INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-19 15:14:17 Zawiadomienia

NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./

. INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./ PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI , ŻE NA WNIOSEK AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I KONSERWACJI ZABYTKÓW W KIELCACH, DZIAŁAJĄCEJ Z UPOWAŻNIENIA INWESTORA – PANI WIESŁAWY MOSKWA, STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE, WSZCZĘŁO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W ZAKRESIE ODPROWADZANIA DO ROWU OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH Z TERENU PROJEKTOWANEJ STACJI PALIW W MIEJSC. HAJDASZEK GM. KIJE. WNIOSEK ZNAJDUJE SIĘ W PUBLICZNYM DOSTĘPNYM WYKAZIE PROWADZONYM PRZEZ WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE UL. ZACISZE 5.

Zobacz również: