Grodziskowej 23

Na podstawie art.12 pkt8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zmianami) i §9 pkt8 lit.a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art.13 ust.1, art.14 ust.1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.741 z 1997 roku z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż Gminie Pińczów nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego, położnej w m. Pińczów ul. Grodziskowa 23 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Pińczowa obr.06 dz., Nr 85/1 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12 o łącznej powierzchni 0,5657ha, dla których jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Pińczowie KW 3180.

§2

Wyłącza się nieruchomość lokalową o powierzchni 92,55m2 i udział w gruncie 92,55/331,86 m2 na dz. Nr 85/2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pińczowie KW 27635.

§3

Sprzedaż nieruchomości określonej w §1 nastąpi za cenę obniżoną, równą kwocie 86.829,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) jaką Powiat Pińczowski winien zapłacić Gminie Pińczów z tytułu reszty ceny nabycia nieruchomości, zakupionej od Gminy Pińczów przy ul. Złotej 7.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do wniosku gminy Pińczów oraz zawartego porozumienia w dniu 8 stycznia 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Pińczowskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów, nieruchomość położona przy ul. Grodziskowej będzie sprzedana za cenę obniżoną wynoszącą 86.829,00 zł.

Kwota stanowiąca cenę obniżoną jest równa kwocie, jaką Powiat Pińczowski winien zapłacić Gminie Pińczów, z tytułu reszty ceny nabycia nieruchomości zakupionej od Gminy Pińczów przy ul. Złotej 7, pod potrzeby Wydziału Geodezji i Powiatowego Urzędu Pracy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi między innymi art.14
ust. 1 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który daje prawną możliwość sprzedaży jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości za cenę obniżoną.

Stosownie do poglądów doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego pojęcie “cena obniżona” należy rozumieć, każdą cenę nieruchomości niższą od wartości nieruchomości, przy czym może to być nawet tzw. cena symboliczna.

Stosowanie do art.12 o gospodarce nieruchomościami, samorząd terytorialny jakim jest Powiat Pińczowski, zobowiązany jest do gospodarowania w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

Uwzględniając powyższe tak określona podstawa prawna i formalna uzasadnia sprzedaż nieruchomości za cenę obniżoną równą reszcie ceny nabycia nieruchomości na ul. Złota 7.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1606

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:57:39
Opublikował(a): Wioleta Usnarska, data publikacji: 2004-08-02 12:20:49
Ostatnia zmiana: Wioleta Usnarska, data: 2004-08-02 12:20:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony