2012

Wersja do druku

2012

UCHWAŁA NR XVI/96/2012

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

UCHWAŁA NR XVI/97/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pińczowski porozumienia z Województwem Świętokrzyskim oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr XVI/99/2012

w sprawie zmian do uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XVI/102/2012

w sprawie zabezpieczenia na 2012 rok środków finansowych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 2+100 do km 2+350 długości 250 mb” na terenie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XVII/103/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pińczowski

UCHWAŁA NR XVII/104/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica przy ul. Spółdzielczej 6 w Pińczowie

UCHWAŁA NR XVII/105/2012

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego

UCHWAŁA NR XVII/106/2012

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

UCHWAŁA NR XVIII/107/2012

w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/69/2004 Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XVIII/108/2012

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

UCHWAŁA NR XVIII/109/2012

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

UCHWAŁA NR XVIII/110/2012

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017

UCHWAŁA NR XVIII/111/2012

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie „Samodzielni na rynku pracy”

UCHWAŁA NR XIX/114/2012

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”

UCHWAŁA XIX/115/2012

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XIX/116/2012

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie oznaczonej sygn. akt II SA/Ke 810/11

Uchwała Nr XIX/119/2012

w sprawie zmian w planie wydatków na 2012 rok


Załączone pliki:

URP XVI-98 z 09.02.12
(URP XVI-98 09-02-12.pdf - 90.095 KB) Data publikacji: 2012-06-27 08:25:57 Redaktor: Monika Budera
URP XVI 100 z 09.02.12
(URP XVI 100 z 09-02-12.pdf - 187.76 KB) Data publikacji: 2012-06-27 08:48:02 Redaktor: Monika Budera
URP XVI 101 z 09.02.12
(URP XVI 101 z 09-02-12.pdf - 315.283 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:03:34 Redaktor: Monika Budera
URP XVIII 112 z 21.03.12
(URP XVIII 112 z 21-03-12.pdf - 342.231 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:06:54 Redaktor: Monika Budera
URP XVIII 113 z 21.03.12
(URP XVIII 113 z 21-03-12.pdf - 670.706 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:07:49 Redaktor: Monika Budera
UPR XIX 117 z 24.04.12
(URP XIX 117 z 24-04-12.pdf - 326.171 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:08:40 Redaktor: Monika Budera
URP XIX 118 z 24.04.12
(URP XIX 118 z 24-04-12.pdf - 504.347 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:09:21 Redaktor: Monika Budera
URP XX 129 z 19.06.12
(URP XX 129 z 19-06-12.pdf - 164.787 KB) Data publikacji: 2012-06-27 09:10:43 Redaktor: Monika Budera
URP XX 120 19.06.12
(URP XX 120 z 19.06.12.pdf - 55.596 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:14:33 Redaktor: Monika Budera
URP XX 121 z 19.06.12
(URP XX 121 z 19.06.12.pdf - 55.626 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:15:16 Redaktor: Monika Budera
URP XX 122 z 19.06.12
(URP XX 122 z 19.06.12..pdf - 56.757 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:16:40 Redaktor: Monika Budera
URP XX 123 z 19.06.12
(URP XX 123 z 19.06.12.pdf - 132.135 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:18:12 Redaktor: Monika Budera
URP XX 124 z 19.06.12
(URP XX 124 z 19.06.12.pdf - 62.801 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:18:41 Redaktor: Monika Budera
URP XX 125 z 19.06.12
(URP XX 125 z 19.06.12.pdf - 56.583 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:19:13 Redaktor: Monika Budera
URP XX 126 z 19.06.12
(URP XX 126 z 19.06.12.pdf - 64.906 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:20:06 Redaktor: Monika Budera
URP XX 127 z 19.06.12
(URP XX 127 z 19.06.12.pdf - 86.298 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:20:54 Redaktor: Monika Budera
URP XX 128 z 19.06.12
(URP XX 128 z 19.06.12.pdf - 60.493 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:21:21 Redaktor: Monika Budera
URP XX 129 z 19.06.12
(URP XX 129 z 19.06.12.pdf - 164.787 KB) Data publikacji: 2012-06-27 11:22:18 Redaktor: Monika Budera
URP XXI-130-2012
(URP-XXI-130-2012.pdf - 56.669 KB) Data publikacji: 2012-09-25 12:22:44 Redaktor: Monika Budera
URP XXI-131-2012
(URP-XXI-131-2012.pdf - 304.71 KB) Data publikacji: 2012-09-25 12:28:33 Redaktor: Monika Budera
URP XXI-132-2012
(URP-XXI-132-2012.pdf - 661.002 KB) Data publikacji: 2012-09-25 12:30:07 Redaktor: Monika Budera
URP-XXII-136-2012
(URP-XXII-136-2012.pdf - 217.358 KB) Data publikacji: 2012-10-02 11:27:29 Redaktor: Monika Budera
URP XXIII-137-2012
(URP-XXIII-137-2012.pdf - 249.665 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:18:46 Redaktor: Monika Budera
URP XXIII-138-2012
(URP-XXIII-138-2012.pdf - 65.122 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:20:24 Redaktor: Monika Budera
URP XXIII-139-2012
(URP-XXIII-139-2012.pdf - 99.325 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:21:07 Redaktor: Monika Budera
URP XXIII-140-2012
(URP-XXIII-140-2012.pdf - 62.482 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:21:47 Redaktor: Monika Budera
URP XXIII-141-2012
(URP-XXIII-141-2012.pdf - 225.292 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:22:36 Redaktor: Monika Budera
URP XXV-143-2012
(URP-XXV-143-2012.pdf - 147.487 KB) Data publikacji: 2012-12-12 13:44:36 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 i lata następne

URP-XXV-144-2012
(URP XXV-144-2012.pdf - 331.173 KB) Data publikacji: 2012-12-12 13:52:07 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

URP XXVI-145-2012
(URP-XXVI-145-2012.pdf - 255.865 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:23:26 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i lata następne

URPXXVI-146-2012
(URP-XXVI-146-2012.pdf - 481.619 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:37:48 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok

URP XXVI-147-2012
(URP-XXVI-147-2012.pdf - 131.794 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:38:43 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok

URP XXVI-148-2012
(URP-XXVI-148-2012.pdf - 380.356 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:40:10 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2013 rok

URP XXVI-149-2012
(URP-XXVI-149-2012.pdf - 123.611 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:41:25 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

URP XXVI-150-2012
(URP-XXVI-150-2012.pdf - 69.743 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:44:32 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

URP XXVI-151-2012
(URP-XXVI-151-2012.pdf - 72.708 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:46:29 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

URP XXVI-152-2012
(URP-XXVI-152-2012.pdf - 65.592 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:47:35 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na podjęcie innego zatrudnienia

URP XXVI-153-2012
(URP-XXVI-153-2012.pdf - 63.509 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:48:41 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Zespół Opeiki Zdrowotnej w Pińczowie na okres 23 lat majątku trwałego

URP XXVI-154-2012
(URP-XXVI-154-2012.pdf - 139.835 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:50:40 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

URP XXVI-155-2012
(URP-XXVI-155-2012.pdf - 262.88 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:52:23 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2013 roku

URP XXVI-156-2012
(URP-XXVI-156-2012.pdf - 81.509 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:55:09 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

URP XXVI-157-2012
(URP-XXVI-157-2012.pdf - 67.454 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:56:24 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

URP XXVI-158-2012
(URP-XXVI-158-2012.pdf - 153.232 KB) Data publikacji: 2013-01-08 13:57:11 Redaktor: Monika Budera

Opis: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1768

Wprowadził(a) do systemu: Monika Budera, data: 2012-01-10 13:21:06
Opublikował(a): Monika Budera, data publikacji: 2012-01-10 13:27:05
Ostatnia zmiana: Monika Budera, data: 2013-01-08 13:57:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony