2004

Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR XIII/62/2004

w sprawie uchwalenia Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Pińczowskiego na 2004 rok

UCHWAŁA NR XIII/63/2004

w sprawie utworzenia Samorządowego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu

UCHWAŁA NR XIII/64/2004

z dnia 26 lutego 2004 roku

UCHWAŁA NR XIII/65/2004

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XIII/66/2004

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Pińczowie

UCHWAŁA Nr XIV/67/2004

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2003 rok

UCHWAŁA NR XVI/75/2004

w sprawie opracowania “Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pińczowskiego na lata 2004-2006”

UCHWAŁA NR XVI/76/2004

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/77/2004

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/78/2004

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku

UCHWAŁA NR XVI/79/2004

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XVI/80/2004

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2003

Uchwała Nr XVI/81/2004

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

UCHWAŁA NR XVI/82/2004

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005

UCHWAŁA NR XVII/83/2004

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pińczowie do podejmowania wszelkich działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

UCHWAŁA NR XVIII/85/2004

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XVIII/86/2004

w sprawie stanowiska dotyczącego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc

UCHWAŁA NR XVIII/88/2004

w sprawie cofnięcia darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, nieruchomości położonych w Pińczowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21/2, 26/12, 26/14, 26/16 obręb 12 o łącznej powierzchni 1,7732 ha

UCHWAŁA NR XIX/89/2004

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2004 rok

UCHWAŁA NR XIX/90/2004

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

UCHWAŁA NR XIX/91/2004

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIV/68/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań finansowych w 2004 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIX/93/2004

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2004 – 2006

UCHWAŁA NR XIX/94/2004

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na przebudowe sieci dróg powiatowych realizowanych przy współudziale funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR XIX/95/2004

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XIX/96/2004

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XIX/97/2004

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XIX/98/2004

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

UCHWAŁA NR XIX/99/2004

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na utworzenie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – hala widowiskowo-sportowa, realizowanego przy współudziale funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR XXI/100/2004

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXI/101/2004

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na I półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXI/102/2004

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2005 roku

UCHWAŁA NR XXI/103/2004

w sprawie zmiany składu liczbowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR XXI/104/2004

z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR XXI/105/2004

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. 1-go Maja 10 będącej własnością Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XXI/106/2004

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/71/2004 Rady Powiatu w Pińczowie w sprawie utworzenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XXI/107/2004

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/91/2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2004 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIV/70/2004

w sprawie utworzenia Policealnego Studium zawodowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XIV/71/2004

w sprawie utworzenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XIII/60/2004

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/131/2001 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych

UCHWAŁA Nr XIII/61/2004

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/73/2004

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/84/2004

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/87/2004

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/92/2004

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2882

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pasternak, data: 2004-07-08 08:16:59
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2005-04-20 09:44:35
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2005-04-20 09:44:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony