Statut szkołyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-13 19:01:17

 

 

 

Statut

Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława  Staszica

 w Pińczowie

 

Postanowienia ogólne

 

 

                                                                       § 1

 

1.Szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

 w  Pińczowie,

                                                           28-400 Pińczów ul. Spółdzielcza 6

 

2.Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Pińczowskiego.

 

3.W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą następujące typy szkół :

 

    1.Liceum Profilowane o 3 letnim cyklu nauczania na podbudowie   gimnazjum kształcące w profilach :

 

        1) elektrotechniczny,

        2) mechatroniczny,

        3) ekonomiczno-administracyjny,

        4) socjalny.

 

    2.1.Techniukum Nr 1 o 4-ro letnim cyklu nauczania na podbudowie   gimnazjum kształcące w zawodzie;

 

     1)obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

 

    2.2.Technikum Nr 2 o 4-ro letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodzie ;

 

      1)technik handlowiec    

 

     

    3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 2 i 3  letnim cyklu nauczania na podbudowie  gimnazjum kształcące w zawodach ;

 

       1) mechanik pojazdów samochodowych,

       2) ślusarz,

       3) sprzedawca,

       4) murarz,

       5) betoniarz-zbrojarz,

       6) cukiernik,

       7) piekarz.

 

4.W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica wchodzą dotychczasowe

   szkoły ponadopodstawowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

   1.Technikum Mechaniczne o 3 letnim cyklu nauczania na podbudowie    Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcące w zawodzie:

            1)obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

 

5.Prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych   przekształconych w szkoły ponadgimnazjalne, aż do czasu zakończenia kształcenia:

 

   1.Technikum Mechaniczne 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej    

      kształcące w zawodach:

 

            1)budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,

          2)obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

            2)budowa maszyn

 

   2.Liceum Zawodowe o 4 letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły

       podstawowej kształcące w zawodach :

 

       1) mechanik-monter maszyn i urządzeń,

       2) elektromechanik urządzeń przemysłowych.

 

   3.Technikum Handlowe o 5 letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły  

       podstawowej kształcące w zawodach:

     1) technik handlowiec.

 

   4.Liceum Techniczne o 4 letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły 

       podstawowej kształcące w profilach :

 

       1) ekonomiczno –administracyjny,

       2) mechaniczny,

       3) elektryczno-energetyczny.

 

 

   5.Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3 letnim cyklu nauczania na podbudowie

      szkoły podstawowej kształcąca w zawodach :

 

     1) mechanik pojazdów samochodowych,

     2) ślusarz,

     3) sprzedawca,

     4) wielozawodowa.

 

    6.Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych o 2 letnim cyklu nauczania

       kształcąca w zawodach :

 

       murarz, betoniarz –zbrojarz, mechanik pojazdów samochodowych,

       technolog robót wykończeniowych, kucharz.

 

    7.Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

 

 

Dodatkowe informacje o szkole.

 

§ 2

 

1.Szkoła posiada warsztaty szkolne , w których uczniowie Technikum Mechanicznego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają naukę zawodu.

 

2.Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z oddziału wielozawodowego jak również Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach i zakładach pracy państwowych i prywatnych na podstawie umów o naukę zawodu zawartych między uczniem a zakładem.

 

3.Dla uczniów zamiejscowych przy szkole jest internat, w którym mogą mieszkać na czas pobierania nauki w szkole.

 

4.Warsztaty szkolne i internat są integralną częścią szkoły.

                                                                      

5.Za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor może wprowadzić nowe   kierunki nauczania w następnych latach szkolnych w zależności od możliwości szkoły i potrzeb środowiska uwzględniając opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia i Kuratora Oświaty.

 

Cele i zadania szkoły

 § 3

 

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

1) Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności w prowadzonych przez szkołę kierunkach kształcenia niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości.

 

       2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego   kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

 

       3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów

         i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty w sposób określony 

         w dalszej części statutu.

 

4) Sprawuje opiekę nad uczniami w procesie nauczania oraz przez organizowanie zajęć świetlicowych i różnorakich zajęć pozalekcyjnych stosownie do zainteresowań młodzie

                                                                             § 4

 

1.Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także   wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności

   w zakresie:

 

       1) Organizacji nauki religii oraz umożliwienie poznawania tradycji narodowych  podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

 

    2) Udzielania    uczniom    wszechstronnej    pomocy     psychologicznej 

         i   pedagogicznej w ramach współpracy nauczycieli szkoły z pedagogiem szkolnym i poradnią wychowawczo-zawodową.

 

       3) Umożliwiania rozwijanie zainteresowań uczniów w procesie    lekcyjnym i pozalekcyjnym.

 

     4) Realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

                                                                                     § 5

 

Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:

 

     1. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą odbywać  się wyłącznie w obecności nauczyciela.

 

        2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę. Osobą odpowiedzialną jest nauczyciel delegowany przez dyrektora szkoły.

 

        3. Zasady organizacyjno –porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa harmonogram dyżurów na dany rok szkolny.

 

4. Formy udzielania pomocy opiekuńczej lub materialnej stałej lub doraźnej dla uczniów z trudnymi warunkami rodzinnymi szkoła realizuje przez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.

 

5. W razie potrzeby szkoła umożliwia   indywidualną  opiekę nad uczniami

   z zaburzeniami rozwoju fizycznego.

 

 

   § 6

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu „wychowawcą”.

 

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , wychowawca winien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania

  w szkole.

 

3.Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy.

 

    1) Rodzice za pośrednictwem Rady Szkoły, a uczniowie za pośrednictwem   samorządów uczniowskich mogą występować do dyrektora z wnioskiem o powierzanie określonemu nauczycielowi wychowawstwa bądź zmianę nauczyciela wychowawcy.

     2) W przypadku uznania wniosku za uzasadniony , dyrektor może powierzyć wychowawstwo określonemu  

§ 7

  1.Organami szkoły są:

 

   1) Dyrektor szkoły.

        2) Rada Pedagogiczna.

   3) Rada Szkoły.

   4) Rada Rodziców.

   5) Samorząd Uczniowski.

 

2.Organa szkoły mają swobodę działania i podejmowania uchwał i decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o Systemie Oświaty i statutem szkoły.

 

3.Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły.

 

4.Zaistniałe spory i sytuacje konfliktowe dyrektor rozwiązuje zgodnie z obowiązującymi przepisami , a w szczególności : Ustawą z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązaniu sporów zbiorowych , Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy oraz regulaminami stanowiącymi załączniki do statutu szkoły.

 

5.Inne stanowiska kierownicze w ZSZ w Pińczowie:

 

                     1) wicedyrektor do spraw dydaktyki kształcenia zawodowego,

                     2) wicedyrektor do spraw dydaktyki wychowania i opieki,

                     3) kierownik internatu,

                     4) kierownik warsztatów szkolnych,

                     5) kierownik szkolenia praktycznego.

 

Dyrektor Szkoły

 

   § 8

 

                                 Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i w zakresie jego kompetencji pozostają w szczególności następujące sprawy:

 

1)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

2)      kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

3)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

4)      ocenia pracę nauczycieli i pracowników,

5)      powołuje i odwołuje wicedyrektorów i kierowników oraz ich zastępców (zgodnie z Art.37.1.ustawy),

6)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)      realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,

8)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkół,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

11) dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach wymienionych w § 31 pkt.6 i pkt. 7 niniejszego statutu.

12) przyznaje nagrody,

13) wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom, wnioskuje o kary dyscyplinarne dla nauczycieli do Komisji dyscyplinarnej,

14) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień nauczycieli i pracowników szkoły,

15) współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,

16) wprowadza nowe kierunki nauczania,

17) nadzoruje warsztaty szkolne i internat,

18) wstrzymuje  wykonanie   uchwał   Rady   Pedagogicznej    niezgodnych

      z przepisami prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rada Pedagogiczna

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1)      zatwierdzanie planów pracy po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę    Szkoły,

            2)  zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

       3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

       4)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

       5)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

3.Rada Pedagogiczna opiniuje :

 

       1) pracę szkoły, internatu, warsztatów szkolnych w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

       2)  projekt planu finansowego szkoły,

     3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród,

       4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

4.Rada przygotowuje projekt statutu szkoły i przedkłada Radzie Szkoły do zatwierdzenia .

 

5.Rada może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.

 

6.Uchały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % jej członków.

 

7.Rada opracowuje regulamin swojej działalności , będący załącznikiem do statutu szkoły.

 

8.Zebrania Rady są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.

 

 

Rada Szkoły

     § 10

 

1.Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności ;

 

        1) uchwalanie statutu szkoły,

 

        2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego  środków specjalnych,

 

        3) opiniowanie planu finansowego,

 

        4) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela,

 

        5) opiniowanie planu pracy szkoły, eksperymentów, innowacji pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,

 

   6) ocena sytuacji oraz stanu szkoły, występowanie z wnioskami do   dyrektora, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę, wojewódzkiej rady oświatowej w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

 

       7) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a także opracowanie zasad wydania tych funduszy.

 

2.Rada działa w oparciu o przyjęty regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 

Rada Rodziców

 

                                                                            §11

 

1.Rada Rodziców powstaje z wyboru trójek klasowych wybieranych na zebraniach klasowych.

 

2.Ogolne zebranie trójek klasowych wyłania z pośród siebie w sposób demokratyczny przewodniczącego i Prezydium Rady, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

.

3.Rada jest upoważniona do występowania do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły , gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i opracowania zasad wydawania zgromadzonych funduszy.

 

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 12

 

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

2.Ogniwa samorządu są wybierane przez ogół w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

3.Samorząd    może    zgłaszać   wnioski   i   opinie  w  sprawach  szkoły,

   a  w  szczególności:

 

      1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i wymaganiami,

      2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

      3) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

      4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej,

      5) prawo wyboru opiekuna samorządu

 

4.Samorząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który winien być zgodny ze Statutem Szkoły.

 

 

§ 13

 

W szkole tworzy się stanowiska dwóch wicedyrektorów:

 

1.Wicedyrektor do spraw dydaktyki kształcenia zawodowego odpowiada w szczególności za :

 

       1)  realizację programów nauczania przedmiotów zawodowych

           i matematyczno - fizycznych,

       2) nadzorowanie pracy i szkolenia praktycznego w warsztatach szkolnych  i innych zakładach prowadzących naukę zawodu,

       3) hospitowanie lekcji przedmiotów zawodowych , praktycznej nauki   zawodu,

       4) kontrolę szkoleniowo produkcyjnej działalności warsztatów szkolnych,

       5) organizowanie egzaminów z przygotowania zawodowego

           i praktycznej nauki zawodu ,

       6) nadzór nad sprawami bhp w warsztatach szkolnych.

 

2.Wicedyrektor do spraw  dydaktyki wychowania i opieki:

 

1)      nadzoruje realizację programów nauczania i wychowania

     z przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych,

       2) organizuje pracę wychowawczą w szkole i internacie,

       3) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć , opracowuje projekt przydziału czynności nauczycieli na dany rok szkolny,

       4) hospituje przedmioty ogólnokształcące i pomocnicze,

       5) nadzoruje pracę wychowawczą w szkole i internacie ,

       6) odpowiedzialny za sprawy bhp w szkole i internacie.

 

                                                                             § 14

 

1.Pracą internatu kieruje kierownik do  którego obowiązków należy w szczególności :

 

       1) organizacja, nadzór i kierowanie procesem opiekuńczo-  wychowawczym internatu,

       2) kontrola i rozliczanie z czasu pracy i dyscypliny podległych pracowników,

       3) odpowiedzialność materialna za majątek internatu,

       4) utrzymywanie estetycznego wyglądu obiektu internatu,

       5) prowadzenie administracji i gospodarki internatu,

       6) hospitacja zajęć,

       7) dbałość o utrzymywanie pomieszczeń socjalnych, higieniczno-sanitarnych,  sypialnych, zabezpieczenie mienia, stan bhp, p.poż.,

       8) odpowiedzialność za celowe wydatkowanie budżetu,

       9) kapitalne i bieżące remonty,

       10) odpowiedzialność za gospodarkę samochodową,

       11) nadzór nad prawidłowym wyżywieniem młodzieży oraz właściwym  wydatkowaniem środków na żywienie.

 

                                                                             § 15

 

1.Kierownik warsztatów szkolnych sprawuje bezpośredni nadzór nad warsztatami, a w szczególności jest obowiązany do :

 

        1) organizowania nadzoru i kierowania procesem szkolenia praktycznego w warsztatach szkolnych,

       2)  opracowania planów szkoleniowo-produkcyjnych,

       3) opracowania na każdy rok szkolny arkusza organizacyjnego oraz harmonogramów zajęć uczniów,

       4)  realizacji programów nauczania praktycznej nauki zawodu,

       5) hospitacji zajęć praktycznej nauki zawodu wg opracowanego planu hospitacyjnego, wydawanie zaleceń i kontrola ich wykonania,

       6)  kontroli i oceny dyscypliny pracy,

       7)  zabezpieczenia materiałowego oraz opracowanie programu produkcyjnego i zbytu produkowanych wyrobów,

       8) doboru asortymentu szkoleniowo-produkcyjnego,

       9)  kontroli rytmiczności produkcji,

       10) przestrzegania przepisów bhp,

       11) zakupu narzędzi i obrabiarek,

       12) wnioskowania o premiowanie pracowników,

       13) właściwego wykorzystania funduszu socjalnego,

       14) przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy,

       15) odpowiedzialności za gospodarkę samochodową.

 

 

2.Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:

 

           1) organizowanie i prowadzenie kontroli praktycznej nauki zawodu w   zakładach pracy,

    2) hospitowanie zajęć zgodnie z opracowanym planem hospitacji, wydawanie zaleceń oraz egzekwowanie ich wykonania,

           3) sprawdzenie realizacji programów nauczania praktycznej nauki zawodu,

           4) ocenianie bazy szkoleniowej i dokumentacji obowiązującej zakład szkolący,

           5) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów z nauki zawodu,

           6) organizowanie praktyk zawodowych.

 

                                                                                    § 16

 

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży :

 

1.Rodzice mają prawo do uzyskania informacji od wychowawców i kierownictwa szkoły w zakresie :

 

           1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  i szkole,

           2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,

           3)  uzyskania w każdym czasie rzetelnej opinii na temat swego dziecka , jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce,

   4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

          5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

2.Stałe spotkania wychowawcy w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Organizacja Szkoły

 

    § 17

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

   § 18

 

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora , najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

2.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych , ogólną liczbę godzin przedmiotów zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

         § 19

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów.

3.Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

 

 

         § 20

 

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny     

  § 21

 

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.

 

      § 22

 

1.Podziałowi na grupy mogą podlegać następujące przedmioty:

 

   1) elementy informatyki,

   2) pracownia techniczna,

   3) rysunek zawodowy ( techniczny)

   4) fizyka,

   5) chemia,

   6) języki obce,

   7) wychowanie fizyczne,

   8) przysposobienie obronne,

   9) zajęcia praktyczne           

 

 

2.Podziały na grupy, o których mowa w ust.1 dopuszcza się w ramach posiadanych środków i wg zasad uregulowanych w odrębnych przepisach.

 

                                                                                  § 23

 

1.Niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne i zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych i między klasowych.

 

2.Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

 

3.Liczba uczestników kół , zespołów zainteresowań , zajęć fakultatywnych oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

 

                                                                               § 24

 

         W celu realizowania zajęć praktycznych w szkole funkcjonują warsztaty szkolne. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatu szkolnego stanowiący załącznik do statutu szkoły.

 

                                                                                  § 25

  

        Szkoła przyjmuje słuchaczy kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie ) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.

 

                                                                                     § 26

 

       Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłku lub gorącego napoju ( kawa, mleko, herbata ) w stołówkach istniejących w szkole.

 § 27

 

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły , doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

 

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Rodzice i osoby z poza szkoły mogą korzystać z biblioteki za ustaloną odpłatnością.

 

3.Biblioteka szkolna umożliwia :

 

        1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

        2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

          3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów

              ( w grupach bądź w oddziałach).

 

4.Godziny pracy biblioteki ustalane są na każdy rok szkolny uwzględniając rozkład zajęć uczniów.

 

5.Biblioteka szkolna stosuje właściwe sobie metody, środki i formy pracy i pełni następujące funkcje :

 

        1.kształcąco-wychowawczą poprzez :

           a) wzbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych   związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienia ich do samokształcenia.

 

           b) przygotowanie do korzystania z innych źródeł informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej.

 

           c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

 

          d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

 

        e) pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z innymi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia.

 

        2.opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

 

a)      współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznaniu uzdolnień rozwojowych, przyczyn trudności w nauce i zaburzeń

     w zachowaniu

   b) rozpoznanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych                   uczniów, wykrywanie potencjalnych czytelników, przyczyn braku potrzeby                   czytania i udzielaniu pomocy w ich przezwyciężaniu.

 

       3.kulturalno-rekreacyjnych poprzez:

            a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

 

            b) zapewnienie pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

 

                         § 28

 

Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

 

1.W zakresie pracy pedagogicznej :

 

           1 )udostępnianie zbiorów w ustalonych godzinach,

3)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i testowych, informowanie uczniów

     i nauczycieli o nowych nabytkach wydawniczych,

 

           3) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,

 

           4) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji ( lekcje biblioteczne ).

 

 5) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom , organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych  materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.W zakresie organizacyjnym:

 

        1) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

        2) ewidencja zbiorów,

        3) opracowanie zbiorów,

        4) opracowanie techniczne,

        5) klasyfikowanie wg systemu UKD,

        6) katalogowanie,

        7) konserwacja zbiorów,

        8 ) wydzielanie księgozbioru podręcznego,

        9) prowadzenie katalogów: rzeczowego, alfabetycznego, czasopism, zbiorów audiowizualnych,

        10) prowadzenie statystyki ( dzienną i okresową ),

        11) planowanie, sprawozdawczość,

        12) opracowanie perspektywicznych planów działalności biblioteki.

         13) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 

    § 29

 

1.Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat przez cały rok szkolny.

 

2.Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu, będący załącznikiem do statutu szkoły.

 

3.Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie jest całkowicie  odpłatne.

 

4.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie powinna przekraczać 35.

 

5.Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą tygodniowo 49 godzin zegarowych.

 

6.W uzasadnionych przypadkach w internacie za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest wychowawca – opiekun nocny.

 

7.Opieka nad młodzieżą mieszkającą na stancjach sprawowana jest poprzez:

 

1)      wywiad społeczny o osobie , która wynajmuje uczniom lokale

    ( stancje ),

        2) kontrolę stancji,

 

8.Z dokonanych kontroli sporządza się każdorazowe sprawozdanie.

 

9.Wywiad społecznej kontroli podpisuje wychowawca klasy i członkowie Rady Klasowej Rodziców i przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

 

 

    § 30

 

       Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto :

 

       1.pomieszczenia do działalności organizacji samorządu uczniowskiego,

          świetlicy szkolnej,

       2.gabinet pielęgniarki szkolnej,

       3.gabinet terapii pedagogicznej,

       4.archiwum,

       5.szatnię.

 

      § 31

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica posiada „Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów” stanowiący załącznik do statutu.

 

      § 32

 

     Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica posiada „Wewnątrzszkolny system ustalania oceny z zachowania uczniów” stanowiący załącznik do statutu.

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

   § 33

 

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

       § 34

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą , jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 

 

2.Do zakresu zadań nauczycieli , wychowawców należy w szczególności :

 

        1)znajomość i systematyczne przestrzeganie przepisów higieny pracy

            i  higieny osobistej.

 

        2)zwracanie uwagi na stan bezpieczeństwa pracy i nauki

           w pomieszczeniach szkolnych oraz na zewnątrz budynków w czasie pełnienia dyżurów.

 

     3)kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych instalacji, sprzętu

        i maszyn.

 

       4)kontrola wyposażenia uczniów w odpowiednią odzież i sprzęt(ochronny )    zapewniający bezpieczeństwo.

 

     5)usuwanie wszelkich dostrzeżonych zagrożeń , jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest możliwe, lub niezwłoczne zgłoszenie ich kierownictwu szkoły.

 

       6)przerwanie zajęć, gdy stan terenu , budynku, pomieszczenia , sprzętu, instalacji, materiału itp. zagraża uczniom, pracownikom lub innym osobom.

 

     7)włączenie uczniów do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny w szkole i w środowisku.

 

       8)kontrola przestrzegania przez uczniów obowiązujących regulaminów nauki, pracy, zachowania się, dyscyplina podczas zajęć, ćwiczeń, prac i wycieczek.

 

     9)natychmiastowe udzielanie lub zapewnienie opieki uczniowi w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku dyrektora szkoły lub osoby zastępującej.

 

       10)troska o bezpieczeństwo uczniów, która wymagana jest szczególnie od nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej, praktycznej nauki zawodu, sprawujących nadzór, prowadzących zajęcia w pracowniach i laboratoriach.

 

       11)odpowiedzialność za powierzone pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny oraz jest zobowiązany do ciągłego polepszania swojego stanowiska pracy.

 

       12)wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności

            i zainteresowań poprzez poznawanie ich cech osobowych, zamiłowań

            i zainteresowań.

 

       13)bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

       14)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

            w oparciu o rozpoznanie przyczyn tych niepowodzeń i potrzeb uczniów.

 

       15)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie się, udział w szkoleniach, kursach dokształcających itp.

 

        16)prowadzenie dokumentacji pedagogicznej- dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i inne.

 

        17)rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych, dociekanie przyczyn opuszczania zajęć przez uczniów i analiza niepowodzeń uczniów w szkole.

 

       18)ocenianie zachowania uczniów bieżące i okresowe, wystawianie ocen

            z zachowania po konsultacji z klasowym samorządem uczniowskim.

 

       § 35

 

1.Nauczyciele danego przedmiotu i przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe :

 

        1)   przedmiotów humanistycznych,

2)      przedmiotów matematyczno – fizycznych,

3)      przedmiotów teoretycznych zawodowych,

        4)  zajęć praktycznych,

 5) wychowania fizycznego, ochrony środowiska i przysposobienia    obronnego.

2.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 

3.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

 

         1)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji   programów nauczania ,korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

 

         2) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 

         3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 

4.wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacji

 i eksperymentalnych programów nauczania.

 

     § 36

 

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

 

       1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

       2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 

4)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

    w  zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami , a innymi członkami  społeczności szkolnej.

 

2.Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust.1 :

 

       1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

       2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

           a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

           b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 

3)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych , jak i z rożnymi trudnościami i niepowodzeniami ).

 

4)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :

   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci.

 

 5)współdziała z rodzicami tzn. okazuje im pomoc w działaniach  wychowawczych wobec dzieci  oraz włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

6)współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwijaniu potrzeb i trudności , także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. ( organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej).

 

7)w koniecznych przypadkach pisemnie powiadamia rodziców o postępach ucznia w nauce i zachowaniu.

 

8)organizuje spotkania rodziców z innymi nauczycielami, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

9)angażuje rodziców w życie szkoły , celem poprawy oddziaływania wychowawczego i dydaktycznego na młodzież.

 

10)współpracuje z pedagogiem szkolnym, szczególnie w stosunku do uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.

       § 37

 

        Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica posiada opracowane „Zasady i tryb prowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych” stanowiący załącznik do statutu.

 

§ 38

 

1.Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, z wyjątkiem przypadków o których mowa w ust. 2.

 

2.Do szkoły policealnej uczęszczają absolwenci szkół średnich w zasadzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, do techników, liceów i szkół równorzędnych z pięcioletnim cyklem nauczania uczęszczają uczniowie w zasadzie nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia, a do technikum z trzyletnim cyklem nauczania uczęszczają absolwenci zasadniczych szkól zawodowych w zasadzie nie dłużej niż do 23 roku życia.

 

 

Prawa i obowiązki ucznia.

 

        § 39

 

1.Uczeń ma prawo do :

 

   1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

   2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ,ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

 

   3) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie

       z odrębnymi przepisami,

 

   4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym,

 

   5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza się tym dobra innych osób,

 

   6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 

   7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli i postępów w nauce,

 

       8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

       9) korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

              i zawodowego,

 

 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków   dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 

      11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących :

 

1)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych

     i w życiu szkoły,

 

        2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

          3)  odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 

          4)  dbałości o wspólne dobro , ład i porządek w szkole.

 

 

Nagrody i kary

 

§ 40

 

1.Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 

        1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

        2) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły,

        3) nagrodę rzeczową,

        4) dyplom uznania,

        5)      inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze szkolne.

 

 

2.Za osiągnięcie wyróżniających wyników w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie , igrzyskach sportowych , twórcze opracowanie określonego tematu lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust.1 odnotowuje się to osiągnięcie na świadectwie szkolnym.

 

3.Uczeń otrzymujący promocję z wyróżnieniem uzyskuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

4.Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, uczeń może być ukarany :

 

       1) upomnieniem wychowawcy klasy,

       2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

       3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,

 

5.Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być:

 

       1)  przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole,

       2)  przeniesiony do innej szkoły.

 

6.1.Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach :

 

       1) szczególnie rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,

       2) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków uczniowskich nie   rokujący nadziei na ukończenie szkoły.

 

   2.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po   zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

7.Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie trzech dni do dyrektora szkoły za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

 

8.Dyrektor może zawiesić wykonanie kary na czas próby ( nie dłużej niż pół roku ).

 

9.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ucznia) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Postanowienia końcowe.

                                                                               

§ 41

 

1.Szkoła używa następujących pieczęci urzędowych :

 

 

2.Tablice szkół wchodzące w skład zespołu szkół mają u góry nazwę zespołu,

    a u dołu nazwę szkoły.

 

3.W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły, nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 

4.Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

 

5.Szkoła prowadzi i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentację szkolną.

 

  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

          § 42

 

Załączniki do statutu Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica:

 

1.      Regulamin Rady Pedagogicznej.

2.      Regulamin Rady Szkoły.

3.      Regulamin Rady Rodziców.

4.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

5.      Regulamin Warsztatów Szkolnych.

6.      Regulamin Internatu.

7.      Regulamin – Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

8.      Regulamin – Wewnątrzszkolny system ustalania oceny z zachowania.

9.      Regulamin – Zasady i tryb prowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

10.  Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

11.  Regulamin – zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

     

 

 

 Powrót