OBWIESZCZENIE

2011-11-15 09:33:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika
w dniu 14 listopada 2011 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-stycji drogowej pn.”Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.
więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-11-02 14:29:57 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-10-25 14:46:04 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

zawiadomienie

2011-10-19 12:19:16 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Informacja o unieważnieniu przetargu

2011-10-17 15:22:54 Aktualności

Informacja o unieważnieniu przetargu więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-10-11 12:55:17 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-09-27 13:03:11 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-09-26 11:54:21 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

Konsultacje społeczne - współpraca z NGO

2011-09-15 11:19:39 AktualnościPoniżej przedstawiamy projekt Programu współpracy Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 do konsultacji dla organizacji pozarządowych o którch mowa w Uchwale nr V/36/2011 Rady Powiatu w Pińczowie

Uwagi do projektu Programu należy składać do 29 września 2011 roku (liczy się data dostarczenia uwag do urzędu) w następujący sposób:

pisemnie pocztą lub na sekretariat urzędu
Starostwo Powiatowe
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

faxem 041 35 760 07

e-mailem: inwestycje@pinczow.plwięcej»

zawiadomienie

2011-09-15 08:29:04 Aktualności

obwieszczenie więcej»