OBWIESZCZENIE

2010-01-27 14:24:35 Zawiadomienia

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 80,poz.721 ze zm.)

Starosta Pińczowski
zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, działającego przez pełnomocnika,
w dniu 22 stycznia 2010 roku
wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa i prze-budowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2010-01-21 14:23:36 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

Starosta Pińczowski

zawiadamia, że więcej»

STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2010-01-12 14:00:15 Ogłoszenia o naborze

w STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE,
PRZY UL. ZACISZE 5
Samodzielny referent ds. komunikacji
w Wydziale Komunikacji i Transportu
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2009-12-02 09:54:17 Aktualności

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasa-dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2008 roku Nr 193,poz.1194 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 października 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z infrastrukturą tech-niczną od km 0+000,00 do km 1+288,53 w miejscowości Pińczów”.
więcej»

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

2009-11-18 12:59:54 Zawiadomienia

W związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zlecenia polegającego na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Działoszyce – obszar wiejski , pow. Pińczowski
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-11-13 13:43:55 Zawiadomienia

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80,poz.721 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.)
więcej»

OGŁOSZENIE DOTRYCZĄCE DZIERŻAWY

2009-11-13 13:13:05 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat rolnych nieruchomości gruntowych na terenie Powiatu Pińczowskiego, będących we władaniu Skarbu Państwa, stosownie do wywieszonego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

2009-07-01 09:51:17 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej:
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie
więcej»

ZAKOŃCZENIE II PRZETARGU USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO W DZIAŁOSZYCACH

2009-05-11 08:52:53 Aktualności

W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Działoszycach, przy ul.Krasickiego 4, na działki nr 590/7 i 590/9 o łącznej powierzchni 0.1361 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71,60 m2. więcej»

ZAKOŃCZENIE I PRZETARGU USTNEGO

2009-05-11 08:44:50 Zawiadomienia

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, przy ul.Marszałka Piłsudskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr. 7/3 o pow. 0.0223 ha i 7/7 o pow. 0,0311 ha (łączna pow. 0.0534 ha) więcej»