2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-12 09:13:54

2017Załączone pliki:

UZP-217-2017
(UZP-217-2017.pdf - 9261.299 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:32:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok

UZP-218-2017
(UZP-218-2017.pdf - 46.47 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:34:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-219-2017
(UZP-219-2017.pdf - 47.613 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:37:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-220-2017
(UZP-220-2017.pdf - 498.626 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:38:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-221-2017
(UZP-221-2017.pdf - 58.934 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:39:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-222-2017
(UZP-222-2017.pdf - 47.122 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:43:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-223-2017
(UZP-223-2017.pdf - 324.221 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:44:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-224-2017
(UZP-224-2017.pdf - 47.874 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:45:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi

UZP-225-2017
(UZP-225-2017.pdf - 54.484 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:46:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego radcy prawnemu Elżbiecie Podraza

UZP-226-2017
(UZP-226-2017.pdf - 257.808 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:47:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Pińczowski

UZP-227-2017
(UZP-227-2017.pdf - 108.919 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:47:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad wynagradzania dyrektora i głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Pińczowski

UZP-228-2017
(UZP-228-2017.pdf - 47.766 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:48:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-229-2017
(UZP-229-2017.pdf - 75.431 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:51:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-230-2017
(UZP-230-2017.pdf - 1318.335 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:52:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-231-2017
(UZP-231-2017.pdf - 42.555 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:54:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii

UZP-232-2017
(UZP-232-2017.pdf - 51.169 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:55:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-233-2017
(UZP-233-2017.pdf - 52.013 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:56:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-234-2017
(UZP-234-2017.pdf - 75.683 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:57:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-235-2017
(UZP-235-2017.pdf - 3989.972 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:01:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2016 rok

UZP-236-2017
(UZP-236-2017.pdf - 1165.095 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:02:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032

UZP-237-2017
(UZP-237-2017.pdf - 1243.866 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:04:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-238-2017
(UZP-238-2017.pdf - 35.566 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:04:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu

UZP-239-2017
(UZP-239-2017.pdf - 54.013 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:06:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-240-2017
(UZP-240-2017.pdf - 1278.881 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:06:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku

UZP-241-2017
(UZP-241-2017.pdf - 79.105 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:07:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-242-2017
(UZP-242-2017.pdf - 154.881 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:09:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2017 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-243-2017
(UZP-243-2017.pdf - 64.121 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:11:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-244-2017
(UZP-244-2017.pdf - 59.495 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:12:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektorów szkół placówek powiatu pińczowskiego

UZP-245-2017
(UZP-245-2017.pdf - 64.822 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:12:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-246-2017
(UZP-246-2017.pdf - 89.602 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:13:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg powiatowych

UZP-247-2017
(UZP-247-2017.pdf - 57.375 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:14:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w Chrobrzu Gm. Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-248-2017
(UZP-248-2017.pdf - 57.4 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:15:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok z wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze pomocniczym

UZP-250-2017
(UZP-250-2017.pdf - 50.935 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:17:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-249-2017
(UZP-249-2017.pdf - 37.891 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:21:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-251-2017
(UZP-251-2017.pdf - 539.321 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:31:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-252-2017
(UZP-252-2017.pdf - 104.28 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:33:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2017

UZP-253-2017
(UZP-253-2017.pdf - 582.344 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:36:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

UZP-254-2017
(UZP-254-2017.pdf - 535.74 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:37:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie

UZP-255-2017
(UZP-255-2017.pdf - 45.182 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:38:49 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie opinii do zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije - Chmielnik

UZP-256-2017
(UZP-256-2017.pdf - 47.148 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:41:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UZP-257-2017
(UZP-257-2017.pdf - 67.115 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:46:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia lokalu biurowego położonego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40

UZP-258-2017
(UZP-258-2017.pdf - 46.371 KB) Data publikacji: 2017-10-30 13:48:19 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie im. Hugona Kołłątaja

UZP-259-2017
(UZP-259-2017.pdf - 97.699 KB) Data publikacji: 2017-10-30 14:05:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-260-2017
(UZP-260-2017.pdf - 1459.68 KB) Data publikacji: 2017-10-30 14:06:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-261-2017
(UZP-261-2017.pdf - 623.065 KB) Data publikacji: 2017-10-30 14:09:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2016 rok

UZP-262-2017
(UZP-262-2017.pdf - 39.577 KB) Data publikacji: 2017-10-30 14:10:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii

UZP-263-2017
(UZP-263-2017.pdf - 45.917 KB) Data publikacji: 2017-10-30 14:12:05 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

UZP-264-2017
(UZP-264-2017.pdf - 129.396 KB) Data publikacji: 2017-12-11 12:49:20 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-265-2017
(UZP-265-2017.pdf - 1165.96 KB) Data publikacji: 2017-12-11 12:53:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2032

UZP-267-2017
(UZP-267-2017.pdf - 45.087 KB) Data publikacji: 2017-12-11 12:55:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środka trwałego nieprzydatnego do dalszego użytkowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

UZP-266-2017
(UZP-266-2017.pdf - 545.836 KB) Data publikacji: 2017-12-11 12:59:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-268-2017
(UZP-268-2017.pdf - 37.205 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:00:48 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

UZP-269-2017
(UZP-269-2017.pdf - 148.975 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:02:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdania dotyczącego udzielonych w 2016 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Pińczowskiemu

UZP-270-2017
(UZP-270-2017.pdf - 52.995 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:04:01 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wynajęcia części nieruchomości położonej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-271-2017
(UZP-271-2017.pdf - 40.643 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:05:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-272-2017
(UZP-272-2017.pdf - 122.713 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:11:57 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-273-2017
(UZP-273-2017.pdf - 1157.101 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:13:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2032

UZP-274-2017
(UZP-274-2017.pdf - 1555.957 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:15:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-275-2017
(UZP-275-2017.pdf - 49.896 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:15:50 Redaktor: Edyta Zych
UZP-276-2017
(UZP-276-2017.pdf - 325.858 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:17:41 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-277-2017
(UZP-277-2017.pdf - 1145.753 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:19:25 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-278-2017
(UZP-278-2017.pdf - 52.911 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:20:36 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie pomieszczenia położonego w budynku „A” na poziomie wysokiego parteru

UZP-279-2017
(UZP-279-2017.pdf - 72.913 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:21:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-280-2017
(UZP-280-2017.pdf - 938.998 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:26:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-281-2017
(UZP-281-2017.pdf - 49.308 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:27:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Pani Marioli Hynek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-282-2017
(UZP-282-2017.pdf - 48.872 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:28:14 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Pana Pawła Król ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-283-2017
(UZP-283-2017.pdf - 50.735 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:29:16 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie Pani Małgorzata Puchała-Janus ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UZP-284-2017
(UZP-284-2017.pdf - 338.062 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:30:18 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zbycia środka trwałego nieprzydatnego do dalszego użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie

UZP-285-2017
(UZP-285-2017.pdf - 38.095 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:36:34 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-286-2017
(UZP-286-2017.pdf - 56.734 KB) Data publikacji: 2017-12-11 13:37:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-287-2017
(UZP-287-2017.pdf - 64.235 KB) Data publikacji: 2017-12-11 14:09:08 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-288-2017
(UZP-288- 2017.pdf - 1033.022 KB) Data publikacji: 2017-12-11 14:09:53 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Powrót