2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-11 12:45:01

2017Załączone pliki:

UZP-217-2017
(UZP-217-2017.pdf - 9261.299 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:32:29 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok

UZP-218-2017
(UZP-218-2017.pdf - 46.47 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:34:26 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UZP-219-2017
(UZP-219-2017.pdf - 47.613 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:37:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

UZP-220-2017
(UZP-220-2017.pdf - 498.626 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:38:31 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-221-2017
(UZP-221-2017.pdf - 58.934 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:39:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-222-2017
(UZP-222-2017.pdf - 47.122 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:43:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-223-2017
(UZP-223-2017.pdf - 324.221 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:44:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-224-2017
(UZP-224-2017.pdf - 47.874 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:45:23 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi

UZP-225-2017
(UZP-225-2017.pdf - 54.484 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:46:27 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego radcy prawnemu Elżbiecie Podraza

UZP-226-2017
(UZP-226-2017.pdf - 257.808 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:47:10 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Pińczowski

UZP-227-2017
(UZP-227-2017.pdf - 108.919 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:47:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zasad wynagradzania dyrektora i głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Pińczowski

UZP-228-2017
(UZP-228-2017.pdf - 47.766 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:48:40 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Paliwa Gazowego

UZP-229-2017
(UZP-229-2017.pdf - 75.431 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:51:07 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-230-2017
(UZP-230-2017.pdf - 1318.335 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:52:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-231-2017
(UZP-231-2017.pdf - 42.555 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:54:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia opinii pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii

UZP-232-2017
(UZP-232-2017.pdf - 51.169 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:55:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-233-2017
(UZP-233-2017.pdf - 52.013 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:56:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres trzech lat majątku trwałego

UZP-234-2017
(UZP-234-2017.pdf - 75.683 KB) Data publikacji: 2017-07-05 13:57:33 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-235-2017
(UZP-235-2017.pdf - 3989.972 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:01:37 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu, z realizacji programów wieloletnich oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2016 rok

UZP-236-2017
(UZP-236-2017.pdf - 1165.095 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:02:24 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032

UZP-237-2017
(UZP-237-2017.pdf - 1243.866 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:04:06 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

UZP-238-2017
(UZP-238-2017.pdf - 35.566 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:04:58 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu

UZP-239-2017
(UZP-239-2017.pdf - 54.013 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:06:02 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie upoważnienia własnej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie do przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia i rozliczenia zamówień związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej), których wnioskodawcą jest Powiat Pińczowski

UZP-240-2017
(UZP-240-2017.pdf - 1278.881 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:06:54 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku

UZP-241-2017
(UZP-241-2017.pdf - 79.105 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:07:39 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-242-2017
(UZP-242-2017.pdf - 154.881 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:09:50 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Pińczowskiego do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki krótkoterminowej w roku budżetowym 2017 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UZP-243-2017
(UZP-243-2017.pdf - 64.121 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:11:22 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-244-2017
(UZP-244-2017.pdf - 59.495 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:12:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku za warunki pracy dla dyrektorów szkół placówek powiatu pińczowskiego

UZP-245-2017
(UZP-245-2017.pdf - 64.822 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:12:56 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pińczowskiego

UZP-246-2017
(UZP-246-2017.pdf - 89.602 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:13:52 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie przyjęcia wytycznych dokonywania objazdów i kontroli dróg powiatowych

UZP-247-2017
(UZP-247-2017.pdf - 57.375 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:14:46 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w Chrobrzu Gm. Złota stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego

UZP-248-2017
(UZP-248-2017.pdf - 57.4 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:15:38 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok z wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie usług o charakterze pomocniczym

UZP-250-2017
(UZP-250-2017.pdf - 50.935 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:17:13 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie pokrycia kosztów

UZP-249-2017
(UZP-249-2017.pdf - 37.891 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:21:17 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie im. Stanisława Staszica

UZP-251-2017
(UZP-251-2017.pdf - 539.321 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:31:45 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

UZP-252-2017
(UZP-252-2017.pdf - 104.28 KB) Data publikacji: 2017-07-05 14:33:04 Redaktor: Edyta Zych

Opis: w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2017

Powrót