O B W I E S Z C Z E N I E

2009-05-05 14:37:20 Zawiadomienia

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) więcej»

Nabór wniosków stypendialnych

2009-04-14 14:01:16 Aktualności

więcej»

Obsługa Informatyczna PODGiK

2009-01-29 08:05:50 Zawiadomienia

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zlecenia polegającego na obsłudze Informatycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w roku 2009 wyłoniono wykonawcę: więcej»

Obsługa PODGiK

2009-01-29 07:59:57 Zawiadomienia

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zlecenia polegającego na obsłudze Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie więcej»

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

2008-12-16 11:54:05 Aktualności

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ratownika w KP PSP .

2008-09-02 12:01:58 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ratownika w Komendzie Powiatowej PSp w Pińczowie. więcej»

OGŁOSZENIE ZARZADU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

2008-05-12 09:47:30 Aktualności

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./.

więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postepowania

2008-05-07 08:53:07 Aktualności

zawiadomienie o wszczęciu postepowania więcej»

Konkurs na wolne stanowisko pracy

2008-04-22 10:31:51 Aktualności

Powiatowy Urzą Pracy w Pińczowie informuje więcej»

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy

2008-04-15 12:53:30 Aktualności

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy więcej»