13.06.2012

2012-06-13 14:46:18 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.06.2012

2012-06-04 14:09:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych klientów Starostwa Powiatowego w Pińczowie

2012-04-11 14:08:32 Aktualności

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie urzędu (I piętro, pok. 4) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za porozumienie osób niesłyszących i głuchoniemych z tłumaczem:
Sekretarz Powiatu - Wioletta Usnarska, tel. 41 35 760 01 wew. 41
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Dorota Frączek - tel. 41 35 760 01 wew. 38
e-mail: starostwo@pinczow.pl
więcej»

08.03.2012

2012-03-08 10:50:52 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2012-02-16 14:01:40 Aktualności

zawiadamia się więcej»

10.11.2011

2011-12-14 10:01:45 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

OBWIESZCZENIE

2011-11-15 09:33:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.)

S t a r o s t a P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika
w dniu 14 listopada 2011 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-stycji drogowej pn.”Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie – etap II”.
więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-11-02 14:29:57 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

Informacja o wynikach przetargu

2011-10-25 14:46:04 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu więcej»

zawiadomienie

2011-10-19 12:19:16 Aktualności

zawiadamia się więcej»