INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-30 14:46:06 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-01-29 12:42:50 Zawiadomienia

22.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- informację o odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Centrum Dystrybucyjnego w Pińczowie, ul. Przemysłowa 10.


23.01.2004.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono :
- dane o wniosku Pani Wiesława Moskwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej dla potrzeb socjalno-bytowych projektowanej stacji paliw w miejscowości Hajdaszek gm. Kije.29.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

- dane o wniosku Wójta Gminy Michałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej dla potrzeb socjalno-bytowych Przedszkola i Urzędu Gminy w Michałowie.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-01-21 14:14:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 20 stycznia 2004 roku więcej»

06.01.2004r.

2004-01-19 15:16:47 Zawiadomienia

06.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BUDWOJ” S.J. w Pińczowie, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro).


16.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku firmy „EUROCASH” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia „Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi” wytwarzanymi na terenie CD w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

16.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku P.P.H.U. „PRESS-BET” z siedzibą w Bogucicach w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w postaci żużli, popiołów paleniskowych, pyłów z kotłów oraz popiołów lotnych z węgla.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro) w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

16.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku Wójta Gminy Kije w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania do rzeki Branka oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej oczyszczalni ścieków sanitarnych w Umianowicach gm. Kije.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro), w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:14:17 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:13:01 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:11:21 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ więcej»

Obwieszczenie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-12-11 15:19:43 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 05 grudnia 2003 roku

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Przedsiębiorstwa Finansowo – Konsultingowego „GASKON” S.A. w Warszawie, Al.Jerozolimskie nr 7 dotyczący wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pęczelice-Gacki przewidzianego do realizacji na terenie powiatu pińczowskiego w miejscowościach: Zagość Stara, Nowa Zagość, Wola Zagojska Dolna, Leszcze oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z przyłączem do Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Leszczach został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-11-05 10:09:44 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Finansowo-Konsultingowemu GASKON S.A. w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 200 i DN 150 pod dnem cieków: Bogucanka, Struga Unikowska oraz Branka.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 17.11.2003r.
więcej»

Nowy Radny Powiatu

2003-10-22 13:35:30 Aktualności

Na sesji Rady Powiatu Pińczowskiego w dniu 21.10.2003 został zaprzysiężony nowy radny - Zygmunt Matuszczyk. więcej»