INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:13:01 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:11:21 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ więcej»

Obwieszczenie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-12-11 15:19:43 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 05 grudnia 2003 roku

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Przedsiębiorstwa Finansowo – Konsultingowego „GASKON” S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 7 dotyczący wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice-Gacki przewidzianego do realizacji na terenie powiatu pińczowskiego w miejscowościach: Zagość Stara, Nowa Zagość, Wola Zagojska Dolna, Leszcze oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z przyłączem do Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Leszczach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-11-05 10:09:44 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Finansowo-Konsultingowemu GASKON S.A. w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 i DN 150 pod dnem cieków: Bogucanka, Struga Unikowska oraz Branka.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 17.11.2003r.
więcej»

Nowy Radny Powiatu

2003-10-22 13:35:30 Aktualności

Na sesji Rady Powiatu Pińczowskiego w dniu 21.10.2003 został zaprzysiężony nowy radny - Zygmunt Matuszczyk. więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-10-10 08:29:15 Zawiadomienia


10.10.2003r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Kupczewskiemu zam. 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 16a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci monitoringu lokalnego w ilości 3 punktów monitorowania (piezometrów) na projektowanej stacji paliw przy ul. Legionistów w Pińczowie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 30.10.2003r.
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-09-09 10:07:14 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Pani Ewie Zyguła zam. 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/83 działającej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SAND-POL” koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopalin pospolitych w obrębie udokumentowanego złoża „Pawłowice”, położonego w miejscowości Pawłowice , gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 29.09.2003r.
więcej»