opracowania projektu rozgraniczenia gruntów obr.11

2014-11-19 14:32:10 Zawiadomienia

USŁUGI GEODEZYJNE
J.A.W.POMIAR S.c.
Pińczów 17.11.2014r

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i KartograficznejW związku z wykonywaną na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Pińczowie pracę dot. opracowania projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na terenie obr. 11 m. Pińczowa oraz brakiem możliwości ustalenia spadkobierców i ich adresów po Munik Janie i Antoninie wnioskujemy zgodnie z § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Pińczowie załączonego zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla Munik Jana i Munik Antoniny, które odbędą się
w dniu 11.12.2014 roku na dz. nr 228/2 położonej w obr. 11 m. Pińczowa.


Geodeta uprawniony
mgr inż. Andrzej Mitka
więcej»

Dyżur - Wybory samorządowe 2014 r.

2014-11-14 13:57:41 Aktualności

Plan dyżuru - Wybory samorządowe 2014 r. więcej»

14.11.2014

2014-11-14 10:28:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.11.2014

2014-11-14 10:16:47 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

28.10.2014

2014-11-14 09:59:26 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2014-11-14 09:31:31 Zawiadomienia

Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r.Agnieszka Porębska


ZAWIADOMIENIE
do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek
i ustalenia zajętości pasa drogowego
dla celów ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.)
i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 469 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów).
W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę
nr ewidencyjny 469 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.00 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Rafale Porębskim) .
Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361Znak: ŚBG-DG-0724/31/13 Kielce, 14 listopad 2014r.Bogumiła Nowak


ZAWIADOMIENIE
do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek
i ustalenia zajętości pasa drogowego
dla celów ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.)
i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Michałów, nr działki 1580/3 i 1580/4 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów).
W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę
nr ewidencyjny 1580/3 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 10.30 w charakterze osoby zainteresowanej (zarządcy masy spadkowej po Józefie Nowak) .
Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361
Znak: ŚBG-DG-0724/12/14 Kielce, 14 listopad 2014r.

Stanisław Chabiński


ZAWIADOMIENIE
do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działek
i ustalenia zajętości pasa drogowego
dla celów ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 0, poz. 1551), art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872.)
i zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pińczowie, geodeta uprawniony, dokona ustalenia przebiegu granic i ustalenia zajętości pasa drogowego nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Michałów, nr działki 329 z drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Węchadłów).
W związku z powyższym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę
nr ewidencyjny 329 w dniu 02.12.2014 r. o godz. 9.30 w charakterze osoby zainteresowanej.
Jednocześnie informujemy, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez swoich przedstawicieli, okazując stosowne pełnomocnictwo. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w niniejszych czynnościach leży w interesie właścicieli (władających) gruntami, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

geodeta uprawniony mgr inż. Agnieszka Styczeń-Wierzchowska Nr upr. zaw. 20361
więcej»

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

2014-10-23 08:15:44 Zawiadomienia

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.3

BIAŁY IGNACY
KRZYŻANOWICE


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 12.00-13.30 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 23/2 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 23/2 w pobliżu budynku
mieszkalnego Leszcze 67a.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837


POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.2

CIERNIAK WIKTORIA
LESZCZE


ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 9.30-11.00 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 511 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 511 w pobliżu budynku mieszkalnego
Leszcze 11.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837


POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Przedsiębiorstwo Geodezyjne GN.VIII.6642.1.755.2014
GEOPROF s.c.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12
Tel. 12-661-39-31
OBIEKT LESZCZE 1.2

CIERNIAK WOJCIECH
LESZCZE

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 9.30-11.00 na podstawie §38 ust.1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i
budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami) nastąpi
ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka (działki)
nr 511 objętej (objętych) księgą wieczystą - będącej Pani/Pana/Państwa własnością,
położonej/położonych w obrębie Leszcze z działką (działkami) sąsiednimi.
Powyższe czynności wykonywane są w ramach umowy nr 26/GN/14 zawartej ze Starostą
Pińczowskim dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
obrębu Leszcze. Właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów ponieważ pomiary odbywają się
na koszt Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Celem pomiarów jest ustalenie granic
nieruchomości zabudowanych przy udziale właścicieli, zamierzenie ustalonych odcinków granic
oraz sporządzenie mapy numerycznej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Spotkanie rozpocznie się na działce 511 w pobliżu budynku mieszkalnego
Leszcze 11.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny do biura pod
numerem 12-661-39-31
2014.10.22 geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287 tekst jednolity) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


Starosta Pińczowski
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Złota 7 28-400 Pińczów

Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – wykonywanych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GN.VIII.6642.1.755.2014 wykonywanej w ramach umowy 26/GN/14 zawartej ze Starostą Pińczowski dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszcze.
Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.VIII.6642.1.755.2014 prowadzę czynności dotyczące ustalenia granicy działek dla obrębu Leszcze nr 23/2 i 511.
W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem iż:
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Ignacego Białego, właściciela działki 23/2;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pani Wiktorii Cierniak, właściciela działki 511;
- nie jest znane miejsce zamieszkania Pana Wojciecha Cierniak, właściciela działki 511;


Wyżej wskazana osoby powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
W związku z powyższym wnoszę o
zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony w §38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. poprzez o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir Zając Nr upr. zaw. 14837
więcej»

20.10.2014

2014-10-20 12:25:25 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

09.10.2014

2014-10-20 12:23:48 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

20.10.2014

2014-10-20 12:21:46 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»