2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-05 14:17:18

Załączone pliki:

URP-XXXVII-192-2018
(192.pdf - 298.256 KB) Data publikacji: 2018-02-02 10:47:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XXXVII-193-2018
(193.pdf - 363.639 KB) Data publikacji: 2018-02-02 10:48:27 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

URP-XXXVII-194-2018
(194.pdf - 544.067 KB) Data publikacji: 2018-02-02 10:51:19 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

URP-XXXVII-195-2018
(195.pdf - 68.281 KB) Data publikacji: 2018-02-02 10:52:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017 i 2018.

URP-XXXVIII-196-2018
(196.pdf - 177.878 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:24:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pińczowskim na lata 2018-2020

URP-XXXVIII-197-2018
(197.pdf - 230.149 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:26:29 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2022

URP-XXXVIII-198-2018
(198.pdf - 120.157 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:28:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

URP-XXXVIII-199-2018
(199.pdf - 68.512 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:30:22 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP-XXXVIII-200-2018
(200.pdf - 55.61 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:31:38 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Pińczowski dla Gminy Raków

URP-XXXVIII-201-2018
(201.pdf - 318.841 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:33:00 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

URP-XXXVIII-202-2018
(202.pdf - 545.718 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:33:55 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

URP-XXXVIII-203-2018
(203.pdf - 63.753 KB) Data publikacji: 2018-04-03 09:35:09 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

URP-XXXIX-204-2018
(204.pdf - 746.886 KB) Data publikacji: 2018-05-24 13:35:24 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie

URP-XL-205-2018
(205.pdf - 2310.25 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:35:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

URP-XL-206-2018
(206.pdf - 55.376 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:36:52 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego

URP-XL-207-2018
(207.pdf - 1528.421 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:39:15 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017

URP-XL-208-2018
(208.pdf - 970.856 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:40:20 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XL-209-2018
(209.pdf - 68.244 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:41:51 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie

URP-XL-210-2018
(210.pdf - 59.635 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:49:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium diagnostycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP-XL-211-2018
(211.pdf - 58.78 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:50:13 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

URP-XL-212-2018
(212.pdf - 319.191 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:51:03 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033

URP-XL-213-2018
(213.pdf - 356.568 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:51:42 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

URP-XL-214-2018
(214.pdf - 81.871 KB) Data publikacji: 2018-06-29 14:52:35 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie

Powrót