UCHWAŁA NR I/1/2002

Wersja do druku

UCHWAŁA NR I/1/2002

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 14 listopada 2002 roku

z sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

Na podstawie art. 2 ust.4, art.12 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami)
i § 77 Statutu Powiatu Pińczowskiego – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Pińczowskiego uchwalonego uchwałą Nr III/7/98 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 1998 roku wprowadza się zmiany określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

Załącznik do uchwały Nr I/1/2002

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 14 listopada 2002 roku

 

 

 

W statucie Powiatu Pińczowskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

“W skład rady powiatu wchodzi 17 radnych”.

2) § 52 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:

“W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie zarządu w liczbie 3”.

3) § 54 pkt5 otrzymuje brzmienie:

“zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”.

4) § 66 ust.5 otrzymuje brzmienie:

“Szczególne warunki lub zasady powoływania oraz tryb zatrudnienia i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne przepisy”.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1642

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 08:20:10
Opublikował(a): Monika Pasternak, data publikacji: 2004-07-08 11:15:41
Ostatnia zmiana: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 11:15:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony